Tài liệu tất cả 100 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 giải tích lớp 12 bao hàm đầy đủ các dạng như:

– Tính đơn điệu của hàm số.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 1 giải tích 12

– rất trị của hàm số.

– giá chỉ trị lớn nhất và nhỏ nhất.

– Tiệm cận của thiết bị thị hàm số.

– Tương giao thứ thị của hàm số.

– Phương trình tiếp tuyến.


Nội dung text:

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1

Câu 1: Số cực trị của hàm số là:

A. Hàm số không tồn tại cực trịB. có 3 rất trị

C. có 1 cực trịD. bao gồm 2 cực trị

Câu 2: mang lại hàm số . Xác minh nào sau đấy là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số tất cả hai điểm rất trị ở về nhị phía trục Oy

B. Hàm số đạt cực to tại điểm

C. Hàm số đạt rất tiểu tại điểm

D. Hàm số đồng trở thành trên khoảng

Câu 3: giá trị nhỏ dại nhất của hàm số trên khoảng .

A. B. -3C. 0D. ko tồn tại

Câu 4: đến hàm số (m: tham số). Với cái giá trị làm sao của m thì hàm số vẫn cho có tiệm cận đứng.

A. B. C. D.

Câu 5: search m nhằm hàm số đạt cực đại tại

A. -1B. -3C. 1D. 3

Câu 6: Hàm số có mức giá trị nhỏ tuổi nhất trên đoạn bởi -1 khi:

A. B. C. D.

Câu 7: Tìm tất cả các cực hiếm của số thực m sao để cho đồ thị hàm số gồm 2 mặt đường tiệm cận.

A. B. C. D.

Câu 8: Hàm số luôn luôn đồng phát triển thành trên những khoảng với khi và chỉ khi:

A. B. C. D.

Câu 9: Hàm số gồm bao nhiêu cực trị ?

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 10: cho hàm số . Xác minh nào sau đây là đúng ?

A. Hàm số đã đến nghịch phát triển thành trên

B. Hàm số đã đến nghịch phát triển thành trên

C. Hàm số đã mang đến nghịch trở thành trên

D. Hàm số đã đến nghịch biến trên

Câu 11: Hàm số nào dưới đây đồng đổi thay trên ?

A. B. C. D.

Câu 12: trong các hàm số sau, hàm số làm sao đồng thay đổi trên ?

A. B.

C. D.

Câu 13: đến hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Hàm số đã cho đồng biến hóa trên B. Hàm số đã cho đồng đổi mới trên

C. Hàm số đã mang lại nghịch biến trên D. Hàm số đã mang lại nghịch biến hóa trên

Câu 14: Tìm giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số trên đoạn .

A. B. C. D.

Câu 15: Đồ thị hàm số cắt đồ thị hàm số tại nhị điểm sáng tỏ A, B. Lúc đó độ nhiều năm AB là từng nào ?

A. B. C. D.

Câu 16: Tìm toàn bộ các quý giá thực của m làm thế nào để cho đồ thị hàm số có bố điểm rất trị tạo thành thành một tam giác đều.

A. B. C. D.

Câu 16: Tìm tất cả các quý hiếm thực của m đựng đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang.

A. B. C. D.

Câu 17: đến hàm số bao gồm đồ thị là (C). Tìm điểm M thuộc thứ thị (C) sao cho khoảng cách từ M mang đến tiệm cận đứng bởi hai lần khoảng cách từ M mang lại tiệm cận ngang.

A. B.

C. D.

Câu 18: Đồ thị hàm số nào tiếp sau đây luôn nằm bên dưới trục hoành

A. B.

C. D.

Câu 19: khoảng đồng đổi mới của hàm số là:

A.B.

C. D.

Câu 20: Nếu là vấn đề cực tè của hàm số thì quý hiếm của m là:

A. -9B. 1C. -2D. 3

Câu 21: cho hàm số bao gồm đồ thị , với m là tham số thực. Lúc m biến hóa cắt trục Ox tại ít nhất bao nhiêu điểm ?

A. 1 điểm.B. 2 điểm.C. 3 điểm.D. 4 điểm.

Câu 22: Đường thẳng cắt đồ thị (C) của hàm số tại hai điểm. Hotline là hoành độ giao điểm của hai đồ vật thị hàm số, tính .

A. B. C. D.

Câu 23: Tính tất cả các quý hiếm của tham số m nhằm hàm số bao gồm cực trị ?

A. B. C. D.

Câu 24: đến hàm số . Đồ thị hàm số sẽ cho gồm bao nhiêu con đường tiệm cận ?

A. 1B. 3C. 5D. 6

Câu 25: cho hàm số xác định, thường xuyên trên và bao gồm bảng thay đổi thiên:

x

1 2

y’

+ 0 + 0 – 0 +

y

Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng ?

A. Hàm số có tía cực trị.

B. Hàm số có giá trị lớn số 1 bằng và giá trị bé dại nhất bằng

C. Hàm số đồng trở thành trên khoảng

D. Hàm số đạt cực đại tại cùng đạt cực tiểu tại

Câu 26: Đồ thị hàm số gồm bao nhiêu mặt đường tiệm cận ?

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 27: Hỏi hàm số nghịch biến hóa trên khoảng chừng nào ?

A. B. C. D.

Câu 28: mang lại hàm số . Viết phương trình mặt đường thẳng qua nhị điểm rất trị của đồ thị hàm số.

A. B. C. D.

Câu 29: Hàm số f(x) gồm đạo hàm là . Số điểm rất trị của hàm số f(x) là:

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 30: Tìm toàn bộ các giá trị thực của thông số m làm thế nào cho đồ thị hàm số cắt đường trực tiếp tại hai điểm phân minh A và B làm thế nào để cho tam giác OAB vuông tại O, với O là nơi bắt đầu tọa độ.

A. B. C. D.

Câu 31: mang lại hàm số . Bao gồm bao nhiêu giá trị của m làm thế nào cho hàm số nghịch thay đổi trên khoảng tầm có độ dài bằng 3.

A. 4B. 3C. 2D. 1

Câu 32: Tìm tất cả các giá trị thực của thông số m làm sao để cho đồ thị hàm số có ba điểm rất trị tạo thành một tam giác đều.

A. B. C. D.

A. B.

C. D.

Câu 34: trong các hàm số sau, hàm số như thế nào nghịch biến

A. B. C. D.

Câu 35: Hỏi hàm số nghịch trở thành trên khoảng nào sau đây?

A. B. C. D.

Câu 36: mang lại hàm số . Khẳng định nào sau đấy là khẳng định đúng?

A. Hàm số đạt cực đại tại các điểm

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng với giá trị rất đại.

C. Hàm số đạt rất tiểu tại điểm

D. Hàm số có giá trị nhỏ dại nhất bằng với mức giá trị rất tiểu.

Câu 37: Tìm quý giá cực tiểu của hàm số

A. B. C. D.

Câu 38: giá trị cực đại của hàm số trên khoảng chừng là:

A. B. C. D.

Câu 39: cho hàm số . Tìm các giá trị của thông số m để hàm số (1) gồm 3 điểm cực trị thỏa mãn giá trị rất tiểu đạt giá bán trị to nhất.

A. B. C. D.

Câu 40: Hàm số đạt cực tiểu trên khi:

A. B. C. D.

Câu 41: Tìm cực hiếm của m nhằm hàm số bao gồm GTNN trên bằng 0 ?

A. B. C. D.

Câu 42: trong những hàm số sau hàm số làm sao đồng phát triển thành trên khoảng

A. B.

C. D.

Câu 43: giá bán trị lớn số 1 và giá bán trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn lần lượt bằng:

A. 2 và 0B. 1 và -2C. 0 với -2D. 1 cùng -1

Câu 44: Hàm số tất cả đồ thị như mẫu vẽ sau:

Hàm số là hàm số làm sao trong tứ hàm số sau:

A. B.

C. D.

Câu 45: Đường thẳng cùng đồ thị hàm số tất cả bao nhiêu giao điểm ?

A. tía giao điểmB. hai giao điểm

C. Một giao điểmD. không tồn tại giao điểm

Câu 46: Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại nhì điểm A và B tất cả hoành độ lần lượt bằng -1 và 0. Thời điểm đó quý hiếm của a với b là:

A. với B.

C. cùng D.

Câu 47: điện thoại tư vấn giá trị cực to và quý hiếm cực tè của hàm số lần lượt là . Tính

A. B.

C. D.

Câu 48: đến hàm số . Kiếm tìm a nhằm giá trị lớn số 1 của hàm số trên đoạn đạt giá chỉ trị nhỏ nhất.

A. B. C. D. Một quý hiếm khác

Câu 49: bao gồm bao nhiêu điểm M thỏa mãn: điểm M thuộc trang bị thị (C) của hàm số làm sao để cho tổng khoảng cách từ M đến hai tuyến phố tiệm cận của hàm số là bé dại nhất.

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 50: mang đến hàm số . Tìm toàn bộ các quý giá thực của m nhằm hàm số đạt rất tiểu tại một điểm gồm hoành độ nhỏ dại hơn 1.

A. B. C. D.

Câu 51: Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại nhì điểm khác nhau A, B làm thế nào cho thì cực hiếm của m là:

A. B. C. D.

Câu 52: Tính tổng những cực tè của hàm số .

A. B. C. D.

Câu 53: giá chỉ trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ nhất của hàm số bên trên đoạn theo thứ tự bằng:

A. 28 với -4B. 25 cùng 0C. 54 với 1D. 36 và -5

Câu 54: đến hàm số . Xác minh a cùng b để đồ thị hàm số nhận đường thẳng là tiệm cận đứng và đường thẳng làm tiệm cận ngang.

A. B. C. D.

466915559055Câu 55: đến hàm số tất cả đồ thị như hình vẽ:

Hàm số là hàm số làm sao trong tư hàm số sau:

A. B.

C. D.

Câu 56: Tìm những giá trị của tham số m để hàm số : luôn đồng biến trên R:

A. B. C. D. hoặc

Câu 57: Tìm giá bán trị lớn số 1 của hàm số bên trên khoảng

A. 2B. C. 1D.

Câu 58: Tìm toàn bộ các quý hiếm thực của m để hàm số có cực đại và cực tiểu.

A. B.

C. D.

Câu 59: Đồ thị hàm số nào tiếp sau đây nhận con đường thẳng làm cho đường tiệm cận:

A. B. C. D.

Câu 60: Đường thẳng với đồ thị hàm số gồm giao điểm A với B. Biết A bao gồm hoành độ . Thời gian đó, B có tọa độ là cặp số nào tiếp sau đây :

A. B. C. D.

Câu 61: Tìm khoảng đồng biến đổi của hàm số

A. B. C. D.

Câu 62: Phương trình tiếp tuyến của đồ dùng thị tại điểm tất cả hoành độ là:

A. B. C. D.

Câu 63: Nếu con đường thẳng y = x là tiếp đường của parabol tại điểm thì cặp là cặp :

A. B. C. D.

Câu 64: khoảng đồng phát triển thành của hàm số lớn số 1 là :

A. B. C. D.

Câu 65: trường hợp hàm số có những giá trị cực trị trái dầu thì cực hiếm của m là:

A. 0 với 1B. C. D.

Câu 66: giá chỉ trị lớn số 1 của hàm số trên khoảng tầm là:

A. 3B. 18C. 2D. 6

Câu 67: giá chỉ trị bé dại nhất của hàm số là:

A. B. C. 2D. 3

Câu 68: Đồ thị trong hình là của hàm số nào:

A. B. C. D.

Câu 69: mang đến hàm số . Hàm số tất cả hai quý giá cực trị thuộc dấu khi:

A. B. C. D.

Câu 70: đến hàm số có đồ thị (C). Tiếp con đường của (C) song song với mặt đường thẳng có phương trình là:

A. B. C. D.

Câu 71: Hàm số đồng đổi mới trên khoảng

A. B. C. D.

Câu 72: mang đến hàm số khẳng định liên tục trên và có bảng phát triển thành thiên:

x

1 3

y’

0 + 0

y

1

Khẳng định nào sau đấy là dúng ?

A. Hàm số có mức giá trị cực đại bằng 3

B. Hàm số gồm GTLN bởi 1, GTNN bằng

C. Hàm số bao gồm hai điểm cực trị

D. Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.

Câu 73: giá bán trị nhỏ tuổi nhất của hàm số bên trên đoạn bằng:

A. B. C. -3D. -5

Câu 74: Hàm số có:

A. Một cực to và hai cực tiểuB. Một cực tiểu với hai cực đại

C. Một cực đại duy nhấtD. Một cực tiểu duy nhất

Câu 75: cực hiếm của m để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm M, N làm sao để cho tam giác AMN vuông trên điểm là:

A. B. C. D.

Câu 76: Hàm số bao gồm đạo hàm trên khoảng K. Hình vẽ bên dưới là trang bị thị của hàm số trên khoảng chừng K. Số điểm cực trị của hàm số trên là:

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 77: Với tất cả giá trị như thế nào của m thì hàm số chỉ bao gồm một rất trị:

A. B. C. D.

Câu 78: Với các giá trị như thế nào của thông số m thì hàm số nghịch đổi mới trên khoảng tầm ?

A. B. C. D.

Câu 79: Đường cong vào hình mặt là vật thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở tư phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số chính là hàm số nào?

A. B.

C. D.

Câu 80: Hỏi hàm số nghịch biến đổi trên khoảng tầm nào?

A. B. C. D.

Câu 81: đến hàm số xác định, tiếp tục trên và tất cả bảng đổi thay thiên:

x

0 1

y’

0 + 0 0 +

y

Khẳng định như thế nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số tất cả đúng một cực trị.

B. Hàm số có mức giá trị cực tiểu bằng -3.

C. Hàm số có mức giá trị lớn nhất bằng với giá trị nhỏ tuổi nhất bởi -4.

D. Hàm số đạt cực to tại với đạt cực tiểu tại

Câu 82: đến hàm số với , tất cả và . Xác minh nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số sẽ cho không có tiệm cận ngang

B. Đồ thị hàm số đã cho bao gồm đúng một tiệm cận ngang

C. Đồ thị hàm số có thể có không ít hơn một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho gồm hai tiệm cận ngang là những đường thẳng và

Câu 83: Tìm cực hiếm cực tè của hàm số

A. B. C. D.

Câu 84: Tìm giá chỉ trị lớn nhất, giá bán trị nhỏ dại nhất của hàm số:

A. B. C. D.

Câu 85: đến hàm số tất cả đồ thị (C) cà đường thẳng . Tìm m để d luôn cắt (C) tại 2 điểm biệt lập A, B.

A. B. C. D.

Câu 86: mang đến hàm số tất cả đồ thị . Tìm toàn bộ giá trị thực của m đựng đồ thị bao gồm hai điểm cực đại là A với B vừa lòng AB vuông góc mặt đường thẳng

A. hoặc B. hoặc

C. D.

Câu 87: mang đến hàm số với m là thông số thực. Chọn khẳng định sai:

A. Nếu đồ thị hàm số tất cả một tiệm cận ngang.

B. Nếu đồ gia dụng thị hàm số tất cả một tiệm cận ngang với một tiệm cận đứng.

C. Nếu vật dụng thị hàm số có ít nhất một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.

D. với mọi m hàm số luôn có hai tiệm cận đứng.

Câu 88: Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng tầm nào

A. B. C. D.

Câu 2: Điểm cực tiểu của hàm số là

A. B. C. D.

Câu 89: Số mặt đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số là

A. 0B. 1C. 2D. 3

Câu 90: Hàm số có số giao điểm cùng với trục hoành là

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 91: Đồ thị sau của hàm số nào?

`

A. B. C.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Chương 2 Giải Tích 12 Trắc Nghiệm File Word

D.

Câu 92: đến hàm số . điện thoại tư vấn là các điểm cực trị của hàm số trên. Khi đó có giá trị bằng

A. B. C. D.

Câu 93: mang đến hàm số . Quý giá của tham số để tiệm cận đứng của đồ thị hàm số vẫn cho đi qua điểm là

A. B. C. D.

Câu 94: giá chỉ trị lớn nhất của hàm số bên trên là

A. B. C. D.

Câu 95: cực hiếm của tham số nhằm hàm số luôn luôn nghịch trở nên trên là

A. B. C. D.

Câu 96: giá trị của tham số đựng đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt là