Bài có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, tất cả phần xem công dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1:Cho đôi mươi gam lếu hợp có $Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al_2O_3$ công dụng vừa đầy đủ với dung dịch cất 0,8 mol HCl thì thu được hỗn hợp X với 0,15 mol khí $H_2$. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng muối khan chiếm được là

A. 48,90 gam.B. 30,65 gam.C. 42,00 gam.D. 44,40 gam.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 hóa 10

Câu 2:Chất X là chất khí ở điều kiện thường, tất cả màu quà lục, dùng để khử trùng nước sinh hoạt… chất X là:

A. $O_2$B. $Cl_2$C. $SO_2$D. $O_3$

Câu 3:Hòa chảy 10,8 gam một sắt kẽm kim loại R gồm hóa trị không đổi vào hỗn hợp HCl loãng dư chiếm được 10,08 lít $H_2$ (ở đktc). Kim loại R là:

A. MgB. FeC. ZnD. Al

Câu 4:Cho 21,75 gam $MnO_2$ tính năng với hỗn hợp HCl đặc hiện ra V lít khí $Cl_2$ (đktc), biết công suất phản ứng là 80%. Quý hiếm của V là:

A. 4,48 lítB. 6,72 lítC. 5,6 lítD. 2,24 lít

Câu 5:Nguyên tử nguyên tố team VIIA có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là:

A. $ns^2np^3$B. $ns^2np^4$C. $ns^2np^5$D. $ns^2np^7$

Câu 6:Oxi hóa 16,8 gam sắt bởi V lít không khí (ở đktc) chiếm được m gam chất rắn A bao gồm ($Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4$). Kết hợp hết A bởi dung dịch $H_2SO_4$ quánh nóng dư thu được 5,6 lít khí $SO_2$ sản phẩm khử duy nhất. Tính V (Biết những khí đo sống đktc và $O_2$ chiếm $frac15$thể tích ko khí).

A. 33,6 litB. 11,2 lítC. 2,24 lítD. 44,8 lít

Câu 7:Dung dịch $H_2S$ để lâu ngày trong không khí thường sẽ có hiện tượng:

A. Mở ra chất rắn color đenB. đưa sang gray clolor đỏC. Vẫn trong suốt, ko màuD. Bị vẩn đục, màu sắc vàng.

Câu 8:Chất nào tiếp sau đây tan vào nước nhiều nhất?

A. $SO_2$B. $H_2S$C. $O_2$D. $Cl_2$

Câu 9:Hấp thụ 6,72 lít khí $SO_2$(đktc) vào 250 ml dung dịch NaOH 2M. Dung dịch sau bội phản ứng chứa:

A. $NaHSO_3$ 1,2M.B. $Na_2SO_3$ 1M .C. $NaHSO_3$ 0,4M cùng $Na_2SO_3$ 0,8M.D. $NaHSO_3$ 0,5M với $Na_2SO_3$ 1M.

Câu 10:Nhận xét nào sau đấy là không đúng?

A. Trong đời sống ozon dùng làm chất gần kề trùng nước sinh hoạt.B. Ozon có tính oxi hóa dạn dĩ hơn oxi.C. Vào y học tập ozon được dùng làm chữa sâu răng.D. Ở điều kiện thường, ozon thoái hóa được vàng.

Câu 11:Hòa tan không còn m gam tất cả hổn hợp $CuO, MgO, Fe_2O_3$ vào 400 ml dung dịch axit HCl 3M vừa đủ. Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được 65 gam muối bột khan. Tính m?

A. 22,4 gamB. 32,0 gamC. 21,2 gamD. 30,2 gam

Câu 12:Có 3 bình đựng 3 hóa học khí riêng biệt: $O_2, O_3, H_2S$ lần lượt mang đến từng khí này qua dung dịch KI bao gồm pha thêm hồ nước tinh bột, chất khí có tác dụng dung dịch chuyển màu xanh là:

A. $O_2$B. $H_2S$C. $O_3$D. $O_3$ và $O_2$

Câu 13:Phương pháp nhằm điều chế khí $O_2$ vào phòng thử nghiệm là:

A. Điện phân $H_2O$B. Chưng cất phân đoạn bầu không khí lỏngC. Nhiệt phân $KMnO_4$D. Điện phân dung dịch NaCl

Câu 14:Cho lần lượt các chất sau: $Cu, C, MgO, KBr, FeS, Fe_3O_4, Fe_2O_3, FeO, Fe(OH)_2, Fe(OH)_3$ chức năng với hỗn hợp $H_2SO_4$ đặc, nóng. Số bội nghịch ứng oxi hoá – khử là:

A. 9B. 8C. 7D. 6

Câu 15: $Cl_2$khôngphản ứng thẳng được với chất nào sau đây?

A. $O_2$.B. $H_2$.C. $Cu$.D.$NaOH$.

Câu 16:Hoà tan trọn vẹn 2,44 gam hỗn hợp bột X có $Fe_xO_y$và Cu bằng dung dịch $H_2SO_4$đặc rét (dư). Sau làm phản ứng nhận được 0,504 lít khí $SO_2$(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) với dung dịch chứa 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Tính phần trăm cân nặng của Cu vào X.

A. 23,26%B. 36,23%C. 26,23%D. 26,23%

Câu 17:Cho 4,35 gam $MnO_2$tác dụng cùng với lượng dư dung dịch HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí bay ra (ở đktc) là

A.0,56 lít.B.1,12 lít.C.2,24 lít.D.0,112 lít.

Câu 18:Nguyên tố giữ huỳnhkhôngcó tài năng thể hiện nay số lão hóa là

A.+4.B.+6.C.0.D.+5.

Câu 19:Chất nào dưới đây không chức năng với dung dịch $HCl, H_2SO_4$loãng?

A.CuO.B.NaOH.C.Fe.D.Ag.

Câu 20:Trong những halogen sau, halogen nào tất cả tính khửyếunhất?

A.Flo.B.Clo.C.Brom.D.Iot.

Câu 21:Dẫn 2,24 lít $SO_2$(đktc) vào dung dịch nước vôi trong, dư. Khối lượng kết tủa sinh sản thành sau làm phản ứng là

A.10 gam.B.11 gam.C.12 gam.D.13 gam.

Câu 22:Cho cân đối hóa học: $2SO_2 (k) + O_2 (k)leftrightarrow 2SO_3 (k)$; làm phản ứng thuận là phản bội ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là

A.Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận lúc tăng nhiệt độ.B.Cân bằng di chuyển theo chiều nghịch khi giảm nồng độ $O_2$.C.Cân bằng chuyển dời theo chiều thuận khi bớt áp suất hệ phản bội ứng.D.Cân bằng di chuyển theo chiều nghịch khi sút nồng độ $SO_3$.

Câu 23:Trường hợp nào tác dụng với $H_2SO_4$ quánh nóng cùng $H_2SO_4$loãng đa số cho thành phầm giống nhau?

A. $Fe$.B. $Fe(OH)_2$.C. $Fe(OH)_3$.D.$Fe_3O_4$.

Câu 24:Trong phòng thí nghiệm, fan ta thường điều chế oxi bằng cách

A.Nhiệt phân $KMnO_4$.B.Nhiệt phân $K_2MnO_4$.C.Điện phân nước.D.Chưng chứa phân đoạn bầu không khí lỏng

Câu 25:Hòa tan hoàn toàn 0,65 gam Zn bằng dung dịch $H_2SO_4$đặc, nóng, dư thấy thu được V lít $SO_2$(đktc). Quý hiếm của V là

A.0,224.B.0,336.C.0,112.D.0,448.

Câu 26:Cho phản bội ứng: $Br_2+ HCOOH$ → $2HBr + CO_2$. Nồng độ lúc đầu của $Br_2$là 0,012 mol/lít, sau 50 giây mật độ $Br_2$còn lại là a mol/lít. Tốc độ trung bình của bội nghịch ứng trên tính theo $Br_2$là $4.10^-5$mol/(l.s). Tính quý hiếm của a.

A. 0,01B. 0,012C. 0,014D. 0,1

Câu 27:Cho phản bội ứng sau: $HCOOH + Br_2$→ $2HBr + CO_2$

Lúc đầu nồng độ hơi $Br_2$0,04 mol/l. Sau 100 giây, nồng độ khá $Br_2$còn lại là 0,012 mol/l. Tính tốc độ trung bình của làm phản ứng theo $Br_2$trong khoảng thời gian 100 giây?

A. $2,8. 10^-3$ Mol/l.sB. $2,8. 10^-4$ Mol/l.sC. $2,8. 10^-5$ Mol/l.sD. $2,8. 10^-6$ Mol/l.s

Câu 28:Đặc điểm nào sau đâykhônglà điểm lưu ý chung của toàn bộ các halogen?

A.Liên kết vào phân tử halogen ($X_2$) ko bền lắm.B.Các yếu tố halogen đều có các số thoái hóa -1; +1; +3; +5; +7 trong các hợp chất.C.Halogen là các phi kim điển hình.D.Trong phản nghịch ứng hóa học, nguyên tử halogen dễ dàng thu thêm 1 electron.

Câu 29:Cho thăng bằng hoá học: $N_2 (k) + 3H_2 (k)$ ⇔ $2NH_3 (k)$; phản bội ứng thuận là làm phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không xẩy ra chuyển dịch khi

A. Chuyển đổi áp suất của hệ.B. đổi khác nồng độ N2.C. Chuyển đổi nhiệt độ.D. Thêm hóa học xúc tác Fe.

Câu 30:Cho các phương trình chất hóa học sau:

(a) $O_2+ 4Ag$ → $2Ag_2O$

(b) $F_2+ 2NaCl$ → $2NaF + Cl_2$

(c) $H_2S + FeCl_2$→ $FeS + 2HCl$

(d) $HCl + AgNO_3$→ $AgCl + HNO_3$

Số phương trình chất hóa học viếtđúnglà

A.4.B.1.C.2.D.3.

Câu 30:Những thành phần ở team nào tiếp sau đây có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là $ns^2np^5$?

A.Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm.B.Nhóm khí hiếm.C. đội halogen.D.Nhóm oxi – lưu giữ huỳnh.

Câu 31:Trong PTN oxi hoàn toàn có thể thu được từ bội nghịch ứng sức nóng phân hóa học nào sau đây?

A. $CaCO_3$.B. $KMnO_4$.C. $BaSO_4$.D.$Na_2O$.

Câu 32:Dãy những muối sunfuatantrong nước là

A. $CuS; FeS; ZnS$.B.$PbS; Ag_2S; K_2S$.C. $FeS; ZnS; Na_2S.D. $BaS; K_2S; Na_2S$.

Câu 33:Phản ứng nào dưới đây làsai?

A. $2Fe(OH)_2 + 4H_2SO_4$ đặc→ $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 6H_2O$.B. $Fe_2O_3 + 4H_2SO_4$ quánh → $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$.C. $Fe(OH)_2 + H_2SO_4$ loãng→ $FeSO_4 + 2H_2O$ .D. $Fe_2O_3 + 3H_2SO_4$ loãng→ $Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O$.

Câu 34:Chất khí X tung trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ và rất có thể được dùng làm hóa học tẩy màu. Khí X là

A. $NH_3$.B. $CO_2$.C. $SO_2$.D. $O_3$.

Câu 35:Các số oxi hóa phổ biến của S trong hợp hóa học là

A.-2, 0, +2, +4.B.-2, 0, +4, +6.C.-2, +2, +4.D.-2, +4, +6.

Câu 36:Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch $H_2SO_4$ loãng với dung dịch $HCl$?

A.Na.B.Al.C.Mg.D.Cu.

Câu 37:Sục thong dong 2,24 lít $SO_2$(ở đktc) vào 200ml hỗn hợp KOH 0,85M thu được m gam muối. Tính m?

A. 16,44 gamB. 13,27 gamC. 14,66 gamD. 12,81 gam

Câu 38:Các halogen có tính chất hóa học cơ phiên bản là

A.Vừa tất cả tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử.B.Tính khử.C.Tính kim loại.D.Tính oxi hóa.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Rising Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Câu 39:Khi đến dung dịch $AgNO_3$phản ứng với dung dịch nào tiếp sau đây sẽ không cho kết tủa?

A.Dung dịch NaI.B.Dung dịch NaCl.C.Dung dịch NaBr.D.Dung dịch NaF.

Câu 40:Cho 0,1 mol $KMnO_4$tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng. Khối lượng khí thoát ra là: