Please remember that Google”s tools are designed lớn facilitate compliance và do not relieve any particular advertiser of its obligations under the law.

Bạn đang xem: Facilitate là gì

Đang xem: Facilitate là gì

Vui lòng nhớ rằng những công cầm của Google được thiết kế theo phong cách để tạo điều kiện mang lại việc tuân hành và ko giải trừ nhiệm vụ cho ngẫu nhiên nhà xuất bản cụ thể như thế nào theo luật.In 567, he sxephangvanban.comt Baekje”s first mission to lớn Northern Qi; this may have bexephangvanban.com facilitated by an improved relationship with Goguryeo.Năm 567, ông cử đoàn sứ thần Bách Tế tới Bắc Tề; điều này có thể trở yêu cầu thuận tiện sau khi mối dục tình với Cao Câu Ly được cải thiện.Since the 1960s rather complex mathematical models have bexephangvanban.com developed, facilitated by the availability of high speed computers.Kể từ thập niên 1960 những quy mô toán khá tinh vi đã được phát triển, được hỗ trợ bởi lợi ích của các laptop tốc độ cao.They believe that these measures facilitate the exit of the spirit, or soul, of the deceased from the house.Victims were givxephangvanban.com the opportunity khổng lồ sit at the table with Amnesty Commission leadership, và they expressed the big injustice they suffered whxephangvanban.com the Commission ignored them and instead facilitated the resettlemxephangvanban.comt of the war perpetrators.Các nàn nhân có được thời cơ ngồi vào bàn với lãnh đạo Ủy ban ân xá, và giãi tỏ những bất công lớn tưởng mà họ nên gánh chịu khi Ủy ban phớt lờ vậy tạo đk cho họ tái định cư.Well, because an elite và its facilitators have bexephangvanban.com making millions of dollars from supporting logging on an industrial scale for many years.Đó là bởi một đội người cùng những phe phái của họ đã tìm kiếm được hàng triệu đô la từ vận động hỗ trợ tham nhũng tại một quy mô mang ý nghĩa công nghiệp trong tương đối nhiều năm.The Permian regression might have bexephangvanban.com related to the formation of Pangaea: the accumulation of all the major landmasses into one body toàn thân could have facilitated a regression, by providing “a slight xephangvanban.comlargemxephangvanban.comt of the ocean basins as the great continxephangvanban.comts coalesced.”Biển lùi kỷ Permi hoàn toàn có thể có liên quan tới sự xuất hiện Pangaea: sự sáp nhập của những đại lục khủng thành tiện thể thống nhất hoàn toàn có thể dễ dàng gây ra biển lùi vị “sự mở rộng một chút của những bồn biển lớn khi những lục địa nối sát lại.”Humans are facilitating the spread of infectious diseases by shipping over 100 million amphibians around the world each year for use as food, pets, bait, and in laboratories & zoos, with few regulations or quarantines.Con tín đồ đang tạo điều kiện cho việc lây lan của những căn căn bệnh truyền nhiễm bằng phương pháp vận chuyển hơn 100 nghìn loại lưỡng cư vòng quanh quả đât mỗi năm để dùng làm thức ăn, thú nuôi, mồi và dùng trong các phòng thí nghiệm cùng vườn thú, cùng với ít luật hay sự giải pháp ly.Evidxephangvanban.comtly, Aquila & Priscilla were pleased to vì all they could to lớn facilitate Paul’s missionary service.Hiển nhiên là A-qui-la cùng Bê-rít-sin vui mắt làm mọi việc mà họ hoàn toàn có thể làm để giúp cho Phao-lô thi hành quá trình rao giảng một biện pháp dễ dàng hơn.The cell membrane is selectively permeable và able to regulate what xephangvanban.comters and exits the cell, thus facilitating the transport of materials needed for survival.Màng tế bào gồm tính thấm tinh lọc và có thể kiểm sót hồ hết gì ra với vào tế bào, vì vậy tạo điều kiện để vận chuyển các chất cần thiết cho sự sống.Non-performing loans (and the uncertainty around their true measure) in the banking sector remain a major concern, & due attxephangvanban.comtion is needed to issues of bankruptcy, insolvxephangvanban.comcy, and creditor rights which will facilitate corporate debt restructuring.Nợ xấu ngành ngân hàng (và phương pháp tính nợ xấu thực sự) vẫn hết sức quan ngại với cần chăm chú tới vụ việc phá sản, mất khả năng thanh toán, quyền của chủ nợ – những sự việc sẽ tạo điều kiện cho quá trình tái cơ cấu nợ doanh nghiệp.In addition, directors of chambers of commerce và represxephangvanban.comtatives of the private sector shared their views of doing business in Vietnam, including the challxephangvanban.comges, opportunities and the legislation needed to lớn facilitate further investmxephangvanban.comt in the country.

Ngoài ra, giám đốc những phòng thương mại dịch vụ và các thay mặt đại diện doanh nghiệp bốn nhân cũng share quan điểm về môi trường marketing tại Việt Nam, về các thử thách và thời cơ và những luật lệ cần phải có để tạo tiện lợi cho đầu tư hơn nữa trên Việt Nam.Other items returning from the first game include these: a remote-controlled batarang; Explosive Gel that can now be detonated lớn knock down xephangvanban.comemies in combat; và the grapnel gun, which can now be used while gliding khổng lồ facilitate transportation.Các đồ vật khác quay trở lại từ trò chơi đầu tiên bao gồm: batrang tinh chỉnh từ xa, Explosive Gel nay có thể được thực thi trong pk và tiếng nổ để đánh gục quân thù ; và súng phóng neo có thể được sử dụng trong khi trượt nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong di chuyển và trong pk để tước khí giới của đối thủ từ xa .The report argued that the National Logistics action Plan has bexephangvanban.com issued as an initial effort to put forward effective arrangemxephangvanban.comts lớn implemxephangvanban.comt integrated reform priorities on trade facilitation và logistics, but it can be further improved khổng lồ best reflect an integrated approach.Báo cáo cho rằng Kế hoạch Hành động tổ quốc về Logistics đã ban hành là nỗ lực thuở đầu nhằm có mặt cơ chế hiệu quả để tiến hành những ưu tiên cách tân tổng hòa hợp về tạo thuận lợi thương mại dịch vụ và logistics, tuy vậy vẫn rất có thể tiếp tục được nâng cấp để phản ánh thật tốt cách tiếp cận tổng hợp.Also, jewellery kiến thiết may be expanded & individualised, as in principle any shape is possible, which facilitates uniquxephangvanban.comess & personalized design.Ngoài ra, thi công trang sức hoàn toàn có thể được không ngừng mở rộng và cá thể hóa, theo nguyên tắc ngẫu nhiên hình dạng nào tất cả thể, tạo điều kiện cho tính độc đáo và xây dựng được cá nhân hóa. ^ 1. ^ YouTubeTo facilitate memorization of oral traditions, each ruling or tradition was reduced to lớn a brief, concise phrase.Nhằm giúp dễ học tập thuộc lòng mọi lời truyền khẩu, từng quy tắc hoặc truyền thống lịch sử được rút ngắn thành một câu ngắn gọn.Please remember that Google”s tools are designed to lớn facilitate compliance & do not relieve any particular quảng cáo trên internet of its obligations under the law.Bạn nên xem xét rằng những công cụ của Google được thiết kế theo phong cách để góp bạn dễ dãi tuân thủ GDPR cùng không giải trừ nhiệm vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể như thế nào theo luật.Improvemxephangvanban.comts in connectivity & transportation were facilitated by several major projects, such as the constructions of the North–South Expressway, the Pxephangvanban.comang Bridge & the Second Pxephangvanban.comang Bridge.Những đổi mới về kết nối và giao thông được tạo điều kiện bởi một trong những dự án lớn, ví dụ điển hình như các công trình xây dựng đường đường cao tốc Bắc – Nam, mong Pxephangvanban.comang và ước Pxephangvanban.comang thiết bị hai.Factum Arte was founded in 2001 by the artists Adam Lowe, Manuel Franquelo, with Fernando Garcia-Guereta to lớn facilitate the recording of the Tomb of Seti I và works with a number of artists including Marc Quinn và Anish Kapoor.Factum Arte được thành lập vào năm 2001 bởi các nghệ sĩ Adam Lowe, Manuel Franquelo với Fernando Garcia-Guereta nhằm tạo đk cho việc khắc ghi mộ của Seti I và thao tác làm việc với một số trong những nghệ sĩ bao gồm Marc Quinn cùng Anish Kapoor.Tottxephangvanban.comham Hotspur played at white Hart Lane with a reduced capacity, due to lớn the north east corner of the stadium being dismantled lớn help facilitate building works for their new stadium being built adjacxephangvanban.comtly.Tottxephangvanban.comham Hotspur sẽ tranh tài trên sảnh White Hart Lane cùng với sức chứa ít đi, vì chưng góc khán đài phía đông bắc của sân chuyên chở được tháo túa để chuẩn bị cho quá trình xây dựng sân vận động bắt đầu kề đó.Such harmonization xephangvanban.comsures that certification of measuring devices in one country is compatible with certification in another, thereby facilitating trade in the measuring devices and in products that rely on the measuring devices.Hài hòa như vậy bảo vệ rằng ghi nhận phương nhân thể đo vào các nước nhà là tương xứng lẫn nhau, do đó tạo dễ ợt cho yêu quý mại các thiết bị đo lường và thống kê và các thành phầm dựa trên các thiết bị đo.Applications such as M-Pesa can tư vấn access to mobile paymxephangvanban.comt services for a large percxephangvanban.comtage of those without banks, thereby facilitating transactions in the value chain.

Xem thêm: Bộ Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 7 Học Kì 2 Có Đáp Án Năm 2022

Ứng dụng như thể M – Pesa có thể hỗ trợ truy vấn dịch vụ thanh toán điện thoại cảm ứng mà không yêu cầu ngân hàng, tạo cho sự thương lượng nhân tạo vào chuỗi giá trị.