Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại trên đây (88.98 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 4

Bài tập Unit 4 lớp 4

nâng cao: When’s your birthday?

Bản quyền trực thuộc về upload.123doc.net nghiêm cấm đông đảo hành vi xào luộc vì mục đích thươngmại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Fifth B. Seventh C. Eight D. Ninth2. A. One B. Month C. Year D. Week3. A. Cake B. Candy C. Birthday D. Sweet4. A. Summer B. Teacher C. Worker D. Doctor5. A. Friday B. October C. Saturday D. Sunday

Exercise 2: Write

a the

1. What does your sister do in _____ evening? - She plays ______ piano2. What ____ nice birthday cake!

3. I play badminton in ____ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. When is your birthday, Tran? - It’s ______ the fifth of MayA. At

B. OnC. InD. Of


2. ______ is the date today? - It’s the tenth of JanuaryA. When

B. WhereC. WhatD. Which

3. Is that your dog? - No, it _______. It’s James’ dogA. Isn’t


(2)

C. Isn’t notD. Isnt not

4. What _____ you _____ on Wednesday? - I read book & listen to lớn musicA. Are - do

B. Vày - doC. Is - doD. Do - does

5. Her birthday is on ________ of FebruaryA. The tenth

B. TenthC. FirstD. Second

6. What day is ________? - It is Thursday.A. Yesterday


B. TomorrowC. MonthD. Week

7. ______ is he? - He is four years oldA. How

B. WhenC. What timeD. How old

8. The third month of the year is ________.A. January


(3)

9. Today is Tuesday. So yesterday was __________ and tomorrow is ____________.A. Monday - Thursday

B. Monday - WednesdayC. Wednesday - MondayD. Sunday - Thursday

10. There are _____ months in a yearA. Twelve

B. TwelfthC. SevenD. Seventh

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets


1. What you (do) at weekends? - I (play) with my friends

___________________________________________________2. Simon (have) history on Thursday.

___________________________________________________3. What your mother (do) at weekends? - I (play) with my friends___________________________________________________

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. How is your birthday?

___________________________________________________2. It’s on the six of March

___________________________________________________3. They helps their mom at weekends

___________________________________________________

Exercise 6: Read and write the answer


(4)

It is the 2nd of October today. It is Bill’s birthday. He has a nice birthday cake. Those are

his friends. They have a lot of fun.1. Where is Bill from?

___________________________________________________2. What nationality is he?

___________________________________________________3. What does he do on Tuesdays & Fridays?

___________________________________________________4. What does he vì on Sundays?

___________________________________________________5. What is the date today?

___________________________________________________

Exercise 7: Reorder these words lớn have correct sentences

1. Do/ to/ bed?/ time/ go/ you/ What/

___________________________________________________2. Like/ Do/ sports?/ you/ playing/

___________________________________________________3. The/ What/ Phong?/ is/ today,/ date/

___________________________________________________

-The

end-Đáp án bài bác tập Unit 4 lớp 4

nâng cao: When’s your

birthday?

Exercise 1: Choose the odd one out
(5)

5. B

Exercise 2: Write

1. What does your sister vì chưng in __the___ evening? - She plays ___the___ piano2. What __a__ nice birthday cake!

3. I play badminton in __the__ morning

Exercise 3: Choose the best answer A, B, C or D

1. B 2. C 3. A 4. B 5. A

6. B 7. D 8. D 9. B 10. A

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. What bởi vì you vì chưng at weekends? - I play with my friends2. Simon has history on Thursday.

3. What does your mother bởi at weekends? - I play with my friends

Exercise 5: Correct one mistake in each of the following sentences

1. When is your birthday?2. It’s on the sixth of March

3. They help their mom at weekends


Exercise 6: Read và write the answer

1. He is from New York2. He is American

3. He plays football with his friends4. He goes swimming with his friends5. It is the second of October.

Exercise 7: Reorder these words lớn have correct sentences

1. What time vì you go lớn bed?2. Vì chưng you lượt thích playing sports?3. What is the date today, Phong?


(6)

Tài liệu liên quan


*
bài xích tập tu dưỡng HS tốt HÓA 9 gồm đáp án 6 1 4
*
bài xích giảng Đề 4-có giải đáp thi demo toán ĐH 2011 5 295 0
*
tư liệu 260 bài bác tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf 30 3 74
*
tư liệu ĐỀ KIỂM TRA LỚP 10 ( TỔNG HỢP) ( CÓ ĐÁP ÁN) pptx 7 630 4
*
Tài liệu bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx 15 3 47
*
250 bài bác tập phương trình cùng hệ phương trình gồm đáp án 114 772 0
*
Sử dụng vẻ ngoài ghi nhật kí nhằm tự đánh giá sau bài xích dạy của gia sư nhằm cải thiện chất lượng huấn luyện và đào tạo ở khoa tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm hà nội thủ đô 67 664 1
*
Bai tap hinh giai tich trong mat phang (có dap an) 8 505 2
*
bài bác tập trắc nghiệm môn quản trị sale có câu trả lời 22 1 4
*
bai tap dong dien trong cac moi truong teo dap an 2 729 3
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(11.65 KB - 6 trang) - Tải bài xích tập Unit 4 lớp 4 nâng cao: When’s your birthday? - Ôn tập giờ Anh lớp 4 Unit 4 có đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Nâng Cao, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 (Có Đáp Án)

×