Đề thi học tập kì 1 lớp 10 môn chất hóa học năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề soát sổ cuối kì 1 có bảng ma trận kèm theo câu trả lời đề thi.
Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 10 học kì 1

Đề thi học tập kì 1 môn hóa học lớp 10 năm 2021


Ma trận đề khám nghiệm học kì 1 lớp 10 môn Hóa

SỞ GD & ĐT …….

TRƯỜNG THPT………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN HÓA HỌC LỚP 10

Thời gian làm bài bác : 45 Phút;

Nội dung con kiến thức

Mức độ dìm thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xác định thông số kỹ thuật electron nguyên tử, ion dựa vào số hiệu nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

2. Xác xác định trí nguyên tử vào bảng tuần trả dựa vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử

2

0, 5

2

0, 5

5%

3. Từ cấu hình electron nguyên tử. Dự kiến loại nguyên tố

1

0, 25

2

0, 5

3

0, 75

7, 5%

4. Xác định loai liên kết trong những hợp chất

2

0, 5

2

0, 5

5%

5. Khẳng định số oxi hóa

2

0, 5

2

0, 5

4

1, 0

10%

6. Phản nghịch ứng oxi hóa - khử

1

0, 25

4

1, 0

1

2, 0

5

3, 25

32, 5%

7. Nguyên tử - Đồng vị

2

2, 5

1

0, 5

3

3, 0

30%

Tổng

10

2, 5

25%

10

2, 5

25%

2

2, 5

25%

2

2, 5

25%

24

10

100%


Đề thi hóa học kì 1 lớp 10 năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM): Em nên chọn đáp án đúng trong những câu sau đây:

Câu 1. Cấu hình electron như thế nào dưới đây là của nguyên tử X (Z = 8)?

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p6

Câu 2. Cho Cr (Z= 24), thông số kỹ thuật electron của Cr là

A. 1s22s22p63s23p63d54s1

B. 1s22s22p63s23p63d44s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d14s2

Câu 3. Nguyên tử của nhân tố Y tất cả Z = 17. Cấu hình electron của Y- là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p63s23d5

C. 1s22s22p63s23p6

D. 1s22s22p53s23p5

Câu 4. Cấu hình electron nào dưới đấy là của Fe3+

A. 1s22s22p63s23p63d5

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 5. Nguyên tử những nguyên tố X, Y, Z có thông số kỹ thuật electron là

X: 1s22s22p63s23p4 Y: 1s22s22p63s23p6 Z: 1s22s22p63s23p64s2

Trong những nguyên tố X, Y, Z nguyên tố kim loại là

A. X

B. Y

C. Z

D. X và Y

Câu 6. Nguyên tử nhân tố X bao gồm electron sau cùng được điền vào phân lớp 3p1. Nguyên tử của thành phần Y tất cả electron sau cùng điền vào phân lớp 3p3. Kết luận nào dưới đó là đúng?

A. Cả X với Y đa số là kim loại

B. Cả X cùng Y đầy đủ là phi kim

C. X là kim loại, Y là phi kim

D. X là phi kim, Y là kim loại

Câu 7. Cấu hình electron của thành phần X: 1s22s22p6. X là
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Employ Là Gì ? (Từ Điển Anh (Từ Điển Anh

A. Kim loại

B. Phi kim

C. Khí hiếm

D. Kim loại hoặc phi kim

Câu 8. Vị trí của nguyên tử thành phần 12X: 1s22s22p63s2 vào bảng tuần trả là

A. Chu kì 3, nhóm IIA

B. Chu kì 2, đội IIIA

C. Chu kì 3, nhóm VIIIA

D. Chu kì 2, nhóm IIA

Câu 9. Nguyên tử nhân tố X nằm trong chu kì 2, team IIIA. Vậy cấu hình electron của nhân tố X là

A. 1s22s22p4

B. 1s22s22p1

C. 1s22s22p63s2

D. 1s22s22p6

Câu 10. Phân tử nào dưới đây có liên kết cộng hóa trị phân cực?

A. HCl

B. Cl2

C. NaCl

D. H2

Câu 11. Dãy gồm những chất mà lại phân tử chỉ có links ion là

A. NaCl, Cl2, HCl

B. LiF, KBr, NaCl

C. LiF, Cl2, NaCl

D. KBr, HCl, NaCl

Câu 12. Số lão hóa của lưu lại huỳnh trong những phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là

A. +6; 0; +6; -2

B. +4; 0 ; +6; -2

C. +4; 0; +6; +2

D. +4; 0; +4; -2

Câu 13. Số lão hóa của nitơ trong ion NH4+ là

A. +3

B. -3

C. +4

D. -4

Câu 14. Số oxi hóa của clo trong các hợp chất HCl, HClO, NaClO2, KClO3 và HClO4 theo lần lượt là

A. -1, +1, +2, +3, +4

B. -1, +1, +3, +5, +6

C. -1, +1, +3, +5, +7

D. -1, +1, +4, +5, +7

Câu 15. Số lão hóa của nguyên tử cacbon trong CH4, CO32-, HCO3-, CO, CO2 theo lần lượt là

A. -4, +4, +4, +2, +4

B. +4, -4, +4, +2, +4

C. -4, +6, +4, +4, +2

D. -4, +4, +6, +2, +4

Câu 16. Trong các phản ứng sau, làm phản ứng làm sao HCl nhập vai trò là hóa học oxi hóa?

A. 4HCl + MnO2→ MnCl2+ Cl2 + 2H2O

B. 4HCl + 2Cu + O2→ 2CuCl2+ 2H2O

C. 2HCl + fe → FeCl2+ H2

D. 16HCl + 2KMnO4→ 2MnCl2+ 5Cl2+ 2KCl + 8H2O

Câu 17. Mang lại phản ứng sau: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O. Hệ số cân đối tối giản của HNO3 là

A. 8

B. 10

C. 12

D. 4

Câu 18. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường, xẩy ra phản ứng:


Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Trong phản ứng này Cl2 vào vai trò là

A. Hóa học oxi hóa

B. Chất khử

C. Vừa là hóa học oxi hóa, vừa là hóa học khử

D. Ko là hóa học oxi hóa cũng ko là chất khử

Câu 19. Trong quy trình Bro → Br-1, nguyên tử Br đã:

A. Thừa nhận thêm một proton

B. Nhịn nhường đi một proton

C. Nhường nhịn đi một electron

D. Thừa nhận thêm một electron

Câu 20. Trong những phản ứng sau, phản bội ứng như thế nào NH3 không vào vai trò là chất khử?

A. 4NH3+ 5O2 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 2NH3+ 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3+H2O2+MnSO4→MnO2+ (NH4)2SO4

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1 (1,5 điểm). Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nhân tố A trực thuộc phân nhóm thiết yếu nhóm VII là 28. Xác minh nguyên tố A và vị trí của A vào bảng tuần hoàn?

Câu 2 (1,5 điểm) Biết Bo tất cả hai đồng vị và tất cả nguyên tử khối vừa đủ là 10, 81.

a) Tính thành phần tỷ lệ các đồng vị của Bo?

b) gồm bao nhiêu % cân nặng đồng vị trong H3BO3?

Câu 3 (2 điểm). Hỗn đúng theo A gồm 11, 2 gam Fe và 9, 6 gam S. Nung A sau một thời gian được hỗn hợp B gồm Fe, FeS, S. Hòa tan hết B trong H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Tính V?

(Cho: sắt = 56, S = 32, O = 16, H = 1)

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5, 0 điểm):Mỗi câu đúng 0, 25 điểm