... Invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to live _ a in Scotland b in America c in Boston d b và c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotland His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds & speech In 187 0 the Bells decided ... Because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach him in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going lớn spend two weeks in thủ đô new york last month? A B C D 19 She took...

Bạn đang xem: Tải bài tập tiếng anh lớp 8 theo từng unit


*

... Education C children’s health D how lớn build a strong society ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP (2 012- 2013) MÔN TIẾNG ANH 12 (CHUẨN) THỜI GIAN: 60 PHÚT Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate ... Make INTERNAL CIRCULATION Graduation exam đánh giá Grade 12 English Tonhu3h70 11 You shouldn’t stare ………….people.It’s rude A on B with C for D at 12 She paid me a very charming compliment _my paintings ... Grade 12 English Tonhu3h70 A literature B music C chemistry D geography 11 Secondary education in Hong Kong is largely based on the British education _ A cấp độ B work C base D system 12 He...
*

... She asks me, (27) _ last night I was tired ( 28) _ work so I went with her to a dance We had a great time! bài bác tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp theo 21 a similar b the same c alike d different ... Jim does? a He’s a tennis player b He’s a hotel clerk c He’s a travel agent d He’s a swimmer Bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp theo demo I Choose the word that has the underlined part pronounced ... But c however d a và b are correct 26 a in b at c on d when bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp theo 27 a morning b evening c night d a và b 28 a in b at c on d since V Read the following passage and...
*

... COMPREHENSION .82 UNIT 10 : RECYCLING 84 chạy thử 84 demo 85 test 87 test 89 * LISTENING COMPREHENSION .91 UNIT 11: TRAVELING AROUND ... THE WORLD 1 18 test 1 18 kiểm tra 122 test 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 chạy thử 1 28 demo ... Invention expert (n): chuyên viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to lớn live _ a in Scotland b in America c in Boston d b và c are...
*

... Thử nghiệm OF UNIT 12 ………………………………………… 117 11 PRACTICE kiểm tra OF UNIT 13 ………………………………………… 120 12 PRACTICE kiểm tra OF UNIT 14 ………………………………………… 124 13 PRACTICE thử nghiệm OF UNIT 15 ………………………………………… 127 14 PRACTICE ... 11 She lunch by the time we arrived A had finished B finished C have finished D finishing 12 This record-shop be a book-shop a few years ago A used to B use C used D used 13 I couldn"t ... Missed the last train! B: Never mind, I _ A will walk B will be walking C walk D will have walked 12 Whenever she came to see me, she _ something to lớn my children A would give B had given C will...
*

... Spaces It’s also a very clean đô thị Most of the people (27) _in high rise flats in different parts of the island The business district is very modern with lots of high new office buildings Singapore ... He arrived there on time In the morning, he visited the National Gallery, Big Ben và the Hyde Park In the afternoon, he bought a dictionary & a small disc with the words “Oxford University” ... THE FIRST SEMESTER EXAMINATION-002 Read the text & then choose the correct answers by circling A, B, C or D Singapore is an island đô thị of about three million people It’s beautiful (26) _with...
... Can the media be classified? A five B four C three D two 38 Television & radio are A print truyền thông B broadcast truyền thông C visual truyền thông D audio truyền thông 39 In the United States, five-minute news ... Generally divided into radio & television Radio news is the one that you listen to In the United States, many radio stations broadcast five minutes of news every hour Television news is the one ... Country & in the world The news truyền thông media can be classified into two general categories: the categories of print truyền thông media and electronic truyền thông media Print media use the written material khổng lồ communicate news...
... _ 36 Hanoi will be partially cloudy It is the capital of Vietnam  Hanoi, which is the capital of Vietnam, will be partially cloudy _ 37 They have just produced a new kind of plants ... Họp III WRITING: Use the given word to make sentences 31 they/enjoy/watch kích hoạt films  They enjoy watching kích hoạt films. 32 Chistmas Day/people/receive/greeting ... Started playing tennis in 2003  They have played tennis since 2003. 40 If she had time, she would visit her friend  She won’t visit her friend because she has no time. ...
... Time For me, the internet is a wonderful invention of modern life It (30) our world a small village 26 A On B At C In D For 27 A communication B communicating C communicate D communicates ... / my friend / I / go / picnic  Yesterday was a beautiful day, so my friend và I went on a picnic. _ 33 Hoa / wish / she / can visit / parents  Hoa wishes that she could visit her parents ... Convenient way for me to get information I can also (27) with my friends and relatives by (28) of email or chatting However, I don’t use the internet very often because I don’t have ( 29) ...
... Dưỡng, bao gồm khả phản ứng lờ lững Câu 24 nấm men ở trong giới A khởi sinh B nguyên sinh C nấm D thực đồ gia dụng Câu 25 Địa y sinh trang bị thuộc giới A khởi sinh B nấm C nguyên sinh D thực đồ vật Câu 26 Thực vật gồm nguồn ... Hệ sinh thái Câu 19 quả đât sinh đồ phân nhiều loại thành nhóm theo trình tự lớn dần là: A giới ­ ngành ­ lớp ­ ­ bọn họ ­ bỏ ra ­ chủng loại B chủng loại ­ ­ chúng ta ­ bỏ ra ­ lớp ­ ngành ­ giới C loại ­ chi­ chúng ta ­ ­ lớp ... Hệ khác Câu 17 Tập hợp sinh thứ sống rừng non sông Cúc Phương A quần thể sinh đồ dùng B thành viên sinh đồ C cá thể quần thể D quần xóm sinh thứ Câu 18 rất nhiều rùa hồ nước Hoàn tìm là: A quần thể sinh vật...
... 3x – y + = 2) vì (β) // (α) nên (β) tất cả phương trình 2x + 2y – z + D = (D ≠ 17) Mặt cầu (S) bao gồm chổ chính giữa I(1; –2; 3), nửa đường kính R = Đường tròn chu vi 6π đề nghị gồm nửa đường kính r = khoảng cách từ I cho tới (β) ... (m tham số) (1) 1) khảo sát biến thi n vẽ vật thị hàm số (1) m = 2) Tìm quý giá m để đồ thị hàm số (1) tất cả điểm rất đại, điểm rất tiểu, mặt khác hồnh độ điểm cực tiểu nhỏ dại Câu II (2 điểm) 1) Giải ... + m + chứng minh với m, 2( x + m) hàm số ln tất cả rất trị khoảng cách hai điểm rất trị khơng nhờ vào m trả lời  y bao gồm CĐ, CT Câu I: 2) (Cm) Ox gồm điểm chung sáng tỏ ⇔  y = y = ⇔ m = ±1 CT...
... When she finished (6 ) work, she asked them to lớn wait và brought their medical records (7 ) doctor john After that, doctor John called (8 ) in, one (9 ) one, & asked them (1 0) their health ... Heavier than Lan (Which) There is a lot of dust here so I must wear a mask (Why) No, Miss Thanh didnt work there last year ( Did) The worker works in the paper warehouse (Where) Mr Hoang ... Have C Yes, I D Yes, I did bài bác 7: Điền từ tương thích vào khu vực trống đoạn văn sau Yesterday, Jane and her classmates (1 ) a medical kiểm tra up at the school clinic First, they (2 ) in their medical records...
... 18b Write the correct comparative for these sentences The Mississippi"s longer than_ the Thames,...

Xem thêm: 26 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 6 Có Đáp Án ), Trắc Nghiệm Gdcd 12 Bài 6 (Có Đáp Án)


xây dựng lại bài tập tiếng anh lớp 8 với lớp 9 ở một vài đơn vị bài học tập trong sách giáo khoa sao cho tương xứng với đối tượng người tiêu dùng học sinh huấn luyện và đào tạo


... đề nghị thiết kế l số tập số đối chọi học tập sách giáo khoa lớp 8+ 9 đến phù hợp cùng với học tập sinh nhằm mục đích đối kháng giản hoá tập sách giáo khoa giảm bớt độ khó, giúp học tập sinh tập trung hơn, hứng thú học nghe IV.BÀI HỌC ... Thực yêu ước tập nghe giáo viên phải thiết kế l số tập số đối kháng học tập sách giáo khoa lớp 8+ 9 đến phù hòa hợp cùng với học sinh nhằm mục đích 1-1 giản hoá tập sách giáo khoa giảm sút độ khó, góp học tập sinh tập trung ... Tế học kỹ nghe học tập sinh học trăn trởû suy nghó tìm giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu dạy nghe đến học sinh khối 8+ 9 là: Thiết kế lại tập nghe số 1-1 học tập sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8, 9 nhằm hòa hợp với đối...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu new đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng người mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập thứ lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại dột van lop 8