Trong chương trình học giờ đồng hồ Anh lớp 7 với số đông nội dung về ngữ pháp, vạc âm, trường đoản cú vựng…vô cùng đa dạng. Để giúp các em học tập tiếng Anh lớp 7 tác dụng hơn, chúng tôi gửi tới những em hồ hết tài liệu học tiếng Anh đến lớp 7. Những bài tập giờ Anh lớp 7 bao gồm đáp án kèm theo đông đảo file bài xích tập, đề thi giờ Anh khôn cùng hữu ích cho các em.

Bạn đang xem: Các bài tập tiếng anh lớp 7


Chủđề từ vựng giờ Anh 7

Trongtoàn cỗ tiếng Anh 7 học sinh được học 12 chủ đề cơ bản trong sách giáo khoa.Đây là các chủ điểm mà lại từ vựng có liên quan sẽ lộ diện trong các bài thinhư cuồi kì 2, thân kì 2. Mọi chủ điểm đólà:

My hobbiesHealthCommunity serviceMusic and artsVietnamese food & drinkThe first university in VietnamTrafficFilmsFestivalsSources of energyTravelling in the futureAn overcrowed world

12 nhà điểm là phần đa chủ điểm thường ngày của đời sống. Đó cũng là 1 trong những lợi nỗ lực cho các bạn trong việc học với ghi nhớ từ mới. Trong tài liệu bài tập giờ Anh lớp 7 này, chúng tôi đã giữ hộ đến chúng ta nhiều bài bác tập hết sức đặc sắc. Đặc biệt, các từ vựng trong 12 vấn đề này đã xuất hiện. Và bài toán làm những bài tập này sẽ giúp đỡ bạn ghi nhớ từ vựng tốt hơn.

Chủđiểm ngữ pháp đề xuất nắm vững

Tươngứng cùng với 12 chủ thể trên là những cấu tạo ngữ pháp. Cấu tạo ngữ pháp kia là:

Dạng đối chiếu của tính từDanh đụng từDanh từ đếm được, danh từ ko đếm được

Toànbộ phần đa ngữ pháp này đều có mặt trong bàitập giờ Anh lớp 7 của bọn chúng tôi. Như vậy, tài liệu công ty chúng tôi cung cung cấp sẽvô cùng có ích để bàn sinh hoạt và ôn tập cả trường đoản cú vựng lẫn ngữ pháp. Công ty chúng tôi luônmang đến các sản phẩm rất tốt cho các bạn. Chúc chúng ta học thật tốt!


Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 có đáp án

Trong nội dunghọc giờ Anh lớp 7thì những bài xích tập giờ Anh dành cho các em lớp 7 để giúp các em nâng cấp những kỹ năng và kiến thức về ngữ pháp cùng ôn luyện kiến thức ngữ pháp tác dụng nhất.

I. Choose the best option

1.Trang …………. Every afternoon.

A.watch B. Watches C. Watchs

2…………..is it from your house to lớn your school?

A.How high B. How heavy C. How far

3.Do you live ………….12 Thuan Kieu Street?

A.at B. On C. In

4.Ho đưa ra Minh city is the big city, và it is ………….than Ha Noi.

A.biger B. Biggest C. Bigger

5.Thuy likes fashion, và ………….does Lan.

A.but B. So C. Too

II. Give the correct form of the verb in brackets.

1.I (not/talk) …………………. Khổng lồ my friends at the moment.

2.The children (go) …………………. Khổng lồ the class on Mondays.

3.Binh (brush) ………………….his teeth three times a day.

4.Quyen (live) ………………….with her uncle and aunt.

5.You (fly) ………………….to Hue tomorrow morning.

III. Match the questions in column A with the correct answers in column B.

ABAnswers
1. How long is it?a. 84, tan Hung Street.1. ……
2. Where vị you live?b. It’s Huynh.2. ……
3. What is Thu’s family name?c. It’s one meter long.3. …..
4. What does Hong Thuy do?d. Yes, she is.4…….
5. Is Tran a new comer?e. She’s a student.5…….

IV. Rearrange the words or phrases to make sentences.

1.with/ my/live/ I /in/aunt/ không nên Gon.

……………………………………………………………………………………………………………………..

2.ancient/ has/ students/ his/ school/ lots of. ……………………………………………………………………………………………………………………..

3.Hue/in/ friends/ any/ have/ she/ does? ……………………………………………………………………………………………………………………..

4.classmate/ their/ Cam/is. ……………………………………………………………………………………………………………………..

5.Is/ nice/ meet/ again/it/ to/ me? ……………………………………………………………………………………………………………………..

V. Fill in each blank with one of the question words: What, Where, When, Why, Who.


1……………..is standing over there?

2………………are you late this morning?

3………………will he come here?

4………………does she live now?

5………………do you want lớn do?

VI. Use the cues to make questions, then answer.

1.Mrs. Hanh/ go/ supermarket/ bus. ……………………………………………………………………………………………………………………..

2.Viet và Trang/ go/ stadium/ motorbike. ……………………………………………………………………………………………………………………..

3.The students/ go/ zoo/ bikes. ……………………………………………………………………………………………………………………..

4.Miss Le/ travel/ hồ chí minh City/ plane. ……………………………………………………………………………………………………………………..

5.I/ go/ post office/ foot. ……………………………………………………………………………………………………………………..

VII. Make 5 sentences with “How far”, and then answer them.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VIII. Fill in each blank with one of these words: market, first name, middle name, family name, bus stop.

1.Do you wait for us at a ……………..?

2.Dong cha is a famous ……………..in Hue.

3.My ……………..is Nguyen.

4.Her ……………..is Thi.

5.His ……………..is Hung.

IX. Use the cues to write comparative sentences.

1.Miss Thoai/ short/ Miss Hoa.

……………………………………………………………………………………………………………………..

2.This dictionary/ thin/ that dictionary. ……………………………………………………………………………………………………………………..

3.This tree/ high/ that tree. ……………………………………………………………………………………………………………………..

4.Mr.Dan/ old/ Mrs. Tuyet. ……………………………………………………………………………………………………………………..

5.The girls/ weak/ the boys. ……………………………………………………………………………………………………………………..

X. Read the passage, and then answer the questions.

Hoa has lots of friends in Hue. But she doesn’t have any friends in Ha Noi. Many things are different. Her new school is bigger than her old school. Her new school has a lot of students. Her old school doesn’t have many students.

Questions:

1.Where does Hoa have lots of friends? ……………………………………………………………………………………………………………………..

2.What are different? ……………………………………………………………………………………………………………………..

3.Which school is bigger – the new or the old? ……………………………………………………………………………………………………………………..

4.What does Hoa’s new school have? ……………………………………………………………………………………………………………………..

5.What doesn’t her old school have? ……………………………………………………………………………………………………………………..

ANSWER KEY

I. Choose the best option

1.B. Watches

2.C. How far

3.A. At

4.C. Bigger

5.B. So

II. Give the correct size of the verb in brackets.

1.I am not talking to my friends at the moment.

2.The children go lớn the class on Mondays.

3.Binh brushes his teeth three times a day.

4.Quyen lives with her uncle and aunt.

5.You will fly to lớn Hue tomorrow morning.

III. Match the questions in column A with the correct answers in column B.

1.c; 2.a; 3.b; 4.e; 5.d

IV. Rearrange the words or phrases lớn make sentences.

1.I live with my aunt in sai Gon.


2.His ancient school has lots of students.

3.Does she have any friends in Hue?

4.Cam is their classmate.

5.Is it nice to lớn meet me again?

V. Fill in each blank with one of the question words: What, Where, When, Why, Who.

1.Who; 2. Why; 3. When; 4. Where; 5. What

VI. Use the cues lớn make questions, then answer.

1.How does Mrs. Khô hanh go khổng lồ the supermarket?

She goes there by bus./ By bus.

2.How do Viet and Trang go khổng lồ the stadium?

They go there by motorbike./ By motorbike.

3.How vì the students go to lớn the zoo?

They go there by bikes./ By bikes.

4.How does Miss Le travel to tp hcm City?

She travels there by plane./ By plane.

5.How vì you go khổng lồ the post office?

I go there on foot./ On foot.

VII. Make 5 sentences with “How far”, và then answer them.

1.How far is it from your house khổng lồ your school?

It’s about one kilometer.

2.How far is it from Ho bỏ ra Minh đô thị to Vung Tau?

It’s about 100 kilometers.

3.How far is it from bay Hien khổng lồ Ben Thanh?

It’s about five kilometers.

4.How far is it from her house lớn your house?

It’s about 500 meters.

5.How far is it from the post office to lớn the market?

It’s about two kilometers.

VIII. Fill in each blank with one of these words: market, first name, middle name, family name, bus stop.

1.bus stop; 2. Market; 3. Family name; 4. Middle name; 5. First name

IX. Use the cues to write comparative sentences.

1.Miss Thoai is shorter than Miss Hoa.

2.This dictionary is thinner than that dictionary.

3.This tree is higher than that tree.

4.Mr. Dan is older that Mrs. Tuyet.

5.The girls is weaker than the boys.

X. Read the passage, và then answer the questions.

1.She has lots of friends in Hue.

2.Many things are different.

3.Her new school is bigger than her old school.

4.Her new school has a lot of students.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Toán 12, Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán 12

5.Her old school doesn’t have many students.

Tải tài liệu miễn mức giá tại đây


Các chúng ta có thể tham khảo với download một số trong những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 gồm đáp án khác tiếp sau đây nhé!

Trên đó là những chia sẻ về bài tập giờ Anh lớp 7 bao gồm đáp án, mong muốn những câu chữ về bài tập giờ Anh lớp 7 sẽ giúp chúng ta học giờ Anh hiệu quả!