Bài tập về trọng âm cùng phát âm trong giờ đồng hồ Anh tóm tắt toàn thể kiến thức lý thuyết, quy tắc đánh dấu trọng trung khu và những dạng bài bác tập tất cả đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm tiếng anh lớp 7


Bài tập về trọng âm với phát âm gồm đáp án


Quy tắc lưu lại trọng âm


I. Trọng âm rơi vào cảnh gốc từ:

Trong tiếng Anh, không ít từ được tạo thành thành bằng phương pháp ghép một gốc từ cùng với hậu tố hoặc tiền tố. Trong những trường hòa hợp đó, trọng âm thường lâm vào cảnh gốc từ. Điều đó đồng nghĩa với bài toán khi ta thêm hậu tố hoặc tiền tố vào trong 1 từ, trọng âm của trường đoản cú đó sẽ không còn thay đổi.

Ví dụ: ‘comfortable - un’comfortable em"ploy - em"ployment ‘popular - un’popular ngoại lệ: ‘undergrowth - ‘underground

II. Đánh trọng âm vào âm huyết đầu đối với những từ bao gồm 2, 3, 4 âm tiết.

1. Từ gồm 2 âm huyết :

Đa số số đông từ gồm 2 âm tiết thì trọng âm nghỉ ngơi âm máu đầu, nhất là lúc âm máu cuối tất cả tận thuộc bằng: er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on.

Ex: "father/ "enter/ "mountain/ "children/ "instant/ "absent/ "accent/ "valley/ "lion/ "plateau …

* ngoại lệ :

- "ciment/ "canal/ "decoy/ "desire/ "idea/ "ideal/ "July/ "machine/ "police/ "technique …

* Note :

Những rượu cồn từ tận cùng bằng ent thì thường lại sở hữu trọng âm ngơi nghỉ âm tiết vật dụng 2.


- ac"cent/ con"sent/ fre"quent/ pre"sent …

* nước ngoài lệ :

- hồ hết từ có 2 âm huyết tận cùng bằng ent sau đây được dìm giọng sinh hoạt âm tiết thứ 2, dù sẽ là danh từ, ứ đọng từ tốt tính từ.

- e"vent (n)/ la"ment (n/ v)/ des"cent (n/ v)/ des"cend (n)/ con"sent (n/ v)/ con"tent (v) …

Những hễ từ sau đây tận cùng bằng er dẫu vậy lại được nhấn mạnh ở âm máu sau.

-con"fer/ pre"fer/ re"fer …

2. Từ có 3 âm máu :

Hầu hết danh từ gồm 3 âm máu thì trọng âm sống âm tiết đầu, nhất là lúc hai âm tiết sau có tận thuộc là: ary, ature, erty, ory.

Ex: "animal/ "victory/ "property/ "catapult/ "chemistry/ "mineral/ "architect …

*Ngoại lệ : ci"cada/ ho"rizon/ pa"goda/ Sep"tember/ Oc"tober/ No"vember/ De"cember/ ac"complish/ e"xamine/ i"magine …

3. Từ bao gồm 4 âm huyết :

Ex: "atmosphere/ "generator/ "sanctuary/ "sanguiary/ "temporary …

* nước ngoài lệ :

cur"riculum/ memo"randum/ ulti"matum/ an"thusiast/ e"phemeral …

III. Trọng âm trước gần như vần sau đây.

- ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ior, ic, ical, cial, tial, ial, ially, eous, ious, ous, ity, ory, ury, ular, ive, itive, cion, sion, tion, cious, tious, xious, is …

Ex: at"tendance/ at"tendant/ inde"pendence/ inde"pendent/ "consience/ ef"ficent/ lib"rarian/ po"litican/ fa"miliar/ in"terior/ po"etic/ po"etical/ "special/ "spatial/ me"morial/ in"dustrial/ arti"ficially/ e"ssentially/ simul"taneous/ spon"taneous/ com"pendious/ vic"torious/ "famous/ tre"mendous/"unity/ fami"liarity/ "memory/ "factory/ "injury/ "mercury/ "regular/ par"ticular/ sug"gestive/ ins"tintive/ com"petitive/ "sensitive/ sus"picion/ dis"cussion/ "nation/ in"vasion/ p"recious/ in"fectious/ "anxious/ diag"nosis …


* ngoại lệ :

"Catholic/ "politics/ "politic/ "lunatic/ a"rithmetic …

1. Danh từ chỉ các môn học tấn công trọng âm phương pháp âm tiết cuối một âm tiết.

Ex: e"conomics (kinh tế học)/ ge"ography (địa lý)/ ge"ology (địa chất học)/ bi"ology …

2. Danh trường đoản cú tận cùng bằng ate, ite, ude, ute trọng âm phương pháp âm máu cuối một âm tiết.

Ex: "consulate (lãnh sự quán)/ "appetite (cảm giác ngon miệng)/ "solitude (cảnh cô dơn)/ "institute (viện, cơ sở) …

3. Tính từ tận cùng bằng ary, ative, ate, ite trọng âm bí quyết âm tiết cuối một âm tiết.

Ex: i"maginary ( tưởng tượng )/ i"mitative (hay bắt chước)/ "temparate (ôn hoà)/ "erudite (học rộng)/ "opposite (đối diện) …

4. Động từ tận cùng bằng ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise trọng âm cáh vần cuối nhì vần, nhưng mà nếu chỉ gồm hai âm ngày tiết thì trọng âm nghỉ ngơi âm tiết cuối.

Ex: "consolidate/ "decorate/ cre"ate/ con"clude/ "persecute/ "simplify/ "multiply/ ap"ply/ "criticise/ "compromise.

* ngoại lệ :

-a"ttribute/ con"tribute/ dis"tribute/ in"filtrate/ de"hydrate/ "migrate

5. Động từ tất cả hai âm ngày tiết : một trong những đánh trọng âm sinh hoạt âm huyết đầu, phần lớn trọng âm sinh hoạt âm tiết cuối.

Động từ tất cả hai âm máu thì trọng âm sinh sống âm tiết đầu lúc âm máu cuối bao gồm đặc tính tiếp vĩ ngữ và tận cùng bằng er, ern, en, ie, ish, ow, y.

Ex: "enter/ "govern (cai trị)/ "open/ "deepen/ "kindle ( bắt lửa, kích động)/ "finish/ "study/ "follow/ "narrow …

* nước ngoài lệ: al"low

Đa số động từ gồm hai âm ngày tiết thì trọng âm ngơi nghỉ âm ngày tiết sau, vì âm ngày tiết trước gồm đặc tính tiếp đầu ngữ.

Những tiếp đầu ngữ thông thường : ab, ad, ac, af, al, an, ap, ar, as, at, bi, com, co, col, de, dis, ex, ef, in. En, im, mis, ob, oc, of, op, per, pro, sub, suc, suf, sug, sup, sus, sur, trans, un, out …


Ex: ab"stain/ add"ress/ ac"cept/ af"fect/ al"lay/ an"nul/ ap"ply/ ar"rive/ as"suage/ at"tach/ bi"sect/ com"bine/ co-"work/ co"llect/ con"clude/ de"pend/ dis"close/ ex"clude/ ef"face/ into/ en"large/ im"mix/ mis"take/ ob"serve/ oc"cur/ of"fend/ op"pose/ per"form/ pro"pose/ sub"mit/ suc"ceed/ suf"fuse/ sug"gest/ sup"plant/ sus"tain/ sur"prise/ trans"fer/ un"lock/ out"do …

6. Những tiếp vĩ ngữ không có trọng âm

-Những tiếp đầu ngữ ở phần 7 cũng thưòng ghép với danh từ và tính từ. Kế bên ra, các tiếp vĩ ngữ tiếp sau đây không làm đổi trọng âm. Từ cội nhấn âm ngày tiết nào, từ chuyển hoá vẫn tiến công trọng âm sinh hoạt âm ngày tiết đó.

7. Trọng âm rơi vào trước gần như từ tận thuộc bằng:

‘tion’: pre’vention, ‘nation, ‘sion’: in’vasion, dis’cussion, ‘ic’: po’etic, eco’nomic

‘ical’: ‘logical, eco’nomical, ‘ance’: im’portance, ‘distance,‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, rất nhiều từ tận cùng bởi ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng lâm vào hoàn cảnh trước nó.

Trường đúng theo ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

8. Trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thứ 2 tính từ nó ngược lên với mọi từ tận thuộc bằng:

‘ate’: ‘decorate, con’solidate. ‘ary’: ‘dictionary, i’maginary

9.Những danh từ với tính từ có hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào tình thế âm tiết vật dụng nhất:

Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children

Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy

Trường phù hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

10.Những đụng từ tất cả hai âm tiết, trọng tâm thường rơi vào tình thế âm tiết thứ hai:

Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …

Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter

11. Hầu như từ được tạo thành do hai cội từ, trọng âm thường lâm vào cảnh gốc đầu:

Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick...

12. Tính từ bỏ ghép thường sẽ có trọng âm chính nhấp vào từ lắp thêm 1, nhưng lại nếu tính tự ghép mà từ trước tiên là tính từ xuất xắc trạng trường đoản cú (Adjective or adverb) hoặc hoàn thành bằng đuôi - ED thì trọng âm thiết yếu lại nhấn ở từ thứ 2 . Tương auto từ ghép với trạng từ ghép gồm trọng âm chính bấm vào từ thứ 2 :


Example :

‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,

Nhưng :

bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs

well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream

well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west ...

13. Các từ chấm dứt bằng những đuôi : how, what, where, .... Thì trọng âm chính nhấp vào vần 1 :

‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....

14. Các từ 2 âm tiết ban đầu bằng A thì trọng âm bấm vào âm tiết thứ 2 :

A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like

A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

15. Những từ tận thuộc bằng các đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum , thì trọng âm nhấp vào âm tiết ngay trước nó :

de’cision dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venient quanh đó : ‘cathonic (thiên chúa giáo), ‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học) a’rithmetic (số học)

16. Những từ chấm dứt bằng – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy giả dụ 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thiết bị 1. Nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm bấm vào vần vật dụng 3 từ bỏ cuồi lên.

‘Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate ‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy

17. Những từ tận cùng bởi đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ ðộng từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, - self thì trọng âm dìm ở chính những đuôi này :

Lemo’nade Chi’nese deg’ree pion’eer ciga’rette kanga’roo sa’loon colon’nade Japa’nese absen’tee engi’neer bam’boo ty’phoon ba’lloon Vietna’mese refu’gee guaran’tee muske’teer ta’boo after’noon ty’phoon, when’ever environ’mental

Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)...

18. Các từ chỉ số luợng nhận trọng âm làm việc từ cuối dứt bằng đuôi - teen . Nguợc lại đã nhấn trọng âm sống từ thứ nhất nếu hoàn thành bằng đuôi - y :

Thir’teen four’teen............ // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty .....

IV. Từ tất cả 3 âm tiết:

1. Động từ: Trọng âm lâm vào tình thế âm tiết thứ hai nếu âm tiết sản phẩm 3 có nguyên âm ngắn và ngừng bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/

- Trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm tiết thứ nhất nếu âm tiết sản phẩm công nghệ 3 là nguyên âm nhiều năm hay nguyên âm song hay chấm dứt bằng 2 phụ âm trở lên: exercise / "eksəsaiz/, compromise/ <"kɔmprəmaiz>

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/ compre’hend ……..


2. Danh từ: giả dụ âm huyết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn tuyệt nguyên âm song “əu”

Eg: potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/

Eg: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ `contrary `factory………

Eg: `architect……………………………………….

Chú ý : tính từ 3 âm tiết tựa như như danh từ

V. Gần như vần gồm trọng âm thay định

Những vần cuối dưới đây luôn luôn có trọng âm :

- ade, ee, eer, ese, oo, ette, self, esque, cur, dict, ect, fer, mit, pel, press, rupt, sist, tain, test, tract, vent, vert …

Bài tập về trọng âm với phát âm

Chọn từ bao gồm âm huyết được gạch ốp chân bao gồm phát âm khác với các từ còn lại

Exercise 1

1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked

Exercise 2

1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. SunB. SureC. SuccessD. Sort

Exercise 3

1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert

Exercise 4

1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

Exercise 5

1.A. CandyB.sandyC. ManyD. Handy
2.A. EarningB. LearningC. SearchingD. Clearing
3.A. WaitedB. MendedC. NakedD. Faced
4.A. GivenB. RisenC. RiddenD. Whiten
5.A. CoughB. ToughC. RoughD. Enough
6.A. AccidentB. JazzC. StampsD. Watch
7.A. ThisB. ThickC. MathsD. Thin
8.A. GasB. GainC. GermD. Goods
9.A. BoughtB. NoughtC. PloughD. Thought
10.A. SpearB. GearC. FearD. Pear

Exercise 6

1.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
2.A. AbsentB. RecentC. DecentD. Present
3.A. PromiseB. DeviseC. SurpriseD. Realise
4.A. LiableB. LividC. RevivalD. Final
5.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
6.A. BushB. BrushC. BusD. Cup
7.A. BoatB. BroadC. CoastD. Alone
8.A. LargeB. VegetableC. AngryD. Gem
9.A. MoreB. NorthC. LostD. Water
10.A. DistributeB. TribeC. TriangleD. Trial

Exercise 7

1.A. FoodB. LookC. TookD. Good
2.A. LuggageB. FragileC. GeneralD. Bargain
3.A. NourishB. FlourishC. CourageousD. Southern
4.A. NakedB. SacredC. NeededD. Walked
5.A. WalkB. WashC. OnD. Not
6.A. EightB. FreightC. HeightD. Weight
7.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
8.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Excursion
9.A. RatherB. SacrificeC. HardD. Father
10.A. HairB. StairsC. HeirD. Aisle

Exercise 8

1.A. EveningB. KeyC. EnvelopeD. Secret
2.A. LightB. FineC. KnifeD. Principle
3.A. FarmB. CardC. BareD. Marvelous
4.A. BothB. BottleC. ScotlandD. Cotton
5.A. ParkB. FarmC. WarmD. Marmalade
6.A. NatureB. PureC. PictureD. Culture
7.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Painted
8.A. CountryB. CoverC. EconomicalD. Ceiling
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. WithB. LibraryC. WillingD. If

Exercise 9

1.A. ThisB. ThereC. BreatheD. Breath
2.A. AskB. AngryC. ManagerD. Damage
3.A. NotebookB. HopingC. CockD. Potato
4.A. EngineerB. VerbC. DeerD. Merely
5.A. DamB. PlanningC. PlaneD. Candle
6.A. TheoryB. ThereforeC. NeitherD. Weather
7.A. ShootB. MoodC. PoorD. Smooth
8.A. SeatB. HeavyC. ReasonD. Neat
9.A. KissedB. HelpedC. ForcedD. Wanted
10.A. BarnB. Can"tC. AuntD. Tame

Exercise 10

1.A. PurityB. BurningC. CureD. Durable
2.A. SeeB seenC. SportsmanD. Sure
3.A. PullB. SugarC. PluralD. Study
4.A. CourseB. CourtC. CourageD. Cough
5.A. BarkB. ShareC. DareD. Bare
6.A. CottonB. BottleC. ColdD. Common
7.A. DearB. HearC. BearD. Clear
8.A. BuryB. CurtainC. BurnD. Turn
9.A. FolkB. WorkC. PorkD. Corn
10.A. ShoutB. SugarC. ShareD. Surgery

Exercise 11

1.A. PoolB. MoonC. FoodD. Foot
2.A. NakedB. BelovedC. HelpedD. Wicked
3.A. FatalB. FavourC. FathomD. Famous
4.A. TombB. CombC. DomeD. Home
5.A. MythB. WithC. BothD. Tenth
6.A. SouthB. TruthC. SmoothD. Both
7.A. TickedB. CheckedC. BookedD. Naked
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
9.A. ChainB. EntertainC. BargainD. Complain
10.A. FoodB. BloodC. SoonD. Moon
Exercise 12
1.A. AboutB. AmountC. ShouldD. Ground
2.A. SaddleB. CaseC. ChaseD. Basement
3.A. DrummerB. FutureC. NumberD. Umbrella
4.A. FlameB. FameC. CameD. Manner
5.A. DarknessB. WarmthC. MarketD. Remark
6.A. HuntB. PulloverC. UnderD. Funny
7.A. BookB. FloorC. HookD. Cooker
8.A. FigureB. BrightC. FightD. Sight
9.A. OverB. RoseC. CoverD. Chosen
10.A. BaggageB. VillageC. ManageD. Stage
Exercise 13
1.A. ButterB. PutC. SugarD. Push
2.A. FewB. NewC. ThrewD. Knew
3.A. PrettyB. GetC. SendD. Well
4.A. GrewB. ThrewC. KnewD. Flew
5.A. CloseB. ChoseC. LoseD. Rose
6.A. BeardB. FurC. SearchD. Prefer
7.A. AreB. FairC. ThereD. Wear
8.A. ReliableB. LivingC. RevivalD. Final
9.A. HastyB. NastyC. TastyD. Wastage
10.A. BeadB. ReadC. DeadD. Recede
Exercise 14
1.A. NatureB. ChangeC. GravityD. Basis
2.A. DisciplineB. VisionC. CylinderD. Muscle
3.A. OfficeB. PromiseC. ServiceD. Expertise
4.A. SuitableB. BiscuitC. GuiltyD. Building
5.A. PatientB. CrescentC. AncientD. Machine
6.A. PhysicalB. MythologyC. RhythmicD. Psychology
7.A. BuryB. FriendlyC. PrettyD. Pleasant
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholarship
9.A. CreatureB. DecentC. LeagueD. Menace
10.A. DangerB. AngelC. AngerD. Magic
Exercise 15
1.A. PleasureB. SoundC. SameD. Best
2.A. FootB. PoolC. MoonD. Food
3.A. BirthB. TheirC. MythD. Fifth
4.A. TraysB. SaysC. BaysD. Days
5.A. CompanionB. CompanyC. ComparisonD. Compartment
6.A. NakedB. WickedC. BelovedD. Confused
7.A. PlumberB. DoubtC. DebtD. Herbage
8.A. ClothesB. GoneC. DroveD. Ghost
9.A. HearB. ClearC. SwearD. Ear
10.A. HeatB. GreatC. BeatD. Beak

Exercise 16

1.A. BookB. PutC. BrookD. Booth
2.A. OrchestraB. ChasmC. ChemicalD. Orchard
3.A. PrescriptionB. PreliminaryC. PresumptionD. Preparation
4.A. NourishB. FlourishC. TournamentD. Courage
5.A. PuddingB. PunctureC. PutD. Cushion
6.A. BreatheB. TeethC. ThoughD. There
7.A. DescribeB. ExciteC. TimberD. Dive
8.A. SlaughterB. DraughtC. NaughtyD. Plaudit
9.A. DevotionB. CongestionC. SuggestionD. Question
10.A. CopperB. CopyC. DolphinD. Colonel

Exercise 17

1.A. BoughtB. DaughterC. CoughD. Sight
2.A. SureB. SoupC. SugarD. Machine
3.A. ButB. BuryC. NutD. Young
4.A. MeasureB. DecisionC. PermissionD. Pleasure
5.A. LoseB. ChoseC. CloseD. Dose
6.A. PositionB. OasisC. DesertD. Resort
7.A. StoneB. ZoneC. PhoneD. None
8.A. GiveB. FiveC. HiveD. Dive
9.A. SwitchB. StomachC. MatchD. Catch
10.A. StudyB. ReadyC. PuppyD. Occupy

Exercise 18

1.A. ReliableB. LiquidC. RevivalD. Final
2.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
3.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
4.A. SovereignB. FountainC. DetermineD. Routine
5.A. BeardB. WordC. HeardD. Third
6.A. GhostB. HostageC. LostD. Frosty
7.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
8.A. MeasureB. PleasureC. TreasureD. Ensure
9.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
10.A. ThreeB. ThanksC. ThinkD. Farther

Exercise 19

1.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
2.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Decision
3.A. SuperstructureB. ApartheidC. VirtuallyD. Statute
4.A. WealthB. ClothC. WithD. Marathon
5.A. PuzzleB. SecurityC. SkullD. Productive
6.A. ApprenticeB. AppreciationC. BotanistD. Diagram
7.A. EmblemB. ElectrificationC. ExactD. Entire
8.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
9.A. LocateB. PatrioticC. OratorD. Poverty
10.A. GenuineB. GeneticistC. GuaranteeD. Generate
Exercise 20
1.A. LivelyB. KiteC. DrivenD. Bite
2.A. SaleB. BandC. SandD. Tan
3.A. StartedB. LookedC. DecidedD. Coincided
4.A. BlowB. ShowC. HoleD. Cow
5.A. SungB. SupperC. SupplyD. Nun
6.A. MuleB. MugC. MudD. Multiply
7.A. CatsB. TapesC. LivesD. Cooks
8.A. GroundB. ShouldC. AboutD. Amount
9.A. WeatherB. BreadC. AheadD. Mean
10.A. AuthorB. OtherC. ThereD. Breathe
Exercise 21
1.A. EnoughB. RoughC. LaughD. Though
2.A. StageB. VillageC. ManageD. Package
3.A. LicenseB. CombineC. SeasideD. Police
4.A. SomeB. DoneC. OnceD. Home
5.A. NotB. NobodyC. WroteD. Spoken
6.A. BeforeB. BornC. WorkD. Boring
7.A. BeeB. BeerC. SeemD. Flee
8.A. PeachB. TeachC. MeasureD. Meat
9.A. SoundB. TouchC. DownD. Account
10.A. DesignB. PreserveC. BasicD. Physical
Exercise 22
1.A. PathB. ToothC. ThemeD. Thames
2.A. SoundB. AmountC. CountryD. Noun
3.A. ClimbingB. BasketC. SubwayD. Club
4.A. ProblemB. PopularC. ConvenientD. Rod
5.A. RoseB. HouseC. MouseD. Practice
6.A. AgreedB. MissedC. LikedD. Watched
7.A. RearB. DearC. BearD. Fear
8.A. GuideB. DrivenC. TwiceD. Shine
9.A. HearB. ClearC. PearD. Fear
10.

Xem thêm: Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6 (Cả Năm), Trọn Bộ Đầy Đủ Các Chủ Điểm Ngữ Pháp Tiếng Anh 6

A. PunctualB. RubbishC. ThunderD. Furious

......................