Kiến thức giờ Anh làm việc bậc Trung học đại lý được xem như là những kiến thức và kỹ năng vô cùng yêu cầu thiết, không chỉ được vận dụng nhiều vào đời sống hằng ngày mà còn là căn nguyên cho những kiến thức cao hơn ở cung cấp Trung học càng nhiều hay Đại học. Vào đó, phần kiến thức giờ đồng hồ Anh lớp 7 có lẽ rằng là trong những đơn vị con kiến thức đặc biệt nhất với cũng khó thâu tóm nhất. Nội dung bài viết này xin đưa ra một trong những đề ôn tập để những em rất có thể ghi nhớ với củng cố gắng lại những kỹ năng đã học tập của mình.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7 có đáp án

1. Cầm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 7

Từ căn nguyên kiến thức tiếng Anh lớp 6, ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 tiếp tục được cải thiện hơn với giúp học sinh từng cách làm thân quen với các kiến thức quan trọng như sau:

Câu cảm thán với “What” và “How”

What + (a/an) + Adj + danh trường đoản cú đếm được số ít/ số nhiều!

What + Adj + danh từ ko đếm được!

How + Adj/ Adv + S + V!

Câu hỏi bước đầu bằng từ nhằm hỏi: What, Where, When, Who, Why, How often, How long, How far, How many/ much.Câu so sánh

So sánh bằng: S + be/ V + as + Adj/ Adv + as…

So sánh hơn: S + be/ V + Adj/ Adv_er + than…

S + be/ V + more + Adj/ Adv + than…

So sánh rộng nhất: S + be/ V + the + Adj/ Adv_est…

S + be/ V + the most + Adj/ Adv…

Câu đề nghị: Let’s V, What about/ How about Ving, Why don’t we V…Các giới trường đoản cú chỉ chỗ chốn, thời gian, phương tiện đi lại đi lại.Các thì

Hiện trên đơn: miêu tả một kiến thức hoặc một sự thật hiển nhiên.

S + V/ V_s/ V_es…


Hiện tại tiếp diễn: diễn tả hành đụng đang xẩy ra tại thời khắc nói.

S + am/ is/ are + Ving…

Quá khứ đơn: diễn đạt hành hễ đã xảy ra và dứt trong thừa khứ.

S + V_ed/ P2…


Tương lai đơn: diễn tả một hành vi hoặc một kế hoạch rất có thể xảy ra trong tương lai.

S + will + V…

Động từ tình thái

May, Might: diễn đạt hành động hoàn toàn có thể xảy ra.

Can, Can’t: miêu tả khả năng ở lúc này hoặc tương lai (có thể xảy ra hoặc dự đoán), sự xin phép và mang lại phép, lời yêu cầu, kiến nghị hoặc gợi ý.

Could, Couldn’t: diễn đạt khả năng trong quá khứ, khả năng hoàn toàn có thể xảy ra (không chắc chắn rằng bằng Can), sự xin phép (lễ phép và trịnh trọng rộng Can), lời yêu cầu, kiến nghị hoặc lưu ý lịch sự.

Would, Wouldn’t: là quá khứ của “will”, dùng để diễn đạt lời yêu thương cầu, đề nghị lịch sự hoặc kinh nghiệm trong quá khứ.

Should, Shouldn’t: diễn tả lời khuyên, lời đề nghị.

Ought to, Ought not to: diễn đạt lời khuyên (sắc thái to gan hơn Should) hoặc sự ao ước đợi.

Must, Mustn’t: biểu đạt sự quan trọng bắt buộc, lời khuyên, sự cần dùng được nhấn mạnh vấn đề hoặc sự suy luận vừa lòng lý, chắn chắn chắn.

Have to, Don’t have to: “Have to” diễn tả sự nên thiết, buộc phải do nội quy, mệnh lệnh, quy định. “Don’t have to” chỉ sự không buộc phải thiết.

2. Một số trong những đề ôn tập giờ Anh lớp 7

Đề 1: Đề bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 cơ bản

Bài 1: Điền giới từ thích hợp hợp

vì you go …… school …… foot or …… bike? My house is …… Le Loi Street & her house is …… 9 Le Lai Street. We are living …… our parents …… Quang ngai town. I’m …… class 7A …… Binh Chau school. The books …… the table are …… English. Nam giới sits …… two school girls. Dictionaries are …… the shelves …… the left …… the room. She is interested …… literature, but we are fond …… Math. My birthday is …… May first. Is Lan’s birthday …… March?

*
*

Bài 2: phân chia dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

It (rain)……………….. Heavily now. You should (stay)……………….. At home and (read)……………….. Books. What are you (do)……………….. At the moment? I (write)……………….. An essay. Where Lan và Ba (go)……………….. Tomorrow? They (visit)……………….. The museum. You (have)……………….. Geography next Friday. What about (play)……………….. A game of chess? It takes her 10 minutes (make)……………….. This toy. She (be)……………….. Ten on her next birthday. I (meet)……………….. You soon. Why don’t we (hold)……………….. A party.  Let’s (go)……………….. Camping.  They (practise)……………….. Playing the guitar in the music room now. We shouldn’t (waste)……………….. Water.  I’d lượt thích (drink)……………….. Some orange juice. Hoa usually (do)……………….. Aerobics early in the morning. Would you like (come)……………….. Lớn my house for lunch?

Bài 3: Chọn đáp án đúng

Her new school is different …… her old school.

A. Of B. With C. From D. At

…… is it from your house khổng lồ the market?

A. How old B. How C. How far D. How long

Is there a picture on the wall? ………….. 

A. Yes, there be. B. Yes, there is. C. Yes, there is not.

He works …… a hospital. He takes care …… patients.

A. In / for B. In / of C. At / for D. For / of

What does your father do? ……………

A. He’s farmer. B. He does a farmer. C. He’s a farmer.

His car is …… the shop.

A. Front of B. Behind C. Next D. Near to

do you work …… hours than Hoa?

A. Few B. Less C. Lesser D. Fewer

She works six days …… week.

A. In B. For C. A D. The

Bài 4: bố trí lại các câu dưới đây

always / school / time / we / lớn / go / on.

→ …………………………………………………………….

hours / week / often / does / how / he / many / a / work?

→ …………………………………………………………….

not / American / uniforms / bởi / usually / school / wear / students.

→ …………………………………………………………….

10:00 / at / Wednesday / Science / nam giới / on / has.

→ …………………………………………………………….

interesting / I / because / Math / it / like / is.

→ …………………………………………………………….

like / what / does / subject / best / Tom?

→ …………………………………………………………….

you / work / lớn / want / we / with.

→ …………………………………………………………….

there / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?

→ …………………………………………………………….

is / interested / Mai / experiments / doing / in.

→ …………………………………………………………….

Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.

→ …………………………………………………………….

Bài 5: Viết câu hỏi cho phần lớn câu trả lời sau

…………………………………………………………….

It’s about 200 meters from my school to the post office.

…………………………………………………………….

The dictionary is 200,000 dong.

…………………………………………………………….

I’d like some local stamps và a phone card.

…………………………………………………………….

Tim is my pen pal in England.

…………………………………………………………….

Mr. Viet is a farmer.

…………………………………………………………….

Lan often goes to the library in her không lấy phí time.

…………………………………………………………….

My mother is cooking in the kitchen at the moment.

…………………………………………………………….

I go lớn the movies twice a month.

Đề 2: Đề bài tập giờ Anh lớp 7 

Bài 1: Điền một từ thích hợp vào vị trí trống để ngừng đoạn văn sau

Minh is my new classmate. He’s now staying (1)………… his brother in Ha Noi, but he’s (2)………… Bac Giang Town và his parents still (3)………… there.

Minh’s brother’s house is smaller (4)………… his house in Bac Giang, & it is on Xuan Thuy Street. It (5)………… in the center of Ha Noi, so (6)………… is about 8 kilometers from his new house (7)………… school. Every day, Minh goes to lớn school (8)………… bike. Minh is unhappy because he doesn’t (9)………… many friends in Ha Noi. He also (10)………… his parents & his friends in Bac Giang.

Bài 2: sử dụng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh

beautiful / little / girl!

→ …………………………………………………………….

History / be / interesting / important / subject.

→ …………………………………………………………….

Nga / lượt thích / listen / music / after / school.

→ …………………………………………………………….

It / take / 15 minutes / walk / zoo.

→ …………………………………………………………….

Why / people / think / students / have / casy life?

→ …………………………………………………………….

Bài 3: Viết lại câu cần sử dụng từ gợi ý

What about going to the movies?

→ Why …………………………………………………………….

Where does she live?

→ What …………………………………………………………….

What vì you do?

→ What …………………………………………………………….

The dress is very old.

→ What …………………………………………………………….!

What subject does Mary like best?

→ What is …………………………………………………………..

How much is the hat?

→ How much does …………………………………………………………….?

How old is your sister?

→ What …………………………………………………………….?

Lan is taller than Hoa.

→ Hoa is …………………………………………………………….

phái nam works more hours than Lan.

→ Lan works …………………………………………………………….

We have a two-month summer vacation.

→ Our summer vacation lasts………………………………………..

Bài 4: tìm lỗi sai cùng sửa lại

What time the concert will start?

…………………………………………………………….

I see you at 8 tomorrow morning. Don’t be late.

…………………………………………………………….

How long will the play last? Till nine or half and past nine.

…………………………………………………………….

What is your date of birth? November twentieth.

…………………………………………………………….

Are you lượt thích your school? Yes, it’s very beautiful.

…………………………………………………………….

Bài 5: phân tách dạng đúng của những từ vào ngoặc

This dress is the ……………….. Of three dresses. (expensive) He has ……………….. Money than his wife. (much) Summer holiday is ……………….. Than tet holiday. It’s the ……………….. Holiday. (long)Tom is……………….. Than Peter (intelligent)My father drinks ……………….. Beer than his friends. (little)She works ……………….. Hours than any workers. (many) Your watch is ……………….. Than my watch. (good) phái mạnh is ……………….. In his class. (tall) Ho bỏ ra Minh đô thị is ……………….. Than Ha Noi. ( big ) Winter is ……………….. Season in the year. ( cold )

Đề 3: Đề bài tập tiếng Anh lớp 7 nâng cao

Bài 1: lựa chọn từ có âm gạch chân không giống với đều từ còn lại

A. Magazine B. Mathematics C. Manage D. WatchA. Material B. Familiar C. Magazine D. Want A. Brush B. uncle C. uniform D. Bus A. Orange B. Wake C. Way D. WasteA. Good B. Too C. Tooth D. Two A. Lovely B. Mother C. Money D. MostA. Car B. Far C. Start D. Water A. Talk B. Take C. Walk D. What

Bài 2: Sửa lỗi sai

1.Don’t worry. You will have lot of friends.

…………………………………………………………….

I live with my parents on 88 Tran Hung Dao street.

…………………………………………………………….

How old will he be in his next birthday?

…………………………………………………………….

I classes start at seven o’clock.

…………………………………………………………….

This is a girl nice.

…………………………………………………………….

Bài 3: Điền từ thích hợp để xong xuôi câu

Talking is ………… common way of relaxing. Children should ………… khổng lồ bed early . ………… don’t you come khổng lồ my house? Ok.Let’s go. What about ………… Ha Long bay ? Would you lượt thích ………… badminton ? I want ………… a new bike. ………… does Nga have Math? On Tuesday & Friday He looks different ………… his father. Mai learns ………… to lớn use a computer. Children shouldn’t ………… beer.

Bài 4: Chọn câu trả lời đúng

The summer vacation …… for almost three months.

A. Longs B. Lasts C. Is 

My sister loves …… stamps.

A. Collect B. Khổng lồ collect C. Collecting

3. I …… come and see you sometime.

A. Will B. Am C. Don’t

My brother likes watching soccer. -……….

A. I like, too B. So lượt thích C. I am, too

Mr. Tuan has …… days off than Mr. Jones.

A. Many B. Less C. Fewer

Jane is … beautiful than her sister.

A. More B. The most C. Fewer

Thanh helps children lớn learn. She is a …… 

A. Doctor B. Musician C. Teacher

Which Vietnamese vacation is ……?

A. The longest B. Long C. Longest

Mr. Jones repairs machines in a factory. He’s a ……

A. Cửa hàng assistant B. Mechanic C. Farmer

At recess, …… activity is talking.

A. More popular B. Most popular C. The most popular

This book is …… interesting of the three.

A. Most B. The most C. More

Every morning, I wake up và have my ……

A. Dinner B. Lunch C. Breakfast

vì Vietnamese students have more vacations than American ……?

A. Students B. Vacations C. Farmers

…… a look at this picture.

A. Take B. Give C. Do

Hurry or you’ll be late …… school.

Xem thêm: Tải Bài Tập Unit 2 Lớp 4 Nâng Cao: I'M From Japan, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2 Có Đáp Án

A. With B. For C. At 

Bài 5: phân tách dạng đúng của cồn từ vào ngoặc

Could you (show)……………….. Me the way khổng lồ the bus stop? Lan và Hoa (go)……………….. Lớn the post office now. He (phone)……………….. His parents three or four times a week. Hoa needs (buy)……………….. A phone card. I (mail)……………….. This letter tomorrow.

Hi vọng phần lớn đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp trên đây vẫn giúp các bạn học sinh trau dồi thêm con kiến thức của chính mình để đầy niềm tin hơn trong câu hỏi học giờ đồng hồ Anh cũng như trong những kì thi. Chúc các bạn học tốt!