Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Exploration là gì

*
*
*

exploration
*

exploration /,eksplɔ:"reiʃn/ danh từ sự thăm dò, sự thám hiểm (y học) sự thông dò sự điều tra tỉ mỉ
khảo sátexploration crew: đoàn khảo sátfoundation exploration: sự điều tra móngphase of exploration: quy trình khảo sátseismic exploration: khảo sát điều tra sóng âmsự điều trasự khảo sátfoundation exploration: sự khảo sát móngsự nghiên cứusự thăm dòexploration for: sự dò xét dầu khígeochemistry exploration: sự thăm dò bằng khoangeophysical exploration: sự dò hỏi địa hóagroundwater exploration: sự dò xét nước ngầmseismic exploration: sự thăm dò động đất (tìm mỏ)seismic exploration: sự thăm dò đụng đấtsite exploration: sự thăm dò hiện nay trườngsite exploration: sự dò hỏi tuyếnunderground exploration: sự thăm dò dưới đấtsự thám hiểmthám hiểmlunar exploration module: môđun thám hiểm khía cạnh trăngtìm kiếmexploration boring: khoan search kiếmexploration crew: team tìm kiếm thăm dòexploration well: giếng tra cứu kiếmexploration well: giếng khoan search kiếmoil exploration: tìm kiếm dầudrilling explorationsự điều traexploration bore holegiếng khoan thăm dòexploration crewđoàn thăm dòexploration drillsự khoan thăm dòexploration drillingsự khoan thăm dòexploration holelỗ thăm dòexploration phasepha thăm dòexploration surveysự đo lường thăm dòexploration wellgiếng khoan thăm dòexploration wellgiếng thăm dòseismic explorationthăm dò bằng địa chấnsubject of the explorationđối tượng thăm dò<,eksplɔ:"rei∫n> o sự thăm dò những hoạt động đẻ nghiên cứu bể chứa dầu mỏ. Thăm dò tất cả thể là thăm dò địa chất, thăm dò địa vật lý và thăm dò địa hoá. o sự kiếm tìm kiếm, sự khảo sát, sự thám hiểm § oil exploration : sự kiếm tìm kiếm dầu § soismic exploration : sự thăm dò bằng địa chấn § subsurface exploration : sự thăm dò dưới mặt đất § underwater exploration : sự thăm dò dưới biển § exploration agreement : hợp đồng thăm dò Hợp đồng điều hành kết hợp cha pha Trong trộn thứ nhất sẽ thu thập những thông tin địa chất và địa vật lý, trộn thứ nhị khoan những giếng thăm dò, trộn thứ ba tiến hành khoan các giếng phân phát triển § exploration contract : coi exploration agreement § exploration costs : ngân sách chi tiêu cho thăm dò chi phí cho thăm dò địa chất, địa hoá với địa vật lý và đến việc khoan các giếng thăm dò § exploration licence : giấy phép mang lại thăm dò Giấy phép bởi Nhà nước cấp để thăm dò dầu mỏ ở một phần nào đó của một vùng rộng lớn được nêu rõ không nằm vào giấy phép sản xuất

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): exploration, explorer, explore, exploratory


*

*

*



Xem thêm: 50 Câu Trắc Nghiệm Đại Số 10 Chương 2 : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai (P1)

exploration

Từ điển Collocation

exploration noun

1 of a place

ADJ. gas, mineral, oil, petroleum | polar, space | offshore the heavy cost of offshore oil exploration | archaeological, scientific | speculative | extensive | detailed

VERB + EXPLORATION carry out Extensive exploration was carried out using the latest drilling technology. | continue

EXPLORATION + VERB take place areas where mineral exploration is taking place

EXPLORATION + NOUN activity, drilling Exploration activity slowed during the 1970s. | programme | company an oil exploration company

PREP. ~ for speculative exploration for oil

2 of an idea/subject

ADJ. brief | extensive | deep, full | careful, detailed My ideas on semantics needed more careful exploration. | creative, critical creative exploration of music as a medium in education | intellectual | personal her personal exploration of spirituality

VERB + EXPLORATION need | continue

Từ điển WordNet


n.

a careful systematic searcha systematic consideration

he called for a careful exploration of the consequences