... Unit 1: BACK to SCHOOL Lesson 1:A Friends A1,A3 (page 10 and 12) 1.Listen New words • Nice ( adj ) • Again ( adv ) • See (v) • Meet (v) • Classmate (n) model sentence: • Nice to see/ ... (7A) • So am I/ I am, too • How are you? Answer key: a) What is the new girl’s name? - Her name’s Hoa b) What class is she in? - She is in class 7A c) Who is also in class 7A? - phái mạnh is also in class ... 7A? - nam giới is also in class 7A 3 Listen S1: Good morning My name’s tan afternoon S2: Nice khổng lồ meet you, Nga My name’s nam giới see Are you a new student? S1: Yes I’m in class 7A S2: Oh, so am I Homework:...

Bạn đang xem: Bài tập theo từng unit (unit 1, 2, 3) tiếng anh 6 chương trình thí điểm


*

... Invite the host to your house Sở gd-ĐT TrƯờng thpt BI KIM TRA S 1- môn giờ đồng hồ anh 12 Năm học 2 012- 2013 thời gian làm bài: 45phút (Không kể thời gian giao đề) I Mark the letter A, B, C, or D on your ... Noise D The teacher said: Dont make so much noise 12 THE end -TR thpt T Ting Anh ( thi cú 03 trang) KIM TRA TIT LP 12 trung học phổ thông MễN: TING ANH Ngy kim tra: Thi gian lm bi: 45 phỳt; ( 40 cõu ... Washed-was cleaned B was washing-was cleaning C was washing-cleaned D washed-cleaned 15 Working for 12 hours a day her very tired A makes B made C make D making 16 I am so happy lớn hear from...
*

*

... Live? ………………………………………………….………………… 10 How many students are there in your school? ……………………………………………… ………………… 11 Where is your classroom? ………………………………………………….………………… 12 bởi you live in town or in the ... ………………………………………………….………………… 13 Is that your pencil? Yes, ……………………………………….………………… 14 Are these your pens? Yes, ……………………………………… ………………… V Reading: My name is Tuan This is my family We are in the living-room There ... 1 What does your father do? Where is your house? Are there any books in your room? Is your school...
*

... Hundred : B Write the words for the numbers ( 1point) 75 : 31 : 63 : 15 : VI Read the passage, then answer the questions.( 1,5 points) D Good afternoon D on D D a bench D is this D She D ... 14 This is a photo my school A of C up 15 What ? A does window mean C it means window 16 Lets _ to the cinema A going C go 17 _ ? _ From japan A Where are you from B Where you come ... Thank this that those She he ten these Secondary School WRITTEN kiểm tra 45-No Marks: Name: Class :6 I_ Em hóy tỡm mt t khụng cựng nhúm vi t cũn li ( 1im ) couch board chair stool teacher student...
*

... C at 14.What _ these? They’re carrots A be C is 15 eight + six = _ A twelve C fourteen 16. _ are they? They’re my classmates A What C Why 17 Which verb adds_es in the third person? A ... Teacher? B Are you in Miss Mai’s class? C Is Miss Mai your teacher? D Are you in Miss Hoa’s class? 16 Which word is the odd one out? A lesson B math C history D literature 17 How many syllables are ... To come here Rose D Here come, Rose 15 I have an English lesson Monday A at B by C in D on 16 _ a clock in your class? A Is B It C Is there D Has there> 17 Mai và Trang good friends...
... Bus He has (6) lunch at (7) restaurant near (8) In (9) afternoon, he works until or 5.30 and then goes (10) home 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) bài bác 9: Điền some / any vào địa điểm trống 9) 10) I have ... / does / have / homework? isnt / short / hair / his 10.traveling / she / bus / by / is / now bài xích 6: Đổi câu sau sang thể tủ định nghi vấn Lunch is a big meal of the day Miss Lan has some coffee ... Eats a lot of fruit He jogs every day We want some tea 10.There is some fruit juice in the pitcher bài xích 7: điền từ tương thích vào vị trí trống câu sau How bananas are there? There twelve bananas Are...
... Live C is D are UNIT chọn đáp án số A, B , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going to lớn visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba and his friends going khổng lồ have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho chi Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
... , C , D 66 This is Nga school is big A His B Her C Your D She 67 That is house A Long B Long’s C he D Long is 68 Is Phong’s school the country ? A on B in C at D khổng lồ 69 class ... Vacation 65 .Saturday afternoon , we’re going lớn visit my grandparents in the countryside A On B In C For D At 66 Ba & his friends going khổng lồ have a picnic near a lake A are B is C am D be 67 What ... D longest 166 The Mekong River is _than the Red River A long B longer C longest D the longer 167 Ho đưa ra Minh has a _of 3.5 million A city B capital C population D country 168 Hanoi is...
... Years old Danh trường đoản cú số ít, số nhiều I Cách thành lập danh tự số nhiều: - Thơng thường xuyên danh tự số nhiều gồm thêm S cuối a book ( sách) books ( sách) a table ( bàn ) tables ( bàn ) - gần như danh tự tận ... Boy boys ( cậu nhỏ xíu ) - Danh từ bỏ tận f fe, ta thay đổi f sắt thành v sau thêm es vào a knife knives ( dao) ; a leaf leaves ( lá) - Danh trường đoản cú tận ngun âm o đứng trước phụ âm ta thêm es vào a potato potatoes ... Bò ) II biện pháp phát âm: biện pháp phát âm danh trường đoản cú tận s, es • Chữ s phát âm /s/ danh từ cso âm tận là: k, f, p, t, th /s/: Books , streets • Chữ s vạc âm /iz/ danh từ có tận chữ cái: s, x, sh, ch,...
... Beefburgers in paper bags K popular throughout the world.In  1……………2………………3…………… 4………………5………………… 6 …………… 7…………….8…………….9…………….10……………… 11……………… V Make meaningful sentences using the following cues: ... Six everyday He (5) _ television in the evening Today is Sunday We are at home, và we are (6) our house We are working & (7) We (8) having a good time at home II ... This film is more interesting than that one →That film is Our school has 160 0 students → There are ………………… VI Read the passage and decide if the statements are True...
... Morning E – BÀI TẬP CẢ NĂM và HSG 11 We ( ) aerobics twice a week 12 I often ( go ) for a walk in the park in the evening 26 What your sister (do) next week ? _ She ‘s going khổng lồ Điền vào nơi ... Ten thousand dongs D There is a kilo 56 UNIT 14 E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG 145 _are you going lớn this summer vacation ? A When B Where C What D When 1 46 She is going to stay her aunt và ... Nam’s sister swim ? What does Nam’s sister ? Can she sing ? 16 Viết lại câu giữ lại ngun nghĩa ban đầu : Hoa is tall E – BÀI TẬP CẢ NĂM & HSG Hoa isn’t He often walks to lớn school He often...

Xem thêm: Bài Tập & Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 11, Luyện Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11


... 25 She has _ A a long black hair B a black long hair C A hair long đen D long đen hair 26 Many Asian animals are danger A in B on C at D of 27 I feel lonely because I have friends ... D lớn go 35 They play football in the afternoon They their homework A don"t B C are D aren"t 36 Ha usually lunch at school A having B has C have D is having 37 you get up at six o"clock ... Can’t run 45 I hope the ……… can repair our oto quickly A mechanic B reporter C architect D dentist 46 The Bakers …… dinner at the moment A is having B are having C are eating D is eating 47 He is...
tự khóa: bai tap tieng anh lop 6 unit 1 2bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 8 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 11 unit 1 2 3bài tập giờ anh lớp 10 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 9 unit 1 2 3bai tap tieng anh lop 4 unit 1 2 3ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 1 2 3ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 1 2 3 violetbài tập tiếng anh lớp 6 unit 1bài tập ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 6 lần 1giải bài bác tập giờ anh lớp 6 unit 1giai sach bai tap tieng anh lop 6 unit 1bài tập tiếng anh lớp 6 học kì 2bài tập tiếng anh lớp 9 unit 1 2Báo cáo thực tập tận nhà thuốc tại tp.hcm năm 2018Nghiên cứu vãn sự đổi khác một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vãn sự sinh ra lớp đảm bảo và năng lực chống làm mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chuyên thái bình lần 2 bao gồm lời giảiGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và tin tức với phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xuất bản nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, tỉnh giấc phú thọThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu trên Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp tại bank Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn nước ta chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: tiêu hóa ở cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài xích 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan lại VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược sale tại ngân hàng Agribank đưa ra nhánh thành phố sài gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng bà bầu chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8