blatant /"bləitənt/* tính từ- giỏi kêu la, xuất xắc la lối, hay làm om xòm- rành rành, hiển nhiên=a blatant lie+ lời nói dối rành rành
Dưới đây là những chủng loại câu tất cả chứa tự "blatant", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - xephangvanban.comệt. Chúng ta có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với từ blatant, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ blatant trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - xephangvanban.comệt

1. Does the wrongdoer manifest a blatant disregard for Jehovah’s law?

bạn phạm tội có thể hiện sự vô lễ trắng trợn đối với quy định Đức Chúa Trời không?

2. In the past, Jehovah has intervened to stamp out blatant corruption.

Bạn đang xem: Blatant là gì

Trong thừa khứ, Đức Giê-hô-va sẽ can thiệp nhằm trừ tiệt nàn tham nhũng trắng trợn.

3. In less blatant cases, there"s still a kind of negotiation that often goes on.

trong các tình huống mơ hồ nước hơn, vẫn hoàn toàn có thể thương lượng được.

4. The Ministry went on khổng lồ denounce the statements as "blatant interference in the Kingdom"s domestic affairs".

cỗ Ngoại giao Ả Rập Xê Út tiếp tục tố cáo hầu như tuyên cha nói trên là "sự can thiệp trắng trợn trong những vấn đề nội bộ của vương quốc".

5. To see that wicked King Ahab surrounded himself with false prophets và that Ahab believed their blatant lies must have tormented Micaiah’s righteous soul.

Lòng công bằng của ông chắn chắn hẳn cực khổ lắm thấy lúc Vua A-háp gian ác quy tụ quanh mình đa số tiên tri giả và tin các lời gian sảo trắng trợn của họ.

6. Arnold did not believe the story was literally true, but neither could he accept that the poorly-educated, seemingly sincere Thompson was a blatant liar or prankster.

Arnold không tin tưởng mẩu chuyện này đúng theo nghĩa đen, nhưng ông cũng ko thể gật đầu đồng ý rằng Thompson hình thức có vẻ như thể người chân thực, chuyên môn thấp lại là 1 trong kẻ dối trá trắng trợn hoặc bỡn cợt.

7. Christmas is (1) a time to lớn be with your family; (2) a time for parties; (3) a religious time; (4) a stressful time; (5) a nostalgic time; (6) a time of blatant commercialism.

Lễ ngày lễ noel là 1) lúc nhằm sum phù hợp với gia đình; 2) thời điểm họp mặt vui chơi; 3) một buổi lễ tôn giáo; 4) một thời kỳ đầy căng thẳng; 5) một dịp để luyến tiếc dĩ vãng; 6) 1 thời kỳ thương mại trắng trợn.

8. In 2008, Mossack Fonseca hired a 90-year-old British man lớn pretend to be the owner of the offshore company of Marianna Olszewski, a US businesswoman, "a blatant breach of anti-money laundering rules" according to lớn the BBC.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 4 Theo Từng Unit Có Đáp Án Năm 2022

Năm 2008, Mossack Fonseca báo cáo sử dụng một người bầy ông người Anh 90 tuổi để đậy giấu các tài khoản quốc tế của Marianna Olszewski, một nữ người kinh doanh nổi giờ của Mỹ.