Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (88.51 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5 unit 10: when will sports day be?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5

Unit 10 nâng cao: When will

sports day be?

Bản quyền nằm trong về upload.123doc.net nghiêm cấm đầy đủ hành vi xào nấu vì mục đích thươngmại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. A. Clock B. C ity C. C lass D. C ome2. A. Eraser B. Desk C. House D. S tudent3. A. Open B. Close C. Come D. O ld

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. Các buổi tiệc nhỏ B. Swim C. Lượt thích D. Play

2. A. Next month B. Tomorrow C. Next week D. Last Sunday3. A. By car B. By boat C. By motorbike D. By bike4. A. One B. Once C. Twice D. Three times5. A. Comic book B. Story C. Science book D. Film

Exercise 3: Choose the correct answer

1. _______ are you looking for? - I am looking for Henry A. What

B. WhereC. WhoD. Why


2. Will they ______ Sports Day? - Yes, they willA. Join

B. Take part inC. Do

D. Practise


(2)

B. Is - doingC. Will - doD. Did - do

4. _______ she take part in the singing contest? - Yes, she willA. Does

B. DidC. WillD. Is

5. When ______ dinner? - Usually at 7 p.mA. Have you

B. You are havingC. Bởi you haveD. Will you have

6. Is he going lớn take part in the Sports Day? - No, he __________A. Not

B. Will be not
C. Was notD. Is not

7. Sports Day will be on this weekend. Let’s ______ hard for itA. Practices

B. PracticeC. PractisingD. Practised

8. Out class will play _______ class 5D. Let’s try hard!A. For


(3)

D. Against

Exercise 4: Read và complete the xephangvanban.com with the words in the box

against Sunday because friends playing

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1)______. I’m looking forward to lớn this day because I love (2) _______ sports very much. Iam going lớn play football. Our class will play (3) ______ class 5D. They are a good teambut we will try our best to lớn win the match. My (4) _______ join the Sports Day, too. LanAnh is going to play badminton. Manh is going to lớn play basketball. We all love sports (5)________ playing sports is very good for health.

Exercise 5: Read the xephangvanban.com & write the answers

The music festival will be at my school on National Day. Some pupils in my class aregoing to lớn take part in it. Tom và Linda are going lớn play the piano. Phái nam is going to lớn play
the guitar. Mai and Mary are going khổng lồ dance hip hop. Tony & Phong are going lớn singsome English songs. We are practising hard for the festival. We hope we will have a goodtime.

1. When will the music festival be?

_________________________________________2. Who is going khổng lồ play the piano?

_________________________________________3. Who is going khổng lồ play the guitar?

_________________________________________4. What are Tony & Phong going to do?

_________________________________________5. What are Mai and Mary going lớn do?

_________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. We/ going to/ are/ new clothes/ buy

_________________________________________2. Day/ will/ be/ weekend/ Sports/ this/./


(4)

3. Table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going

_________________________________________

-The

end-Đáp án bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 5

Unit 10 nâng cao

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently fromthe rest

1. B2. A3. C

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A 2. D 3. B 4. A 5. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C 2. B 3. A 4. C

5. C 6. D 7. B 8. D

Exercise 4: Read and complete the xephangvanban.com with the words in the box

1. Sunday 2. Playing 3. Against 4. Friends 5. Because

Exercise 5: Read the xephangvanban.com và write the answers

1. The music festival will be on National Day2. Tom and Linda are going to play the piano
3. Phái nam is going to play the guitar

4. They are going to lớn sing some English songs5. They are going lớn dance hip hop

Exercise 6: Reorder these words to lớn have correct sentences

1. We are going to buy new clothes2. Sports Day will be this weekend3. Linda is going lớn play table tennis


(5)

Tài liệu liên quan


*
Tài liệu kim chỉ nan và bài xích tập Chương 1 Nguyên tử - tệp tin word bao gồm đáp án và lời giải chi tiết 53 399 2
*
giai bai tap sgk tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 10 when will sports day be 8 199 0
*
giai bai tap sbt tieng anh lop 5 chuong trinh moi unit 10 when will sports day be 10 218 1
*
TÀI LIỆU THAM KHẢO kinh tế CHÍNH TRỊ bài bác KIỂM TRA mẫu và một số bài tập chủng loại môn kinh tế tài chính vĩ mô, tất cả đáp án 32 510 0
*
Tài liệu kim chỉ nan và bài bác tập chương 1 nguyên tử tệp tin word gồm đáp án với lời giải chi tiết 51 336 0
*
Tài liệu định hướng và bài tập chương 1 nguyên tử file word có đáp án và lời giải cụ thể 51 251 0
*
Tài liệu định hướng và bài tập chương 1 nguyên tử file word gồm đáp án cùng lời giải cụ thể 51 234 0
*
Tài liệu triết lý và bài bác tập chương 1 nguyên tử tệp tin word tất cả đáp án với lời giải cụ thể 51 169 0
*
TIẾNG ANH 10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM CÓ ĐÁP ÁN 158 2 1
*
Tải bài xích tập về các góc trong con đường tròn (Có đáp án) - bài tập ôn tập hình học lớp 9 19 130 1
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(11.65 KB - 5 trang) - Tải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 10 nâng cao: When will sports day be? - Ôn tập Unit 10 giờ đồng hồ Anh lớp 5 gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Địa Lí Lớp 11 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

×