Giới thiệu thêm tài liệu học Tiếng Anh giành riêng cho học sinh lớp 10, Thích giờ đồng hồ Anh share “105 bài xích tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 bao gồm đáp án bỏ ra tiết” bản PDF. Tư liệu gồm các bài bình chọn tiếng anh với thắc mắc trắc nghiệm được biên soạn theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao, những chuyên đề ngữ pháp từ bỏ vựng, ngữ âm gồm đáp án và giải thích cụ thể để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập & kiến thức tiếng anh lớp 10

Tài liệu lớp 10 tham khảo

Trích đoạn trường đoản cú tài liệu

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

A. Thua thảm B. Move C. Stove D. Improve

A. Opens B. Photographs C. Performs D. Pays

Choose a word in each line that has different găng tay pattern.

A. Canadian B. Camera C. Lifestyle D. Document

A. Estimate B. Inflate C. Migrate D. Activate

A. Mechanic B. Memorial C. Machine D. Mechanism

III. Choose the best answer from the four options given (A, B,C, or D) to complete each sentence.

They are not _________to take part in this program of the World Health Organization.

so old B. Old enough C. Enough old D. As old

The football match was postponed _________the bad weather.

despite B. In spite C. Because D. Because of

Peter doesn’t like scuba-diving. _________does his brother.

Too B. Neither C. So D. Either

If I had the map now, I _________a short-cut across the desert.

could have taken B. Take C. Could take D. Can take

If I were you, I would _________the new teaching method.

try B. Trying C. Lớn try D. Tries

My father is very busy. _________, he is always willing to lớn give a hand with the housework.

Despite B. Although C. However D. Therefore

The capital of xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan is_________.

London B. Paris C. Bangkok thái lan D. Phnom Penh

This detailed bản đồ is _________the atlas.

more useful B. More useful than C. More useful as D. Usefuler than

The smaller the room is, the _________furniture it needs.

less B. Fewer C. Smaller D. More

He hates _________at while he is out in the street.

stared B. Be stared C. Is stared D. Being stared

If I _________you, I’d take some rest before the exam tomorrow.

is B. Are C. Were D. Would be

It was _________hot day that we decided to leave work early.

such B. So C. So a D. Such a

Let’s go for a walk, _________we?

will B. Shall C. Bởi D. Must

I wish I _________to him. Now it is too late.

had listened B. Would listen C. Listened D. Have listened

Ellen: “_________?” ~ Tom: “He’s tall and thin with blue eyes.”

How is John doing B. What does John like

What does John look lượt thích D. Who does John look like

Choose the underlined part (marked A, B, C or D) that needs correction.

It was important that we should be on time at the meeting tonight.

Nam is tallest student in his class.

People who exercise frequently have greater physical endurance than those who doesn’t.

It was such a terrible fire that the whole building were destroyed.

They suggested ban the sale of alcohol at football matches.

Read the following passage, then choose the correct answer khổng lồ questions 26-30.

Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to call at the station. Ted wondered why he was wanted by the police, but he went khổng lồ the station yesterday, và now he is not worried anymore. At the station he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found. Five years ago, the policeman told him, the bicycle was picked up in a small village four hundred miles away. It’s now being sent to his home by train. Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle to lớn be found. It was stolen twenty years ago when Ted was a boy of fifteen.

Ted was worried because_________.

he received a letter B. He went to the police station yesterday

the police would catch him D. He didn‟t know why the police wanted him

The police who talked to Ted was_________.

pleasant B. Worried C. Surprised D. Small

Why was Ted very surprised when he heard the news?

Because his bicycle was stolen 20 years ago.

Because his bicycle was found when he was a boy of fifteen.

Because he thought he would never find the bicycle.

Because the bicycle was sent to him by train.

When was Ted’s bicycle found?

Last Tuesday B. Five years ago C. Twenty years ago D. Yesterday

Which of the following statements is NOT true?

The police asked Ted to go to their station.

The policeman told Ted the good news 5 days ago.

Ted is no longer anxious now.

Ted is 35 years old now.

Choose the correct answer (marked A, B, C or D) lớn each of the following questions.

___________, Bill arrived late.

In spite of having taken a xe taxi B. Despite of having taken a taxi

Although of having taken a taxi D. Though having taken a taxi

The nurse asked Mrs. Green_________.

how was old her son B. How old son was

how old her son is D. How old her son was

The more a car costs, __________.

faster it goes B. The faster it goes C. So faster it goes D. The fastest it goes

The students never understand you, vì chưng they? ~ __________?

Do the students never understand you?

Are the students never understand you?

Don’t the students never understand you?

Do they the students never understand you?

__________, he’ll thua kém his job.

If he works harder B. If he doesn’t works harder

Unless he doesn’t work harder D. Unless he works harder

Câu 1: Đáp án C

phát âm là /ou/ còn lại là /u:/

lose /lu:z/: mấtmove /mu:v/: chuyển độngstove /stouv /: bếp lòimprove /im’pru:v/: cải thiện

Câu 2: Đáp án B

phát âm là /s/ còn lại là /z/

opens /’oupənz/: mởphotographs /’foutəgræfs/performs /pə’fɔ:mz/: trình diễnpays /peiz/: trả

Câu 3: Đáp án A

Trọng âm của từ bỏ ” canadian ” rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm hai. Trọng âm của các từ còn là rơi trúng âm tiết lắp thêm nhất.

A:/kəˈneɪdiən/;

B:/ˈkæmərə/;

C:/ˈlaɪfstaɪl/;

D:/ˈdɒkjumənt/

Câu 4: Đáp án B

Trọng âm của trường đoản cú ” inflate ” rơi vào tình thế âm tiết thiết bị hai. Trọng âm của các từ còn lại rơi đúng âm tiết thiết bị nhất.

A:/ˈestɪmət/ ;

B:/ɪnˈfleɪt/ ;

C:/ˈmaɪɡreɪt/ ;

D:/ˈæktɪveɪt/

Câu 5: Đáp án D

Trọng âm của trường đoản cú ” mechanism ” lâm vào hoàn cảnh âm tiết trang bị nhất. Trọng âm của những từ còn lại rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ hai.

A:/məˈkænɪk/ ;

B:/məˈmɔːriəl/ ;

C:/məˈʃiːn/ ;

D:/ˈmekənɪzəm/

Câu 6: Đáp án B

Cấu trúc với enough:

S + tobe + adj + enough + lớn V

S + V + enough + N + to lớn V (đủ để làm gì)

Dịch: Họ ko đủ lớn để thâm nhập vào chương trình này của tổ chức Sức khỏe Thế giới.

Câu 7: Đáp án D

Because of + N/V.ing = Because + clause: bởi vì

Despite = in spite of + N/V.ing: mặc dù

Dịch: Trận bóng đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu.

Câu 8: Đáp án B

Cấu trúc câu bày tỏ sự đồng tình:

Nếu câu trước là khẳng định, ta dùng cấu trúc: “S + tobe/ V, too” hoặc “So + tobe/trợ động từ + S”

Nếu câu trước là phủ định, ta dùng cấu trúc: “S + tobe/ trợ động từ + not, either” hoặc “Neither + tobe/ trợ động từ + S”

Dịch: Peter ko thích lặn. Anh trai anh ấy cũng vậy.

Câu 9: Đáp án C

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

If + S + V.ed/were + O, S + would/ could + V.inf.

Dịch: Nếu bây giờ tôi có một cái bản đồ, tôi có thể đi tắt qua sa mạc này.

Câu 10: Đáp án A

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

If + S + V.ed/were + O, S + would/ could + V.inf.

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ thử phương pháp dạy học mới.

Câu 11: Đáp án C

Despite + N/V.ing = Although + clause: mặc dù…

However, S + V: mặc dù nhiên,

Therefore: vì đó

Dịch: Bố tôi rất bận. Mặc dù nhiên, ông ấy vẫn luôn sẵn sàng giúp những công việc nhà.

Câu 12: Đáp án C

Dịch: Thủ đô của Thái Lan là Băng cốc.

Câu 13: Đáp án B

Cấu trúc so sánh hơn:

S + tobe + adj-er/ more adj + than + S2

“useful” là một tính từ dài bắt buộc ta dùng “more useful”

Dịch: Cái bản đồ bỏ ra tiết này hữu ích hơn quyển át-lát.

Câu 14: Đáp án A

Cấu trúc so sánh “Càng..càng…”:

The + adj-er/ more adj + S + V, the + adj-er/ more adj + S + V

“furniture” là danh từ không đếm được yêu cầu ta dùng “less”

Dịch: Phòng càng nhỏ thì cần càng ít đồ đạc.

Câu 15: Đáp án D

Hate + V.ing

Dịch: Anh ta ghét bị nhìn chằm chặp lúc anh ấy đang ở kế bên đường.

Câu 16: Đáp án C

Cấu trúc câu điều kiện loại 2:

If + S + V.ed/were + O, S + would/ could + V.inf.

Dịch: ví như tôi là bạn, tôi đang nghỉ ngơi trước kỳ thi ngày mai.

Câu 17: Đáp án D

Cấu trúc So/ such: (quá…đến nỗi mà…)

S + tobe + so + adj + that+ clause

S + tobe + such + (a/an) +adj+ N+ that + clause

Dịch: Đó là một ngày nóng đến nỗi mà chúng tôi quyết định nghỉ làm sớm.

Câu 18: Đáp án B

Khi vế trước là “Let’s + V” thì phần câu hỏi đuôi là “shall we”

Dịch: Đi dạo đi, được không?

Câu 19: Đáp án A

Cấu trúc câu điều ước loại 3, diễn tả một điều trái ngược với sự thật vào quá khứ:

S + wish + S+ had P2

Dịch: Tôi mong tôi nghe anh ấy. Hiện thời thì thừa muộn rồi.

Câu 20: Đáp án C

Khi hỏi về hình dáng của một người, ta dùng câu hỏi:

What + do/does + S+ look like? = How + do/does+ S + look?

Dịch: Ellen: “John trông như thế nào?” – Tom: “Anh ấy cao và gầy với đôi mắt màu xanh.”

Câu 21: Đáp án A

Was=> is

Trong câu có trạng ngữ “tonight” đề xuất động từ phân tách ở thì hiện tại.

Dịch: Việc chúng ta bắt buộc có mặt đúng giờ ở buổi họp tối ni là rất quan lại trọng.

Câu 22: Đáp án B

Tallest => the tallest

Ta dùng mạo từ “the” trước so sánh hơn nhất.

Dịch: phái nam là học sinh cao nhất lớp anh ấy.

Câu 23: Đáp án D

Doesn’t => don’t

“those” là một đại từ ráng thế mang đến danh từ số nhiều, bắt buộc động từ chia số nhiều.

DỊch: những người dân tập thể dục thường xuyên có thời gian chịu đựng về thể chất lớn hơn những tín đồ không tập.

Câu 24: Đáp án C

Were => was

“building” là danh từ số ít yêu cầu động từ chia số ít.

Dịch: Đó là một trong ngọn lửa khủng khiếp đến nỗi mà cục bộ tòa nhà đã biết thành phá hủy.

Câu 25: Đáp án B

Ban => banning

Suggest + V.ing: gợi ý làm gì

Dịch: Họ đề nghị cấm cung cấp rượu tại các trận đấu nhẵn đá.

Xem thêm: Đề Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 12 (Có Đáp Án), 250 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 12

Câu 26: Đáp án D

Ted đã lo lắng vì ________

anh ta nhận được một bức thư.anh ta đi đến đồn cảnh sát ngày hôm quacảnh sát sẽ bắt anh taAnh ta ko biết tại sao cảnh sát mong mỏi gặp anh ta

Thông tin ở 4 câu đầu: “Ted Robinson has been worried all the week. Last Tuesday he received a letter from the local police. In the letter he was asked to điện thoại tư vấn at the station. Ted wondered why he was wanted by the police,” (Ted Robinson đã băn khoăn lo lắng suốt cả tuần. Thứ ba tuần trước, anh ta đã nhận được được thư của cảnh sát địa phương. Vào bức thư, anh ta được yêu mong đến đồn cảnh sát. Ted trường đoản cú hỏi nguyên nhân anh lại bị công an yêu cầu,)

Câu 27: Đáp án A

Người cảnh sát nói chuyện với Ted rất ________

vui vẻ, thân mậtlo lắngngạc nhiênnhỏ

Thông tin ở câu: “At the station he was told by a smiling policeman that his bicycle had been found.” (Tại đồn cảnh sát, anh ta được một cảnh sát vui vẻ nhắc rằng chiếc xe đạp điện của anh ta đã làm được tìm thấy.)

Câu 28: Đáp án C

Tại sao Ted lại rất không thể tinh được khi nghe tin đó?

Bởi vì chưng chiếc xe đạp điện của anh ta đã biết thành đánh cắp cách đây 20 năm.Do xe đạp điện của anh ta đã có được tìm thấy lúc anh ta còn là 1 trong những cậu bé mười lăm.bởi vày anh ta nghĩ về anh ta đã không lúc nào tìm thấy mẫu xe đạp.Bởi vì xe đạp đã được gửi mang lại anh ta bằng tàu hỏa.

Thông tin ở câu: “Ted was most surprised when he heard the news. He was amused too, because he never expected the bicycle khổng lồ be found.” (. Ted quá bất ngờ khi nghe tin đó. Anh cũng thích thú, chính vì anh không lúc nào mong đợi chiếc xe đạp điện được kiếm tìm thấy.)