A.( + infty ) nếu(left| q ight| ge 1)B.0 nếu(left| q ight| C.0 nếu(left| q ight| > 1)D.0 nếu(left| q ight| le 1)

Câu 2:Mã câu hỏi:61879

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết chương giới hạn lớp 11 trắc nghiệm

Chọn mệnh đề sai trong những mệnh đề sau:


A.(lim c = c) ví như (c) là hằng sốB.(lim frac1n^k = 0) cùng với (k) nguyên dươngC.(lim frac1n = 0)D.(lim n^k = 0) cùng với (k) nguyên dương
A.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ + fleft( x ight) = a)B.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ - fleft( x ight) = a)C.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ + fleft( x ight) = mathop lim limits_x o x_0^ - fleft( x ight) = a)D.(mathop lim limits_x o x_0 fleft( x ight) = a Leftrightarrow mathop lim limits_x o x_0^ + fleft( x ight) = mathop lim limits_x o x_0^ - fleft( x ight))

Câu 4:Mã câu hỏi:61887

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?


A.Hàm số chứa căn bậc hai tiếp tục trên tổng thể tập số thực R.B.Hàm số nhiều thức liên tiếp trên toàn thể tập số thực R.C.Hàm số lượng giác liên tiếp trên toàn thể tập số thực R.D.Hàm số phân thức liên tục trên tổng thể tập số thực R.

Câu 5:Mã câu hỏi:61891

(mathop lim limits_x o + infty frac2x^2 - 3x^6 + 5x^5) bằng


A.0B.- 3C.( - frac35)D.2

Câu 6:Mã câu hỏi:61895

Giới hạn của hàm số: (mathop lim limits_x o 1 mkern 1mu (9 + x)) bằng:


A.10B.( - infty )C.( +infty )D.9

Câu 7:Mã câu hỏi:61902

Biết dãy số (left( u_n ight))thỏa mãn (left| u_n - 3 ight|
A.(lim u_n = 3)B.(lim u_n = -3)C.(lim u_n = 1)D.(lim u_n = 2)

Câu 8:Mã câu hỏi:61913

Nếu (mathop lim limits_ mkern 1mu u_n = 9)thì (mathop lim limits_ mkern 1mu frac2018sqrt u_n + 7 )bằng


A.504,5B.126,125.C.2018D.224,2

Câu 9:Mã câu hỏi:61918

Cho phương trình: (x^5 + x - 1 = 0)(1). Trong số mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A.(1) gồm nghiệm trên khoảng (-1; 1).B.(1) bao gồm nghiệm trên khoảng chừng (0; 1).C.(1) gồm nghiệm bên trên R.D.Vô nghiệm.

Câu 10:Mã câu hỏi:61922

(mathop lim limits_ mkern 1mu frac2.3^n - 5^n + 12^n + 5^n) bằng


A.( + infty )B.0C.1D.- 5

Câu 11:Mã câu hỏi:61926

Cho hàm số (f(x) = left{ eginarraylfracx^2 - 4x - 2,,khi,,x e 2\m,,,,,,,,,,,,khi,,x = 2endarray ight.). Hàm số sẽ cho thường xuyên tại (x_ mo = 2)khi mbằng:


A.Hàm số (f(x))liên tục trên (a;b)nếu nó thường xuyên tại mọi điểm thuộc (a;b).B.Hàm số (f(x))có miền xác định (R,a in R). Hàm số tiếp tục tại (x=a) trường hợp (mathop lim limits_x o a fleft( x ight) = fleft( a ight)).C.Tổng, hiệu, tích, yêu thương của nhị hàm số liên tục tại một điểm là một hàm số liên tục tại điểm đó.D.Các hàm số phân thức hữu tỉ liên tiếp trên từng khoảng của tập xác định.

Câu 13:Mã câu hỏi:61940

Chọn xác minh sai vào các xác minh sau:


A.Hàm số (y = fracx^2 - 5x + 2x - 2) liên tục trên các khoảng (left( - infty ;,2 ight), left( 2;, + infty ight)).B.Hàm số (f(x) = left{ eginarraylfracx^2 - 4x + 2,,,khi,,x e - 2\- 3,,,,,,,,,,,,khi,,x = - 2endarray ight.)liên tục trên điểm (x=-2).C.Hàm số (y = sqrt x^2 + 8 )liên tục trên điểm (x=1).D.Hàm số (y = sin x) liên tiếp trên R

Câu 14:Mã câu hỏi:61944

(mathop lim limits_n o infty frac - n^3 + n^2 - 3n + 14n + 2) bằng


A.0B.( + infty )C.( - frac14)D.( - infty )

Câu 15:Mã câu hỏi:61950

Cho hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarraylfracx^2 - 6x + 5x^2 - 1,,khi,,x e 1\a + frac52,,,,,,,,,,,,,,,khi,,x = 1endarray ight.). Kiếm tìm ađể hàm số thường xuyên tại x = 1.


A.(a=2)B.(a = - frac92)C.(a = frac32)D.(a=0)

Câu 16:Mã câu hỏi:61952

Tính (mathop lim limits_x o 0 fracsqrt 1 + ax .sqrt<3>1 + bx - 1x)theo (a; b)


A.(fraca3 - fracb2)B.(fraca2 + fracb3)C.(fraca3 + fracb2)D.(fraca2 - fracb3)

Câu 17:Mã câu hỏi:61962

(mathop lim limits_x o 2 fracx^2 - 4 x - 2 ight) bằng


A.Không tồn tại.B.4C.( + infty )D.0

Câu 18:Mã câu hỏi:61964

(mathop lim limits_x o fracpi 4 fracmathop m s olimits minx - c mosx an left( fracpi 4 - x ight)) bằng


A.( - sqrt 2 )B.( + infty )C.0D.(frac12)

Câu 19:Mã câu hỏi:61970

Cho hàm số (y=f(x))có đồ dùng thị như hình vẽ bên. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai:

*


A.(mathop lim limits_x o + infty fleft( x ight) = 2)B.(mathop lim limits_x o - infty fleft( x ight) = 2)C.(mathop lim limits_x o 1^ + fleft( x ight) = 0)D.(mathop lim limits_x o 4^ - fleft( x ight) = + infty )

Câu 20:Mã câu hỏi:61977

Cho hàm số (f(x) = 3x^3 + 3x - 2). Trong số mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?


A.Phương trình (f(x) = 0) có ít nhất một nghiệm trong vòng (0; 1).B.Phương trình (f(x) = 0) vô nghiệm trong vòng (0; 1).C.Phương trình (f(x) = 0) có rất nhiều nhất là 3 nghiệm.D.Phương trình (f(x) = 0) có ít nhất một nghiệm trong khoảng (-1; 1).

Câu 21:Mã câu hỏi:61981

Khi (x)tiến cho tới ( - infty ), hàm số (fleft( x ight) = left( sqrt x^2 + 2x - x ight)) có giới hạn bằng:


A.1B.0C.(+infty )D.(-infty )

Câu 22:Mã câu hỏi:61984

Biết hàm số (fleft( x ight) = left{ eginarraylfracax^3 - 2x^2 + x - 2 - fracbx^3 - x^2 - 4,,,khi,x e 2\- frac7a200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,khi,x = 2endarray ight.)liên tục tại điểm x = 2. Search hệ thức liên hệ giữa avà b.


A.(5a - 8b = 0)B.(a - 3b = 0)C.(2a + 3b = 0)D.(8a - 5b = 0)

Câu 23:Mã câu hỏi:61987

Nếu (mathop lim limits_x o 1 fracfleft( x ight) - 5x - 1 = 2)và (mathop lim limits_x o 1 fracgleft( x ight) - 1x - 1 = 3)thì (mathop lim limits_x o 1 fracsqrt fleft( x ight).gleft( x ight) + 4 - 3x - 1)bằng:


A.(frac176)B.17C.7D.(frac237)

Câu 24:Mã câu hỏi:61997

Nếu phương trình (ax^2 + left( b + c ight)x + d + e = 0), (left( a,b,c,d in R ight))có nghiệm (x_0 ge 1)thì phương trình (fleft( x ight) = 0)với (fleft( x ight) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e)cũng có nghiệm. Lúc đó, mệnh đề nào sau đây đúng.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Ving Và To V Ề To V Và Ving Có Đáp Án Trong Tiếng Anh


A.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) > 0)B.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) = left( x_0 - 1 ight)left( bx_0 + d ight)^2)C.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) = - left( x_0 - 1 ight)^2)D.(fleft( sqrt x_0 ight).fleft( - sqrt x_0 ight) le 0)

Câu 25:Mã câu hỏi:62003

Một trái bóng tenis được thả từ chiều cao 81 (m).Mỗi lần va đất, quả bóng lại nảy lên hai phần ba độ cao của lần rơi trước. Tính tổng các khoảng cách rơi và nảy của quả bóng từ cơ hội thả bóng cho tới lúc bóng không nảy nữa.