Đề khám nghiệm 1 máu Đề bình chọn 1 huyết HK2 lớp 10 chất vấn 45 phút HK2 lớp 10 kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 10 Véctơ pháp đường Phương trình tổng quát


Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 10 chương 3

*
docx

Đề đánh giá 1 tiết môn Hình học tập chương 3 lớp 10 năm 2019-2020 tất cả đáp án - Trường trung học phổ thông Lương Thúc Kỳ


*
pdf

Đề thi test THPTQG môn Toán lần một năm 2020 - trung học phổ thông Lục nam giới


*
pdf

Đề thi demo THPTQG môn Toán lần một năm 2019 - trung học phổ thông Thái Phiên


*
19
*
0
*
4


Xem thêm: Đồng Nghĩa Của Sparingly Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Sparingly Là Gì, Nghĩa Của Từ Sparingly

Nội dung

BỘ 14 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTHÌNH HỌC LỚP 10 CHƯƠNG 3CÓ ĐÁP ÁN TRƯỜNG thpt LÊ QUÝ ĐÔNTỔ TOÁN - TINĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG IIIThời gian làm cho bài: 45 phút(không tính thời gian phát đề)(Thí sinh ko được sử dụng tài liệu)Họ với tên :..................................................................... Lớp: .............................I. TRẮC NGHIỆMCâu 1: Đường trực tiếp  có véc-tơ chỉ phương u  (2;1) , véc-tơ pháp con đường của mặt đường thẳng  làA. N  (2;1)B. N  (2; 1)C. N  (1; 2)D. N  (1; 2)Câu 2: đến  ABC bất kỳ với BC=a, CA=b, AB=c. Khẳng định nào sau đây là đúng ?A. B2  a2  c2  2acCosAB. B2  a2  c2  2acCosBC. B2  a2  c2  2acCosAD. B2  a2  c2  2acCosBCâu 3: Phương trình bao quát của con đường thẳng đi qua 2 điểm A(3; -1) cùng B(1; 5) làA. 2 x  y  10  0B. 3x  y  8  0C.  x  3 y  6  0D. 3x  y  5  0 x  2  3tCâu 4: mang lại đường trực tiếp d có phương trình , tọa độ một véc-tơ chỉ phương của đườngy  3tthẳng d làA. U  (3; 1)B. U  (3;1)C. U  (2; 3)D. U  (2;3)Câu 5: thông số góc của đường thẳng  gồm véc tơ chỉ phương u  (1; 2) làA. K 12B. K  2C. K  2D. K  12Câu 6: Phương trình tổng thể của con đường thẳng trải qua A(1; -2) với nhận n  (1; 2) làm véc-tơ pháptuyến tất cả phương trình làA. X  2 y  4  0B. X  2 y  4  0C.  x  2 y  0D. X  2 y  5  0Câu 7: mang đến  ABC có các cạnh BC=a, CA=b, AB=c. Diện tích của  ABC là1111A. SABC  bc sin BB. SABC  bc sin CC. SABC  ac sin BD. SABC  ac sin C2222Câu 8: Đường thẳng 4 x  6 y  8  0 có một véc-tơ pháp tuyến làA. N  (6; 4)B. N  (4;6)C. N  (2; 3)D. N  (2;3)Câu 9: khoảng cách từ điểm O(0;0) mang lại đường thẳng 3x  4 y  5  0 làA. 1B. 0C.15D. 15Câu 10: Phương trình tham số của con đường thẳng trải qua điểm A(2; -1) cùng nhận u  (3; 2) làm cho véc-tơchỉ phương là x  2  3tA.  y  1  2t x  2  3tB.  y  1  2t x  2  3tC.  y  1  2t x  3  2tD. y  2 tII. TỰ LUẬN:Câu 1 : cho  ABC có những cạnh AB= 6cm; AC= 7cm; A  30o . Tính diện tích s  ABC. Câu 2: Lập phương trình tham số của mặt đường thẳng  đi qua A(1; -3) và tuy vậy song cùng với đường x  2t  1 y  4t  2thẳng d: Câu 3: Lập phương trình tổng quát của con đường thẳng  " đi qua B(3; -1) cùng vuông góc với đườngthẳng d: 3x  2 y  1  0 . x  1  2t. Tra cứu tọay  2 tCâu 4 : Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy đến điểm A(2; 1) và con đường thẳng  : độ điểm M thuộc mặt đường thẳng  làm sao để cho AM= 10 .---------------------------------------------------------- HẾT ---------- TRƯỜNG thpt LÊ QUÝ ĐÔNTỔ TOÁN - TINI. TRẮC NGHIỆM:Câu/ Mã đề209ĐÁP ÁN HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG III12345678910DDBABDCCABII. TỰ LUẬN:ĐỀ 209Đáp ánĐiểmCho  ABC có các cạnh AB= 6cm; AC= 7cm; A  30o . Tính diện tích s ABC.Câu 10,5đ1AB. AC.SinA2121 .6.7.Sin300  cm222*) SABC *) SABC0,5đLập phương trình thông số của đường thẳng  đi qua A(1; -3) và tuy nhiên song với x  2t  1 y  4t  2đường trực tiếp d: Câu 2Véc-tơ chỉ phương của đường thẳng  : u  (2; 4)Phương trình thông số của con đường thẳng  trải qua Alà: x  2t  1 y  4t  30,75đ0,75đLập phương trình tổng thể của con đường thẳng  " trải qua B(3; -1) với vuông gócvới con đường thẳng d: 3x  2 y  1  0Câu 3:+)  : 2 x  3 y  c  0+) B(3; 1)   c  3+) 3x  2 y  3  00,75đ0,5đ0,25đ x  2t  1. Tra cứu tọa độ điểm M thuộcy  t  2Cho điểm A(2; 1) và mặt đường thẳng  : đường thẳng  làm thế nào để cho AM= 10 .Câu 4M   M (t  2;2t  1)AM  10  (t  3)2  (2t  1)2  10t  0Rút gọn: 5t 2  10t  0  t  2Tìm được M(-2;1) cùng M(0;5)0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC(20 câu trắc nghiệm)(Thí sinh ko được thực hiện tài liệu)Họ, thương hiệu thí sinh:..................................................................... SBD: .............................Câu 1: đến tam giác ABC tất cả AA. 3xy2B. 5x0.Câu 2: cho A 1; 2 vàphương trình làA. X 2y 30.3y60.150.1.30.Câu 7: mang đến M 2; 3 vàA. MC. M0.1:xyC. X1B. 4x0 và2D. X2y30.:x30 bằngC. 300 .3y130.xy13:C. 4x2y2: 3x4ym0.C. 5x3y5D. 3x0.1.24yD. K2y29 hoặc m9 hoặc mCK : x y 3 0 . Viết phương trình con đường cao kẻ từ bỏ đỉnh A .A. 4x 3y 22 0 . B. 4x 5y 26 0 . C. 4x 5y 6đi qua điểm C với song5y0.y5.2B. S7.Câu 11: mang đến A 2; 5 và d : 3x2yA. SA. H25 31;.13 13B. HD. 4x3yA.xy2t213t.B.xy25 31.;13 13Câu 13: Viết phương trình đường thẳng4y0.101 9.;5 107.2D. S5.0 . Tra cứu tọa độ hình chiếu H của A bên trên d .123102; 5 . Tính diện tích S của tam giác ABC .C. SCâu 12: Đường thẳng d đi qua điểm A0.0 và mặt đường cao4D. HC. H 0;1 .Câu 10: mang đến tam giác ABC bao gồm A 0;1 , B 2; 0 ,C511 .11 .Câu 9: mang đến tam giác ABC bao gồm phương trình các cạnh AB : x 2y 2 0 , BC : 5xAC : 3x y 1 0 . Gọi H là chân đường cao kẻ tự đỉnh C . Tìm kiếm tọa độ điểm H .3.20.2.có A 4; 2 . Đường cao bảo hành : 2x1;92.D. 2x0.0 . Search m nhằm d M ,B. MD. MB. H0.D. Công dụng khác.3; 4 ,C 0; 1 . Viết phương trình mặt đường thẳngB. 5x5tlà2tC. K3.2yC. H25 31;.13 132; 3 và tất cả VTCP ut.2tcó4; 1 . Đường cao AH của tam giác bao gồm phương1; 5 ,C9.9.4 3; .5 50.5Câu 8: đến tam giác ABCA. H102yCâu 6: mang lại 3 điểm A 2;2 , B55yB. XB. Ksong với AB .A. 2x 5yD. 3x0.0 . Đường thẳng d trải qua điểm A cùng vuông góc vớiCâu 5: hệ số góc k của đường thẳngA. K61B. 600 .4y3yyCâu 4: mang đến tam giác ABC bao gồm A 1; 3 , Btrình làA. 3xC. X: 2xCâu 3: Góc giữa hai tuyến phố thẳngA. 450 .2;1 . Đường trung đường BM có phương trình là1; 2 , B 0;2 ,CC.xy25 31.;13 13D. H2;1 bao gồm phương trình là232t.tD.đi qua điểm M 5; 0 và bao gồm VTPT nxy3t211; 3 .2t.0 và A. 3xy15B. X0.Câu 14: tìm m để3y" , với5: 2x0.y411.B. M.22Câu 15: Cho hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song d : xd " bằngA. MA. 4 2 .C. X3y0 và":y5m3.20 với d " : xy1C.172B. D M ,.17.150.3.3.20 . Khoảng cách giữa d vày3D. 2 2 .: 4xy 105C. D M ,17Câu 17: điện thoại tư vấn I a;b là giao điểm của hai tuyến đường thẳng d : xayD. M2.Câu 16: Tính khoảng cách từ điểm M 1; 1 cho đường thẳng71xC. MB. 3 2 .A. D M ,D. 3x0.y.0.3D. D M ,170 với d " : 3x4y5.0 . Tínhb.A. A7.2bB. Ab5.2C. A3.2bD. A9.2bCâu 18: đến hai điểm A 2; 3 với B 4; 5 . Phương trình mặt đường thẳng AB làA. X4y10B. X0.4yCâu 19: Cho hai tuyến đường thẳng d : 2xA. D / /d " .B. DCâu 20: đến d : 3x3 hoặc mA. MC. My3 hoặc m10y0.3C. 4x0 và d " :0 với d " : mxy10.D. 4xy110.t. Khẳng định nào dưới đây là đúng?2t34D. D0 . Kiếm tìm m nhằm cos d, d "B. M0.11C. D cắt d " .d ".0.xyyd".1.20.D. M3.-----------------------------------------------1.B11.C2.B12.C3.A13.B4.D14.C----------- HẾT ---------BẢNG ĐÁP ÁN5.D6.A15.D16.A7.B17.D8.C18.D9.A19.A10.B20.C BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC(20 câu trắc nghiệm)(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................Câu 1: mang đến M14 hoặc m16 .A. MC. M: 3x3;2 và4y0 . Tìm kiếm m nhằm d M ,mB. MD. M11 .16 .14 hoặc mCâu 2: hotline I a;b là giao điểm của hai tuyến phố thẳng d : xa3.5y416 .0 và d " : 3xy50 . Tínhb.317195.B. A b.C. A b.D. A b.2882Câu 3: mang lại tam giác ABC gồm phương trình những cạnh AB : 2x 3y 7 0 , BC : x yAC : 6x 7y 23 0 . Call H là chân con đường cao kẻ trường đoản cú đỉnh C . Tra cứu tọa độ điểm H .A. Ab34 53.;13 13A. HB. H4 3; .5 5Câu 4: Cho hai đường thẳng tuy vậy song d : xd " bằngA. 2 2 .34 53.;13 13C. Hy0 và d " : x1B. 4 2 .D.y0 và73 .H 0;0 . Khoảng cách giữa d và32.C.3D. 3 2 .4;5 . Đường cao AH của tam giác có phương trìnhCâu 5: mang đến tam giác ABC bao gồm A 4; 2 , B 0; 3 ,ClàA. 2xy10B. 2x0.y6C. X0.Câu 6: mang đến tam giác ABC tất cả A 5;1 , B 2; 1 ,CA. SB. S2.Câu 7: cho tam giác ABC3.22yD. X0.3.D.có A 4; 2 . Đường cao bh : 2xCK : 2x y 1 0 . Viết phương trình con đường cao kẻ trường đoản cú đỉnh A .A. 4x 3y 22 0 . B. X y 2 0 .C. 4x 3y 10:A. K21.3B. K2.xy80.2; 5 . Tính diện tích S của tam giác ABC .C. SCâu 8: hệ số góc k của mặt đường thẳng2y0..S130 và con đường caoyD. XyD. K3.20.3tlà1 t1.2C. KCâu 9: mang lại hai điểm A 2; 3 và B 4; 5 . Phương trình con đường thẳng AB làA. Xy50.B. XCâu 10: kiếm tìm m đểA. M3.2Câu 11: mang đến d : 2xA.C.mm43 hoặc m34 hoặc myy1" , với: 2xB. M5.20 và d " : mx0.0.0.y4C. Xy0 và":yC. My11D. X0.m2 x5.20 . Tra cứu m để cos d, d "B. MD.m0.34.4y3.D. M15.3.2140. 2;1 và bao gồm VTCP uCâu 12: Đường trực tiếp d đi qua điểm AA.xy3t212t.xyB.2t.t233y8B. 3x0.yCâu 14: mang đến 3 điểm A 2;1 , Bsong với AB .A. 3x 5y5Câu 15: cho A 2; 2 vàphương trình làA. X 2y 2143y3t1.D.xyC. X0.3y23C. 5x0.3y111; 3 .D. 3x0.y160.đi qua điểm C và songD. 3x0.t.2t235y50.y10 . Đường thẳng d trải qua điểm A với vuông góc với2y60.: 2xB. X0.2t23; 4 ,C 0;1 . Viết phương trình đường thẳngB. 5x0.xyđi qua điểm M 5;1 và bao gồm VTPT nCâu 13: Viết phương trình con đường thẳngA. XC.2; 3 có phương trình làC. X2y5D. X0.2y4có0.1; 2 , B 0;2 ,C 2; 1 . Đường trung tuyến BM tất cả phương trìnhCâu 16: đến tam giác ABC có AlàA. 3xy2B. 3x0.yCâu 17: Góc giữa hai tuyến đường thẳngA. 900 .0.:x1y1B. 300 .Câu 18: cho A 2;1 cùng d : 4xA. H 1;23.2C. X7y0 và2142y3.2C. H178B. D M ,.Câu 20: Cho hai tuyến phố thẳng d : 2xA. D cắt d " .20.0 bằng0 . Search tọa độ hình chiếu H của A bên trên d .11;yD. 450 .1;3.2Câu 19: Tính khoảng cách từ điểm M 1; 2 mang lại đường thẳng7yC. 600 .B. HA. D M ,3 x: 2D. 7x0.17y: 4x5C. D M ,.0 với d " :3D. H 1;B. D / /d " .C. Dxy1734y 103.20.6D. D M ,.17.4t. Xác minh nào dưới đó là đúng?2td ".D. Dd".---------------------------------------------------------- HẾT ---------ĐÁP ÁN1ABCD234567891011121314151617181920 TRƯỜNG trung học phổ thông CÂY DƯƠNGĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC 10Tổ: Toán – lý - TinThời gian: 45 phútĐỀ 862Họ và tên học tập sinh:…………………………………………….Lớp 10A…… Điểm:………………A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM(7 điểm)Câu 1: Tọa độ điểm đối xứng của A(5;4) qua con đường thẳng  : 3x  y  1  0 là:A.  0;7 B.  7;0 C.  0; 1D.  7;0 Câu 2: search tham số m để hai tuyến phố thẳng d : mét vuông x  4 y  4  m  0 với  : 2x  2 y  3  0 vuông gócvới nhau.A. M  4B. M  2 va m  2C. M  2D. M  2Câu 3: hệ số góc của đường thẳng  : x  3 y  2  0 là:A. K  3B. K  23C. K 13D. K  2 x  1  3t y  5  4tCâu 4: Vectơ nào sau đấy là pháp đường của con đường thẳng  : A. N   3; 4 B. N  1;5C. N   3; 4 D. N   4;3Câu 5: Đường thẳng trải qua M(3;-2) và nhận vectơ n   4;5 có tác dụng vectơ pháp tuyến gồm phương trìnhtổng quát lác là:A. 4x  5 y  2  0B. 4x  5 y  2  0C. 3x  2 y  2  0D. 3x  2 y  2  0Câu 6: Đường thẳng đi qua M(3;2) và nhận vectơ u   2;1 có tác dụng vectơ chỉ phương tất cả phương trìnhtham số là:x  2  t y  3  2t x  3  2ty  2 tA. B.  x  2  3t y  1  2tC. Câu 7: khoảng cách từ điểm M  x0 ; y0  con đường thẳng  : ax  by  c  0 là:A. D  M ,   C. D  M ,   a.x0  b. Y0  cB. D  M ,   aba.x0  b. Y0  cD. D  M ,   a.x0  b. Y0  ca 2  b2a.x0  b. Y0a 2  b2Câu 8: Cosin của góc giữa hai tuyến đường thẳng 1 : 5x  y  2  0 với 2 : 3x  2 y  1  0 là:A. 300a 2  b2 x  2  2t y  1  3tD. B. 450C. 00D. 900x  2  t. Phương trình bao quát của d là: y  1  tCâu 9: mang đến đường thẳng d : A. X  y  1  0B. X  y  1  0C. X  y 1  0D. X  y 1  0Câu 10: Vectơ u  1; 2  là vectơ chỉ phương của đường thẳng gồm phương trình nào tiếp sau đây . x  1  2t x  1  2t x  1  2tA. B. C. y  4 ty  4 ty  4 tCâu 11: Đường thẳng trải qua M(4;0) với N(0;3) gồm phương trình là:x yx yD.   1 13 43 4Câu 12: Giao điểm của hai tuyến phố thẳng x  y  5  0 và 2x  3 y 15  0 tất cả tọa độ là:A.x y 1  03 4A.  6; 1B.x y 14 3C.B. 2;3C.  6;1x  1 tD.  y  4  2tD. 1; 4 Câu 13: Đường trực tiếp  trải qua M  x0 ; y0  với nhận vectơ u   c; d  làm vectơ chỉ phương cóphương trình là:  x  x0  ct y  y0  dt x  x0  dt y  y0  ctA. B.  x  x0  ct y  y0  dt x  x0  dt y  y0  ctC. D. Câu 14: Đường thẳng trải qua điểm D(4;1) cùng có hệ số góc k = 2 gồm phương trình tham số là: x  1  2ty  4 tx  4  t y  1  2tA. B.  x  2  4t y  1 tx  4  t y  1  2tC. D. B. PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm)Câu 15: Trong phương diện phẳng Oxy, cho hai điểm A  2;3 với B  4; 4  . Viết phương trình tổng quát củađường trực tiếp AB. x  4  2t y  5  tCâu 16: tìm kiếm tọa độ giao điểm của hai tuyến đường thẳng 1 : x  y  2  0 với  2 :  x  3  2tvà M giải pháp A(2;3) một khoảng y  tCâu 17: tìm kiếm tọa độ của điểm M thuộc đường thẳng  : bằng 10 .SỞ GD&ĐT KIÊN GIANGTRƯỜNG trung học phổ thông CÂY DƯƠNG()Phần đáp án câu trắc nghiệm:8621234567891011121314BBCDBBCBDDBACDPHUONG PHAP TOA vì TRONG MAT PHANG MÔN TOAN – 10Thời gian làm bài : 45 Phút