... 4/ doesn’t visit 28 Grade ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked khô nóng if many tourists ... Quang quẻ Tri province -ĐÁP ÁN BỘ ĐỂ I/ Đúng câu đến 0 ,8 điểm: 1/ b 2/ c 3/ d 4/ a II/ Đúng câu đến 0 ,8 điểm: 1/ c 2/ a 3/ d III/ Đúng cho 0 ,8 điểm: a/ T b/ T c/ F IV/ Đúng câu đến ... -I.1.b II 2.b 3.b 4.b 5.d 6.d ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 16 7.a 8.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 8 có đáp án

a 1.The sister asked Tom if he was hungry is difficult to learn two languages at the same time ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 17 I/ Đúng câu 0.5đ...
*

*

... Invention expert (n): chuyên viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went lớn live _ a in Scotland b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds and speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going lớn spend two weeks in thủ đô new york last month? A B C D 19 She took...
*

... 1 18 demo 1 18 kiểm tra 121 chạy thử 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 chạy thử 1 28 bộ đề trắc nghiệm giờ Anh lớp ... Day but how much you know about 18 bộ đề trắc nghiệm giờ Anh lớp năm it? The telephone was invented by Alexander Bell in 187 6 Bell was born in Scotland in 184 7 But later he went lớn live in ... 16 bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp năm V Read the following passage và choose the thành phầm (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it Alexander Graham Bell was born in 184 7...
*

... (adj.): tất cả ý sẵn sàng, gồm ý thích, tất cả ý thiên về, khuynh hướng, khunh hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; ra đời - notable (adj.): bao gồm tiếng, trứ danh; đáng kể, xứng đáng ý ... Hướng nghiệp - sophomore (n.): (Mỹ) sinh viên năm thiết bị hai đại học - associate (adj.): kết hợp, công tác làm việc - junior (n.): sinh viên đại học học lớp tức tốc lớp cuối cấp cho - segment (n.): đoạn, khúc, đốt ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
*

... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... Coming tomorrow D she is going khổng lồ come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 trăng tròn 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C 20 D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11. C...
... Would you please + V1 … ? 12 SUBJECT and VERB AGREEMENT (Hòa hợp nhà ngữ cồn từ) nhà ngữ số + động từ số nhà ngữ số các + cồn từ số những  Notes: a Danh từ bỏ số ít:Là danh từ không đếm được: ... - Trước danh trường đoản cú trừu tượng: happiness, freedom, … cần sử dụng the danh tự bao gồm nghĩa riêng lẻ - Trước mơn thể dục thể thao - Trước danh từ bữa tiệc ngày phương pháp dùng the cùng với tên riêng rẽ số nơi chốn địa danh a The ... Khuyết) (có thể) (khơng phải) ( phải) ( khơng được) (nên) (phải) + V1 COMPARISONS (So sánh) so sánh bằng: đối chiếu khơng bằng: 22 as / so + adj / adv + as not + so/ as +adj/ adv+ as đối chiếu a Tính...
... Mang đến mu sc 26 What kích thước : hi mang đến kớch c 27 How heavy : hi cho cõn nng 28 How + +S+ come ? : hi cho phng tin does go get travel The kết thúc Tóm tắt ngữ pháp giờ anh Present Simple & Present Progressive ... C.can d.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to the dentists a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ Hes 1 .70 meters a.high ... NOUNS (So sỏnh danh t) a Comparative of superiority (So sỏnh nhiu hn) S + V + MORE + noun + THAN b Comparative of inferiority (So sỏnh ớt hn) - Danh t m c: S + V + FEWER + Ns - Danh t khụng m c:...
... (adj.): ý sẵn sàng, gồm ý thích, ý thiên về, gồm khuynh hướng, khunh hướng - institution (n.): quan, trụ sở quan; thể chế; thành lập - notable (adj.): tất cả tiếng, trứ danh; xứng đáng kể, đáng ý ... As both a creative và a destructive (10) _ New vocabulary: - khổng lồ be derived from: bao gồm nguồn gốc từ - momentum (n.): (thông tục) đà - innovation (n.): sáng sủa kiến, thay đổi - geometrical (adj.): ở trong ... _her 9/ It’s unusual for Khanh to lớn get angry with his roommates (hardly) → Khanh temper with his roommates 10/ There is no coffee left (run) → We ...
... 5.30 am Where you live? 5. _ e I am in grade 6 What is this? 6. _ f We have English and Math Is your school small? 7. _ g I live in Giang Thanh What we have today? 8. _ h Yes, it is ... There by motorbike On Sundays, my sister and I (6) _ games và listen (7) music I always (8) _ my homework after dinner C GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ LẺ I (2 điểm), câu vấn đáp ... …………….pictures in the album 16 He would lượt thích …………….banana 1/ any 2/ any 3/ an 4/ any 5/ some 6/ an 7/ some 8/ some 9/ an 10/ a 11/ some 12/ an 13/ any 14/ some 15/ any 16/ a III Fill many or much...
... D.shouldn ,t 176 .My mother always drives a.careful b.carefuly c.carefully d.slow 177 .You ought to the dentist’s a.to go b.go c.going d.went 178 .How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a.high ... As you lượt thích provided you show them khổng lồ .is at the desk a who b whom c whoever d which BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP HKII thử nghiệm I Choose the correct answer: (3m) Would you lượt thích tennis, Nam? ... Interested 76 .Nam’s sister can play ……………guitar d interestedly a a b an c d.the 77 .Tuan always walks the dog & …………… a nam giới is ,too b is phái mạnh ,too c.So does nam giới d a & c are correct 78 .The doctor...
... TRẮC NGHIỆM MÔN : giờ đồng hồ Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) máy ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 2 09 Họ, tên thí sinh: Lớp : Mark ... TRẮC NGHIỆM MÔN : tiếng Anh Bai Kiem Tra So Hoc Ky thời hạn làm bài: 45 phút; (40 câu trắc nghiệm) thiết bị ………, ngày ……….tháng … năm ……… Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp : 41 ... Christmas ? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT GIỮA KÌ II MÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013 ĐỀ I: Câu I (1đ) mỗi ý chọn ghi 0,25 đ B B 3.B C 39 Câu II: ( 2đ ) từng ý lựa chọn ghi...
... Past my house Page 12 D stand diendantienganh.net 11 I"m very tired now because more than 800 kilometers today A I"m driving B I"ve driven C I drive D I"ve been driving 12 When she returned ... I"ve driven C I drive D I"ve been driving 12 When she returned home from work, she a bath A takes Page 17 B took C has taken D was taking diendantienganh.net 13 Your car is quite old It"s the ... Up early khổng lồ prepare breakfast so that her children can come lớn school on time Page diendantienganh.net A Despite her getting up early lớn prepare breakfast, her children cannot come to lớn school...

Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới


... VÀNG cỗ đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh năm lớp tất cả đáp án CORRECT THE test (ANSWER KEYS) (Unit 1- Unit 3) I/ marks: each sentence is 0,25 m 1/ C THƯ VIỆN SEN VÀNG 7/ C bộ đề kiểm tra giờ đồng hồ Anh năm lớp đáp ... Doesn"t Lan goes fishing with her father THƯ VIỆN SEN VÀNG bộ đề kiểm tra giờ Anh năm lớp bao gồm đáp án ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: tiếng Anh7 Thời gian: 45 phút I Reading (3m) My uncle, Mr Tien, is ... ………………………………………………………………………………… - over - THƯ VIỆN SEN VÀNG 24 bộ đề kiểm tra giờ Anh năm lớp gồm đáp án HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ II MÔN: giờ Anh - Lớp I/ (2,5 điểm): học viên chọn câu vấn đáp theo...
trường đoản cú khóa: tong hop bai tap viet lai cau tieng anhtuyển tập 25 đề thi thử đh môn lịch sử vẻ vang có đáp án đưa ra tiếtđề thi hsg toán lớp 9 cấp cho huyện bao gồm đáp ánđề thi test vào lớp 10 môn toán gồm đáp ánbộ đề thi đại học môn hóa những năm gồm đáp ánđề thi tuyển chọn sinh lớp 10 môn toán bao gồm đáp ánđề thi hsg toán lớp 5 cấp cho huyện bao gồm đáp ánđề thi vật dụng lý lớp 8 học kì 2 đáp ánde thi tuyen sinh lop 10 mon toan co dap ande thi dia ly lop 8 hk 2 kem dap anđề thi thử vào lớp l10 môn toán bao gồm đáp án10 đề thi test vào lớp 10 môn toán gồm đáp ánde thi thu vao lop 10 tháng van co dap antổng hợp bài bác tập về những thì trong tiếng anhbài tập và đề thi môn tin tức sốBáo cáo thực tập tận nơi thuốc tại tp.hcm năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, tiến công giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến đổi (metamaterials) kêt nạp sóng điện tử nghỉ ngơi vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán thpt chuyên thái bình lần 2 bao gồm lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm tải có tính chất chiếm đoạt theo điều khoản Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an ninh hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 thừa nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng bốn pháp từ thực tiễn tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nntt tại ngân hàng Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự nước ta từ thực tế xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: hấp thụ ở đụng vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động nữ giới theo quy định lao động vn từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng bắt tắt văn bản trong lòng bà mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài bác tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngốc van lop 8