Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng hòa hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ hiểu và bài tập giờ Anh lớp 10 thí điểm theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 10 hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 10 theo từng unit

Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 10

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 10 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: Family Life

Unit 2: Your body And You

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 10 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Music

Đề kiểm soát 1 huyết Tiếng Anh 10 học kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: For A Better Community

Đề chất vấn 15 phút giờ Anh 10 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Inventions

Đề thi tiếng Anh lớp 10 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 10 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Cultural Diversity

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 10 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 8: New Ways to Learn

Đề chất vấn 1 ngày tiết Tiếng Anh 10 học kì 2 bao gồm đáp án

Unit 9: Preserving The Environment

Đề khám nghiệm 15 phút giờ đồng hồ Anh 10 học tập kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 10: Ecotourism

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 10 học kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Benefit B. WinnerC. Extended D. Gender

Question 2: A. Chore B. GroceryC. Household D. Control

Question 3: A. FinancialB. BenefitC. Critical D. Contribute

Question 4: A. Heavy B. BreadwinnerC. Pear D. Weather

Question 5: A. BurdenB. HomemakerC. GroceryD. Equal

Question 6: A. LiftingB. Iron C. FamilyD. Responsibility

Question 7: A. NurtureB. ExtendedC. LiftingD. Critical

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /ə/ các đáp án còn lại phát âm là /e/

Question 2: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/ những đáp án còn sót lại phát âm là /əʊ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ai/ những đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 4: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /eə/ các đáp án còn sót lại phát âm là /e/

Question 5: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i:/ các đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 6: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B phân phát âm là /ai/ các đáp án còn lại phát âm là /i/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phạt âm là /tʃ/ các đáp án sót lại phát âm là /t/


Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D the word that has different găng tay pattern from others.

Question 8: A. EqualB. ExtendC. GenderD. Heavy

Question 9: A. FinancialB. ConvergenceC. FamilyD. Contribute

Question 10: A. Parent B. BurdenC. IronD. Nuclear

Question 11: A. NutureB. LaundryC. Confide D. Finance

Question 12: A. Benefit B. ContributeC. EnormousD. Financial

Question 13: A. BreadwinnerB. HeavyC. HouseholdD. Conduct

Question 14: A. LaundryB. ExtendedC. EqualD. Nurture

Question 15: A. GroceryB. ConvergenceC. CriticalD. Parenting

Hiển thị đáp án

Question 8: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm sản phẩm công nghệ 2, các đáp án còn sót lại trọng âm máy 1

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm vật dụng 1, những đáp án còn sót lại trọng âm lắp thêm 2

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm sản phẩm 2, những đáp án còn sót lại trọng âm thứ 1

Question 11: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C trọng âm máy 2, những đáp án sót lại trọng âm sản phẩm 1

Question 12: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A trọng âm lắp thêm 1, các đáp án còn sót lại trọng âm trang bị 2

Question 13: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D trọng âm sản phẩm 2, các đáp án còn sót lại trọng âm trang bị 1

Question 14: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm trang bị 2, những đáp án còn sót lại trọng âm sản phẩm công nghệ 1

Question 15: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B trọng âm sản phẩm công nghệ 2, các đáp án còn lại trọng âm vật dụng 1


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: Sam didn"t get much formal _______.

A. SchoolB. Schooling

C. SchooldaysD. Schoolgirl

Question 2: All her life she had a _______ trust in other people.

A. ChildB. Childlike

C. ChildishD. Childless

Question 3: My father is the __________ of my family và my mother is the homemaker.

A. BreadwinnerB. Finance

C. HouseholdD. Nurture

Question 4: He is having a lot of difficulties, ___________?

A. Doesn’t it B. Isn’t it

C. Isn’t heD. Doesn’t he

Question 5: Both men and women should __________ responsibility for equal shared parenting.

A. HaveB. Get

C. HoldD. Take

Question 6: We wish _______ khổng lồ college next year.

A. GoB. Khổng lồ go

C. GoingD. Shall go

Question 7: An __________ family is a family with more than two generation living together under the same roof.

A. NuclearB. Happy

C. ExtendedD. Shared

Question 8: He suggests _______ to France this summer time.

A. TravelB. Khổng lồ travel

C. TravellingD. Traveled

Question 9: Despite _________ burden, his mother tried to raise him by herself.

A. FinancesB. Financial

C. FinanciallyD. Finance

Question 10: We would love _______ three cups of coffee.

A. HaveB. Lớn have

C. HavingD. Had

Question 11: I don’t know how khổng lồ _______ the laundry or iron clothes.

A. DoB. Make

C. HaveD. Look

Question 12: ___________he is tired, he can’t work longer.

A. BecauseB. Even though

C. AlthoughD. Besides

Question 13: His idea contributes a lot ________ our project.

A. InB. Of

C. WithD. To

Question 14: When he was a boy, he was always willing khổng lồ join in a ________ of football.

A. MatchB. Play

C. GameD. Group

Question 15: __________ in Shanghai than in any other thành phố in China.

A. More people live

B. More people living

C. It has more people

D. More living people

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: sau tính tự là danh từ, ta yêu cầu 1 danh từ phù hợp về nghĩa, ta thấy schooling là việc học tập.

Dịch: Sam không nhận được rất nhiều giáo dục chính thống.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: collocation, tính từ độc nhất vô nhị đi được với “trust” là childlike trust: sự tin tưởng đến mức dại khờ.

Dịch: xuyên suốt cuộc đời, cô ấy đã tất cả một tinh thần khờ ngây ngô vào bạn khác.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: breadwinner: trụ cột chính gia đình, người kiếm tiền nuôi anh chị

Dịch: tía tôi là trụ cột gia đình còn bà bầu là nội trợ.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: thắc mắc đuôi, vế trước xác minh vế sau bao phủ định, không đổi khác về mặt thời động từ.

Dịch: Anh ấy đang gặp mặt rất nhiều rắc rối, gồm phải không?

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cụm từ “take responsibility for”: phụ trách cho

Dịch: Cả đàn ông và thiếu phụ cần chịu trách nhiệm như nhau trong vấn đề chia sẻ các bước nội trợ và nhỏ cái.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: kết cấu wish to do st: hy vọng làm gì

Dịch: cửa hàng chúng tôi muốn vào đh năm học tới.

Question 7: Đáp án C

Giải thích: an extended family: mái ấm gia đình gồm những thế hệ phổ biến sống

Under the same roof: dưới cùng mái nhà

Dịch: Một gia đình mở rộng lớn là gia đình với nhiều hơn hai nắm hệ phổ biến sống dưới thuộc mái nhà.

Question 8: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc suggest Ving: kiến nghị cùng nhau làm gì

Dịch: Anh ấy đề nghị chúng tôi cùng đến Pháp hè năm nay.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: nhiều từ “financial burden”: gánh nặng tài chủ yếu

Dịch: tuy vậy gánh nặng trĩu tài chính, bà bầu anh ấy cố gắng tự mình nuôi anh ấy.

Question 10: Đáp án B

Giải thích: would love khổng lồ V là cấu trúc được dùng khi bạn muốn đề nghị thanh lịch cái gì đó.

Dịch: shop chúng tôi muốn uống 3 tách bóc cafe.

Question 11: Đáp án A

Giải thích: vì chưng the laundry: làm các bước giặt giũ

Know how khổng lồ V: biết cách thao tác gì

Dịch: Tôi không biết cách làm quá trình giặt giũ cùng là ủi

Question 12: Đáp án A

Giải thích: ta thấy 2 vế câu gồm quan hệ nguyên nhân- công dụng nên sử dụng because để nối.

Dịch: bởi vì anh ấy mệt, yêu cầu anh ấy ko thể thao tác làm việc thêm nữa.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: kết cấu contribute khổng lồ st: đóng góp vào cái gì

Dịch: Ý tưởng của anh ý ấy đóng góp không ít vào dự án của chúng ta.

Question 14: Đáp án C

Giải thích: a trò chơi of football = a football match: 1 trận láng đá

Dịch: lúc còn nhỏ, anh ấy luôn luôn sẵn sàng tham gia những trận đấu trơn đá.

Question 15: Đáp án A

Giải thích: ta thấy vế sau tất cả “than” nên câu là đối chiếu hơn. Câu vẫn thiếu chủ ngữ và cồn từ đề xuất đáp án A là vừa lòng lý.

Dịch: nhiều người sống sống Thượng Hải rộng bất kì thành phố nào nghỉ ngơi Trung Quốc.


Exercise 4: Read the passage below & decide whether the statements are TRUE or FALSE?

I’m Brian. I belong lớn a middle class family. There are six members in my family. They are our parents, grandparents, I và my younger sister. Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His decision is final in family matters. Nobody can dare khổng lồ go against him. Everybody respects him. He is the guardian of the family. He is a cool & considerate man. He is just and fair. His decision is never influenced by any other. He is a retired teacher. He helps us in our study. Our grandmother tells good stories.

My father is a police officer. He is a great disciplinarian. He is sincere & hardworking. He always goes to lớn office in time. My mother is a simple housewife. She is a postgraduate in English. She is soft-natured and caring. She takes great care of us. She does not care for her comfort for us. She looks after our grandparents. She helps the poor và the needy. She is religious & God-fearing.

Our family has been known for discipline and values. We give great importance to lớn values and morals in life. Since our early childhood, we are taught to lớn respect the elders and love the children. We learnt the lesson of punctuality & honesty from our grandfather. It is due khổng lồ the good education of our grandparents that we could excel both in sports & education. Since our childhood we have been put into the habit of rising early in the morning. This has a natural effect on our health & physical fitness.

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard và respect for the elders while the elders shower them with their love & affection. The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Question 1: Brian’s family has six people.

A. TrueB. False

Question 2: His father’s decision is the most important in his family.

A. TrueB. False

Question 3: His grandfather’s decisions can be affected by grandmother’s opinions.

A. TrueB. False

Question 4: His father is disciplined.

A. TrueB. False

Question 5: His mother is gentle & considerate.

A. TrueB. False

Question 6: His grandfather taught him how to lớn be on time và honest.

A. TrueB. False

Question 7: He doesn’t get used khổng lồ getting up early in the morning.

A. TrueB. False

Question 8: Family members have mutual respects within the family.

A. TrueB. False

Question 9: Every members tries to solve their own problems.

A. TrueB. False

Question 10: Brian love his family.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “There are six members in my family.”.

Dịch: gồm 6 thành viên trong ngôi nhà đất của tôi.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “Our grandfather is the head of the family... His decision is final in family matters”.

Dịch: Ông tôi là công ty gia đình… đưa ra quyết định của ông là cuối cùng trong các các bước gia đình.

Question 3: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “His decision is never influenced by any other.”.

Dịch: quyết định của ông không lúc nào bị lay cồn bởi bất kì ai.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc câu: “My father is a police officer. He is a great disciplinarian.”.

Dịch: ba tôi là 1 cán bộ cảnh sát. Ông cực kỳ là người kỉ luật.

Question 5: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “She is soft-natured & caring. She takes great care of us.”.

Dịch: mẹ rất nhẹ hiền cùng chu đáo. Mẹ chăm lo chúng tôi rất chu đáo.

Question 6: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “We learnt the lesson of punctuality & honesty from our grandfather.”.

Dịch: công ty chúng tôi học được bài học về sự việc đúng giờ và chân thật từ ông.

Question 7: Đáp án B

Giải thích: nhờ vào câu: “Since our childhood, we have been put into the habit of rising early in the morning.”.

Dịch: từ bỏ bé, cửa hàng chúng tôi đã vào mực thước dậy mau chóng vào buổi sáng.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào câu: “The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love và affection.”.

Dịch: tín đồ trẻ tôn trọng tín đồ lớn tuổi trong lúc người mập tuổi đối với người dưới bằng tình ngọt ngào là lòng cảm mến.

Question 9: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “If a member has some problem the whole family is beside him”.

Dịch: Nếu một thành viên có chút vấn đề, cả mái ấm gia đình sẽ ở kề bên người đó.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: nhờ vào nội dung toàn bài

Dịch: Brian yêu gia đình mình.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Home is place where I feel heaven & my parents are the reason __________ (11) it. We, as a family have spent the best times of life. Only when we are at home, we feel happy. Both my father __________ (12) mother are working. __________ (13), we find time to chia sẻ our daily experiences. My mother __________ (14) extra care lớn prepare the most delicious food I like and she is my best friend. My father has always been my best companion and I would say he is my mentor. Without my parents, I __________ (15) what I am today. I love my parents very much & we always wish to lớn be the lovable family as we are now, ever.

Question 11: A. InB. ForC. OfD. On

Question 12: A. AndB. OrC. ButD. So

Question 13: A. AlthoughB. HoweverC. BecauseD. Therefore

Question 14: A. DosB. GetsC. HasD. Takes

Question 15:

A. Would have not been

B. Would not have been

C. Would been have not

D. Would been not have

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án B

Giải thích: cụm từ “the reason for st”: vì sao do vấn đề làm gì

Dịch: bên là nơi tôi cảm xúc như thiên đường và bố mẹ tôi là nguyên nhân cho chuyện đó.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: nhiều từ both…and…: cả…và…

Dịch: Cả cha và bà bầu tôi phần nhiều đang có tác dụng việc.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: “However” tiên phong câu, theo sau là dấu phẩy, với nghĩa “tuy nhiên”

Dịch: tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi vẫn tìm kiếm thấy thời gian chia sẻ mọi việc xẩy ra trong ngày.

Question 14: Đáp án D

Giải thích: cụm từ take care: chuyên lo

Dịch: người mẹ tôi dành riêng thêm thời gian sẵn sàng món ăn uống tôi thích và là người bạn bè nhất của tôi.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: đổi thay thể câu đk loại 3: without + N, S + would have P2.

Dịch: Nếu không tồn tại bố mẹ, tôi sẽ không được như ngày hôm nay.


Exercise 6: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.

A. When we go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

B. When we will go back khổng lồ the bookstore, we buy the book we wanted.

C. When we go back to lớn the bookstore, we buy the book we wanted.

D. When we will go back khổng lồ the bookstore, we will buy the book we wanted.

Question 2: The workers/ stopped/ work/ take/ a rest/ because/ they/ felt/ tired.

A. The workers stopped work khổng lồ take a rest because they felt tired.

B. The workers stopped lớn working take a rest because they felt tired.

C. The workers stopped working to lớn take a rest because they felt tired.

D. The workers stopped to lớn work taking a rest because they felt tired.

Question 3: Napoleon/ attack/ the/ West Indian island/ of/ Santo Domingo/ 1801.

A. Napoleon attacks the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

B. Napoleon attacking the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

C. Napoleon attacked the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

D. Napoleon attack the West Indian island of Santo Domingo on 1801.

Question 4: Family/ play/ important/ role/ everyone’s life.

A. Family plays an important role in everyone’s life.

B. Family plays the important role on everyone’s life.

C. Family plays the important role in everyone’s life.

D. Family plays an important role on everyone’s life.

Question 5: Both/ parents/ should/ take/ responsibility/ child raising.

A. Both parents should take responsibility about child raising.

B. Both parents should take responsibility for child raising.

C. Both parents should take responsibility of child raising.

D. Both parents should take responsibility with child raising.

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “when S + V(s/es), S will V”

Dịch: Khi công ty chúng tôi quay lại hiệu sách, shop chúng tôi sẽ download quyển sách cửa hàng chúng tôi muốn.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo stop Ving to lớn V: dừng vấn đề đang làm cho lại để triển khai việc khác

Dịch: những công nhân dừng thao tác để ngủ ngơi.

Question 3: Đáp án C

Giải thích: câu phân tách thời vượt khứ solo vì có mốc thời gian in 1801.

Dịch: Napoleon tiến công hòn hòn đảo Santo Domingo làm việc bắc Ấn vào năm 1801.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: cụm từ “play an important role in st”: đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong loại gì

Dịch: gia đình đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong cuộc sống đời thường mỗi người.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: kết cấu “take responsibility for”: chịu trách nhiệm cho

Dịch: Cả bố và mẹ cần phải chịu nhiệm vụ nuôi nấng con.


Exercise 7: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: What/ can/ to/ you/ parents/ do/ a/ hand/ give/ with/ your/ the housework?

A. What you can vày to give your parents a hand with the housework?

B. What vị you can to give your parents a hand with the housework?

C. What vị you can give to your parents a hand with the housework?

D. What can you do to give your parents a hand with the housework?

Question 7: I/ when/ mother/ usually/ in/ having/ my/ confide/ problems.

A. I usually confide my mother in when having problems.

B. I usually confide when having problems in my mother.

C. I usually confide in when my mother having problems.

D. I usually confide in my mother when having problems.

Question 8: At/ moment/ the, we/ a/ reading/ novel/ are.

A. At the moment, we are reading a novel.

B. At the moment, we are a novel reading.

C. At moment the, we are reading a novel.

D. At the moment, we reading are a novel.

Question 9: They/ Anna"s/ telling/ new/ us/ are/ boyfriend/ about.

A. They Anna"s new boyfriend are telling us about.

B. They are telling us about Anna"s new boyfriend.

C. They are about telling us Anna"s new boyfriend.

D. They are telling us about new Anna"s boyfriend.

Question 10: He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

A. He was lazy so that he never washed his clothes by himself.

B. He was so lazy that he never washed his clothes by himself.

C. He never washed his clothes by himself that he was so lazy.

D. He was never so lazy that he washed his clothes by himself.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án D

Giải thích: can + V: rất có thể làm gì

Give sb a hand: giúp đỡ ai

Dịch: bạn có thể làm gì sẽ giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

Xem thêm: Các Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Theo Từng Unit Có Đáp Án Năm 2021

Question 7: Đáp án D

Giải thích: confide in sb: tâm sự với ai

Dịch: Tôi thường tâm sự với người mẹ khi bao gồm vấn đề.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: câu phân tách thời hiện tại tiếp diễn vì bao gồm mốc thời hạn “at the moment”