Câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm đại số 10 bài bác Ôn tập chương 4(P2). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, gồm phần xem hiệu quả để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm chương 4 đại số 10

Câu 1: trường hợp $a> b$ và $a> c$ thì bất đẳng thức nào dưới đây luôn đúng?

A. $b> c$B. $c> b$C. $a^2 > bc$D. $2a> b+ c$

Câu 2: mang lại $a, b, c , d$ là những số thực, trong đó $a, c$ không giống 0. Điều kiện của $a, b, c, d$ để nghiệm của phương trình $ax+ b= 0$ bé dại hơn nghiệm của phương trình $cx+ d= 0$?

A. $fracbaB. $fracba> fraccd$C. $fracbd> fracac$D. $fracba> fracdc$

Câu 3: cho hàm số $f(x) = x- x^2$. Tóm lại nào sau đây về giá chỉ trị bé dại nhất, lớn số 1 của hàm số là đúng?

A. $f(x)$ có mức giá trị bé dại nhất bởi $frac14$B. $f(x)$ có giá trị lớn số 1 bằng $frac12$C. $f(x)$ có mức giá trị lớn số 1 bằng $frac14$D. $f(x)$ có giá trị nhỏ dại nhất bởi $ - frac14$

Câu 4: Bất đẳng thức nào dưới đây không đúng với mọi $x$ không giống 0 và -1?

A. $(x+1)^2 geq 4x$B. $frac(x+1)^2xgeq 4$C. $(x-1)^2geq -4x$D. $fracx(x+1)^2leq frac14$

Câu 5: giá chỉ trị lớn nhất của hàm số: 

$f(x)= frac2x^2-5x+ 9$

A. $frac114$B. $frac411$C. $frac118$D. $frac811$

Câu 6: đến hai số thực $a, b$ tùy ý. Mệnh đề làm sao sau đây là đúng? 

A. $left | a- b ight |leq left | a ight |+left | b ight |$B. $left | a- b ight |= left | a ight |+left | b ight |$C. $left | a- b ight |= left | a ight |- left | b ight |$D. $left | a- b ight |> left | a ight |+left | b ight |$

Câu 7: mang đến số thực $a> 0$. Nếu $xA. $left | ight |B. $-xleq left | x ight |$C. $left | x ight |D. $frac1> frac1a$

Câu 8: nếu $a, b$ là phần nhiều số thực với |$a$| A. $aB. $frac1a^2C. $-left | b ight |leq aleq left | b ight |$D. $a^3

Câu 9: mang đến $x> 0$. Với mức giá trị nào của $x$ thì hàm số $f(x) = x+ fracxx^2$ đạt giá trị bé dại nhất?

A. $fracsqrt32$B. $fracsqrt62$C. $sqrtfrac23$D. $2sqrt6$

Câu 10: Số $x= 1$ là nghiệm của bất phương trình $2m- 3mx^2 geq 1$ khi còn chỉ khi

A. $mleq -1$B. $mgeq -1$C. $-1leq mleq 1$D. $mgeq -1$

Câu 11: Tập toàn bộ các giá trị của thông số $m$ nhằm bất phương trình: 

$(m^2- m)x leq m$ gồm nghiệm đúng với tất cả $x$ 

A. (0; 1)B. 0C. 0; 1$D. 1

Câu 12: Tập tất cả các cực hiếm của thông số $m$ để bất phương trình: 

$(m^2+ 3m)xA. (-3; 0)B. -3; 0C. 0D. ($-infty$; 3)

Câu 13: Tập nghiệm của hệ bất phương trình 

$left{eginmatrix2x+ 1> 3x-2 & & \ -x-3A. $(-3; +infty )$B. $(-infty ; 3)$C. $(-infty ; -3)$cup (-3; +infty )$D. $(-3; 3)$

Câu 14: Tập xác định của hàm số: $y= sqrt4x- 3+sqrt5x- 6$ là?

A. $D= (frac65; +infty )$B. $D= left < frac65; +infty ight )$C. $D= left < frac34; +infty ight )$D. $D= left < frac34; frac65 ight >$

Câu 15: nhì đẳng thức: 

$left | 2x- 3 ight |= 2x- 3$

$left | 3c- 8 ight |= 8- 3x$

đồng thời xảy ra khi và chỉ khi?

A. $frac38leq xleq frac23$B. $frac32leq xleq frac83$C. $xleq frac83$D. $xgeq frac32$

Câu 16: Hệ bất phương trình: $left{eginmatrix2x- 1> 0& và \ x- mA. $mB. $mleq -frac32$C. $m> -frac32$D. $mgeq -frac32$

Câu 17: Tìm điều kiện cần cùng đủ của tham số $m$ nhằm tập xác minh của hàm số 

$y= sqrtm- 2x- sqrtx+ 1$ là 1 trong đoạn bên trên trục số là?

A. $mB. $m> 2$C. $m> -frac12$D. $m > -2$

Câu 18: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2- 6sqrt2x+ 18geq 0 $

A. $S= (3sqrt2; +infty )$B. $S= left < 3sqrt2; +infty ight )$C. $S$ = ØD. $S= mathbbR$

Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình $sqrtx- 3xleq 0$ là?

A. $S= left < frac19 ; +infty ight >$B. $S= left < 0; frac19 ight >$C.

Xem thêm: Các Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 (Có Đáp Án), Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Có Đáp Án

$S= left 0 ight \cup left < frac19 ; +infty ight >$D. $S= left 0 ight \cup(frac19 ; +infty )$

Câu 20: tập hợp những giá trị của $m$ để phương trình: $fracxsqrt1-x^2= frac5-2msqrt1-x^2$ tất cả nghiệm là?