Không áp dụng hoặc sạc điện thoại cảm ứng khi sức nóng độ môi trường xung quanh xung quanh bên dưới 0°C (32°F) hoặc bên trên 35°C (95°F).

Bạn đang xem: Ambient temperature là gì

In the wild, the burrow buffers extreme ambient temperatures, offers relatively stable climatic conditions, và protects against predators.Trong từ nhiên, các bộ đệm hang nhiệt độ môi trường tự khắc nghiệt, cung ứng các điều kiện khí hậu kha khá ổn định, và đảm bảo chống lại kẻ thù.The synthesis requires low pressures, high temperatures & rapid quenching from about 1,000 °C to the ambient temperature.These rhythms are endogenously generated & self-sustaining and are relatively constant over a range of ambient temperatures.Những nhịp độ này được tạo ra nội sinh và tự gia hạn và tương đối ổn định vào một phạm vi nhiệt độ xung quanh.And yet the spider manages to vì chưng it at ambient temperature and pressure with raw materials of dead flies & water.looking at, where instead of an infection rate & a population size, we have thermal conductivity and a constant ambient temperature.Chú ý sự tương tự như của phương trình mà bọn họ đã chú ý vào, nơi cầm vì phần trăm nhiễm trùng với một kích thước dân số, bọn họ có độ dẫn nhiệt cùng hằng số nhiệt độ môi trường xung quanh xung quanh.When clothes are hung on a laundry line, even though the ambient temperature is below the boiling point of water, water evaporates.Mane colour varies và darkens with age; research shows its colour and kích thước are influenced by environmental factors such as average ambient temperature.Màu bờm biến đổi và về tối dần theo tuổi; nghiên cứu cho biết thêm màu sắc đẹp và kích cỡ của nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường thiên nhiên như nhiệt độ môi trường xung quanh trung bình.Do not use or charge your phone at ambient temperatures lower than 0°C (32°F) or higher than 35°C (95°F).Không thực hiện hoặc sạc điện thoại thông minh khi nhiệt độ độ môi trường xung quanh dưới 0°C (32°F) hoặc trên 35°C (95°F).This is because these degrees of freedom are frozen because the spacing between the energy eigenvalues exceeds the energy corresponding lớn ambient temperatures (kBT).Điều này là do những mức độ thoải mái này bị đóng băng vì khoảng cách giữa những giá trị riêng tích điện vượt quá năng lượng tương ứng cùng với nhiệt độ môi trường (kBT).For the wax-making bees to lớn secrete wax, the ambient temperature in the hive must be 33 to 36 °C (91 lớn 97 °F).Đối cùng với những con ong chế tạo sáp tiết ra chất sáp, nhiệt độ môi trường trong tổ ong buộc phải từ 33 °C mang lại 36 °C (91 °F mang lại 97 °F).Methanesulfonic acid is convenient for industrial applications because it is liquid at ambient temperature, while the closely related p-toluenesulfonic acid (PTSA) is solid.Axit metanosunfonic rất tiện lợi cho các ứng dụng công nghiệp do nó ngơi nghỉ dạng hóa học lỏng ở nhiệt độ môi trường, trong những khi axit p-tolenesunfonic (PTSA) tương quan với nó lại là 1 trong chất rắn.The entire facility (with the exception of the offices) will be maintained at an ambient temperature of just 2 lớn 4 °C (36 lớn 39 °F).Toàn cỗ cơ sở (ngoại trừ những văn phòng) vẫn được gia hạn ở nhiệt độ môi trường từ bỏ 2 đến 4 °C (36 mang đến 39 °F).This pattern of growth indicates that Myotragus, in the same way as extant reptiles, adapted its metabolism to changing food & water availability, & ambient temperatures.Mô hình lớn mạnh này chỉ ra rằng Myotragus, trong cùng một biện pháp như các loài bò sát còn tồn tại, thích nghi đàm phán chất của nó để đổi khác thực phẩm và nguồn nước, cùng nhiệt độ môi trường xung quanh xung quanh.Your phone is designed to work in ambient temperatures between 0° và 35°C, và should be stored between ambient temperatures of -20° & 45°C.Điện thoại được thiết kế theo phong cách để chuyển động trong phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0° mang lại 35°C (32° cho 95°F) và phải được lưu lại trong phạm vi nhiệt độ môi trường từ -20° đến 45°C (-4° mang lại 113°F).Algor mortis (Latin: algor—coldness; mortis—of death), the second stage of death, is the change in toàn thân temperature post mortem, until the ambient temperature is matched.Mát lạnh zombie (tiếng Latinh: algor mortis, trong những số ấy algor nghĩa là "cái lạnh", mortis tức là "của mẫu chết") là 1 giai đoạn sau chết choc khi nhiệt độ khung người xác chết sút xuống.This difference in energy between the two conformations, known as the torsion energy, is low compared to the thermal energy of an ethane molecule at ambient temperature.Sự khác biệt về năng lượng giữa hai cấu hình, được nghe biết như là năng lượng xoắn, là nhỏ tuổi so với nhiệt độ năng của phân tử etan ở nhiệt độ bao quanh nó.