Tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL

Loạt bài xích soạn, giải bài bác tập tiếng Anh lớp 7 Unit 4: AT SCHOOL sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để hướng dẫn những em học sinh lớp 7 dễ dàng sẵn sàng bài để học tốt môn giờ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh lớp 7

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A. Schedules trang 42-46

A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen và repeat.

(Nghe cùng đọc.)

Bài nghe:

*

- It"s seven o"clock. (Bây tiếng là 7 giờ)

- It"s four fifteen. (4 tiếng 15 phút)

= It"s a quarter past four.

- It"s five twenty-five. (5 giờ đồng hồ 25 phút)

= It"s twenty-five past five.

- It"s eight thirty. (8 giờ đồng hồ 30 phút)

= It"s half past eight.

- It"s nine forty. (9 giờ đồng hồ 40 phút)

= It"s twenty to lớn ten. (10 tiếng kém trăng tròn phút)

- It"s one forty-five. (1 giờ 45 phút)

= It"s a quarter khổng lồ two. (2 giờ nhát 15 phút)

Now practice saying the time with a partner. (Bây giờ thực hành nói giờ đồng hồ với chúng ta học.)

- What time is it? (Mấy giờ đồng hồ rồi?)

It"s seven o"clock.

- What time is it? (3.15)

It"s three fifteen.

It"s fifteen past three.

It"s a quarter past three.

- What time is it? (4.30)

It"s four thirty.

It"s half past four.

- What time is it? (9.50)

It"s nine fifty.

It"s ten to ten.

2. Answer about you.

(Trả lời về bạn.)

*

a) What time do you get up? (Bạn thức dậy lúc mấy giờ?)

=> I get up at 6 o"clock.

b) What time vì chưng classes start? (Các huyết học ban đầu lúc mấy giờ?)

=> Classes start at 7 o"clock.

c) What time vị they finish? (Chúng ngừng lúc mấy giờ?)

=> They finish at eleven thirty.

d) What time vì you have lunch? (Bạn ăn uống trưa dịp mấy giờ?)

=> I have lunch at eleven fourty-five.

e) What time vày you go to bed? (Bạn đi ngủ cơ hội mấy giờ?)

=> I go khổng lồ bed at 10 o"clock.

3. Listen và write. Complete the schedule.

(Nghe cùng đọc. Kết thúc thời khóa biểu sau.)

Bài nghe:

Math English Music History Physics

Friday

7.00 7.50 8.40 9.40 10.30
English Geography Music Physics History

Saturday

1.00 2.40 3.40 4.30
Physical Education Math English Physics

Nội dung bài nghe:

Good morning, everybody. There are some small changes lớn your schedule this Friday and Saturday. Please write the correct subjects & times in your books. On Friday, English is at 7 a.m as usual. Then Geography is at 7:50. The next class is on Music at 8:40. We start again at 9:40 with Physics và our last lesson of the day is History.

On Saturday afternoon, the first class is Physical Education at one o’clock & the second class is Math. We have another period of English at 3:40 và Physics are at half-past four. Any questions? No? Good. Let’s continue with today’s class.

Hướng dẫn dịch:

Một số tên môn học:

Math : môn ToánPhysical Education: môn Thể Dục
Geography : môn Địa LýHistory : môn kế hoạch Sử
Music : môn NhạcPhysics : môn đồ dùng Lý
Literature: môn VănHome Economics : môn kinh tế tài chính Gia đình
Chemistry : môn HóaAssembly : chào cờ
Biology : môn SinhClass Meeting : sống lớp

4. Look at the pictures. Ask and answer questions.

(Nhìn vào những bức tranh sau. Hỏi với đáp.)

*

Lan

- What is Lan doing? (Lan đang làm cho gì?)

=> Lan is studying Physics.

- What time does Lan have her Physics class? (Khi làm sao thì cô ấy tất cả tiết vật Lý?)

=> She has her Physics class at eight forty.

Binh

- What is Binh doing?

=> He"s studying Geography.

- What time does he have his Geography class?

=> He has his Geography class at ten ten.

Hung

- What is Hung doing?

=> He"s studying English.

- What time does Hung have his English class?

=> He has his English class at nine forty.

Loan

- What is Loan doing?

=> She"s studying music.

- What time does Loan have her Music class?

=> She has her music class at half past three.

Hoa

- What is Hoa doing?

=> She"s studying Math.

- What time does Hoa have her Math class?

=> She has her Math class at ten khổng lồ two.

Mi

- What is ngươi doing?

=> She"s doing exercise.

- What time does she have her Physical Education class?

=> She has her Physical Education class at two forty.

5. Listen và read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Hoa: When vì you have English?

Thu: I have English classes on Wednesday and Thursday.

Hoa: What time bởi they start?

Thu: My first English class is on Wednesday at 8.40. On Thursday. I have English at 9.40.

Hoa: What other classes vì you have on Thursday?

Thu: I have Math, Geography. Physical Education and Music.

Hoa: What"s your favorite subject, Thu?

Thu: I like History. It’s an interesting and important subject.

Hoa: Yes, I like it, too.

Thu: What’s your favorite subject?

Hoa: Oh, Math. It’s difficult, but fun.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: lúc nào bạn tất cả tiết giờ Anh?

Thu: bản thân có các tiết giờ đồng hồ Anh vào thứ bốn và thứ Năm.

Hoa: Chúng ban đầu lúc mấy giờ?

Thu: tiết tiếng Anh đầu tiên của chính mình vào ngày thứ bốn lúc 8 giờ đồng hồ 40. Vào đồ vật Năm, mình có tiết tiếng Anh lúc 9h 40.

Hoa: Vào sản phẩm công nghệ Năm bạn còn có những tiết học khác không?

Thu: Mình có tiết Toán, Địa Lý, Thể Dục cùng Nhạc.

Hoa: Môn học ưa thích của công ty là gì vậy Thu?Thu: mình thích môn kế hoạch Sử. Đó là môn học thú vị và quan trọng.

Hoa: Ừ, mình cũng thích môn kế hoạch Sử.

Thu: Môn học tập ưa thích của khách hàng là gì?

Hoa: À, môn Toán. Nó thì khó khăn nhưng thú vị.

Write your schedule in your exercise book. Then ask và answer question about your schedule with a partner. (Viết thời khóa biểu của khách hàng vào vở bài xích tập. Tiếp đến hỏi và trả lời các câu hỏi về thời khóa biểu của em với các bạn học.)

Gợi ý: các bạn viết thời khóa biểu dạng bảng vào vở bài bác tập, sau đó nhờ vào bảng để hỏi và vấn đáp các thắc mắc giống như:

A: When vì you have Math?

B: I have Literature classes on Monday và Wednesday.

A: What other classes bởi you have on Monday?

B: I have English và History.

A: When vì chưng you have Literature class?

B: .....

6. Read.

(Đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

SCHOOLS IN THE USA

Schools in the USA are a little different from schools in Viet Nam. Usually, there is no school uniform. Classes start at 8.30 each morning và the school day ends at 3.30 or 4 o’clock. There are no lessons on Saturday.

Students have one hour for lunch & two 20-minute breaks each day. One break is in the morning, the other is in the afternoon. Students often go khổng lồ the school cafeteria & buy snacks & drinks at a break or at lunchtime. The most popular after-school activities are baseball, football & basketball.

Hướng dẫn dịch:

TRƯỜNG HỌC Ở MỸ

Trường học tập ở Mỹ thì tương đối khác với trường học ở Việt Nam. Hay thì không tồn tại đồng phục học sinh. Giờ đồng hồ học bắt đầu lúc 8 tiếng 30 từng sáng với ngày học ở trường hoàn thành vào lúc 3h 30 hoặc 4 giờ. Không tồn tại giờ học vào sản phẩm Bảy.

Học sinh bao gồm một giờ đồng hồ để ăn trưa với hai lần giải lao trăng tròn phút từng ngày. Một lượt giải xả thân buổi sáng, lần cơ vào buổi chiều. Học viên thường đi mang đến quán nạp năng lượng tự giao hàng của trường để mua món ăn nhẹ và đồ uống vào giờ giải lao hoặc giờ nạp năng lượng trưa. Các vận động ngoại khóa thịnh hành nhất là trơn chày, soccer và trơn rổ.

Questions: true or false? kiểm tra the boxes. (Câu hỏi: đúng tốt sai? Đánh dấu vào hộp.)

T F
a) Students vì not usually wear school uniform.v
b) There arc classes on Saturday morning.v
c) Students don"t have a break on the afternoon.v
d) The school cafeteria sells food lớn students.v
e) The school cafeteria only xuất hiện at lunch time.v
f) Baseball is an unpopular after-school activity.v

7. Play with words.

(Chơi với chữ.)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

What do I do at school?

In Literature, I read a book

And write about what I read.

In home Economics, I learn khổng lồ cook

And what our bodies need.

In History, I study the past

And how the world changes.

In Geography, I study the world,

Its rivers và mountain ranges.

I have several classes every day.

And learn what, where & how.

What is my favorite class today?

The one we are learning now.

Hướng dẫn dịch:

*

Remember.

(Ghi nhớ.)

*

Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 B. The library trang 47-50

B. The library (Phần trang SGK giờ đồng hồ Anh 7)

1. Listen & read.

(Nghe với đọc.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Librarian: As you can see, this is our library & those are our books. These racks have magazines & those have newspapers. These shelves on the left have math và science books: chemistry, physics & biology. Those shelves on the right have history và geography books, dictionaries và literature in Vietnamese.

Hoa: Are there any English books?

Librarian: Yes. Those books at the back of the library are in English. There are readers, novels, reference books & dictionaries. OK. Now, follow me lớn the clip room next door.

Hướng dẫn dịch:

Thủ thư: Như những em hoàn toàn có thể thấy, đó là thư viện của bọn họ và kia là sách của chúng ta. Những giá đỡ này có tạp chí và các giá đỡ kia bao gồm báo. Các chiếc kệ mặt trái này còn có sách toán với sách khoa học: hóa học, thiết bị lý cùng sinh học. Các chiếc kệ bên bắt buộc kia bao gồm sách lịch sử và địa lý, tự điển và thành phầm văn học bằng tiếng Việt.

Hoa: tất cả sách giờ Anh nào ko ạ?

Thủ thư: Có. Mọi cuốn sách ngơi nghỉ cuối thư viện kia là sách bởi tiếng Anh. Gồm sách phát âm thểm, tè thuyết, sách tìm hiểu thêm và trường đoản cú điển. Được rồi. Bây giờ, hãy theo cô sang trọng phòng video bên cạnh.

Trả lời câu hỏi:

a) Where are the magazines? (Các cuốn tạp chí sinh sống đâu?)

=> The magazines are on the racks.b) Where are the newspapers? (Các tờ báo ngơi nghỉ đâu?)

=> The newspapers are on the racks, too.c) What books are on the left? (Sách gì ở mặt trái?)

=> On the left are the shelves of Math & Science books.d) What books are on the right? (Sách gì ở mặt phải?)

=> On the right are the shelves of History và Geography books, dictionaries và Literature in Vietnamese.e) Where are the books in English? (Các sách giờ đồng hồ Anh ngơi nghỉ đâu?)

=> The books in English are at the back of the library.f) What time does the library open? (Mấy giờ tủ sách mở cửa?)

=> The library opens at 7 am.g) What time does it close? (Mấy tiếng thư viện đóng cửa?)

=> It closes at half past 4.30 pm. 2. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với chúng ta học.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Nga: Good morning.

Librarian: Good morning. Can I help you?

Nga: Yes. Where can I find the math books, please?

Librarian: They’re on the shelves on the left.

Nga: do you have magazines and newspapers here?

Librarian: Yes. They"re on the racks in the middle.

Nga: Thank you very much.

Librarian: You"re welcome.

Hướng dẫn dịch:

Nga: xin chào cô.

Thủ thư: chào em. Cô hoàn toàn có thể giúp gì không?

Nga: Vâng. Thư cô, em hoàn toàn có thể tìm các sách toán nghỉ ngơi đâu?

Thủ thư: chúng ở trên các kệ ở bên trái.

Nga: Ở đây tất cả tạp chí và báo không?

Thủ thư: Có. Chúng ở trên những giá đỡ sống giữa.

Nga: Cảm ơn cô khôn cùng nhiều.

Thủ thư: không có gì.

Now ask & answer questions about the library plan in B1. (Bây giờ đồng hồ hỏi và vấn đáp các thắc mắc về sơ thiết bị thư viện ở bài tập B1.)

Gợi ý:

1. Where are the magazines & newspapers?

=> They are on the racks in the middle of the library.

2. Where are the shelves of maths and science books?

=> They"re on the left of the library.

3. Where are the History và Geography books?

=> They"re on the shelves on the right.

4.

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Học Kì 1 Có Đáp Án (Phần 1), Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 1 Địa Lý 11

What kinds of books are on the shelves at the back of library?

=> They"re English books, novels, dictionaries và reference books.

3. Listen. Where are they?

(Nghe. Bọn chúng ở đâu?)

Bài nghe:

Label the shelves & racks in your exercise book. (Ghi tên những kệ sách và giá đựng sách vào vở bài bác tập của em.)

*

1. Study area 4-5. Magazines - newspapers2. Science và Math books 6-7. English books3. Geography, History books 8. Librarian"s deskNội dung bài xích nghe: