Hồ hoàn Kiếm là vị trí săn Tây hâm mộ của người học giờ Anh, tương tự như điểm đến yêu dấu của bằng hữu quốc tế. Hãy trình làng cho họ nét xinh của hồ gươm cũng như sự tích về đẹp nhất của Việt Nam.

Bạn đang xem: Hồ gươm tiếng anh là gì


*

A. Từ vựng sự tích hồ nước Hoàn Kiếm1. Legend | ˈledʒənd | truyền thuyết2. Magical sword | ˈmædʒɪkl̩ sɔːd |thanh gươm thần3. Blade of the sword | bleɪd əv ðə sɔːd | lưỡi gươm4. Inscribe /ɪnˈskraɪb |khắc5. The Will of Heaven /ðə wl̩ əv ˈhevn̩ |Thuận Thiên (theo ý trời)6. Long King /ˈdræɡən kɪŋ |Long Quân7. Underwater palace /ˈʌndəwɔːtə ˈpælɪs | thủy cung8. Fisherman /ˈfɪʃəmən | fan đánh cá, câu cá9. Army /ˈɑːmi | quân đội, team quân10. Net /net | lưới11. Hilt of the sword /hɪlt əv ðə sɔːd | chuôi kiếm12. Banyan tree /ˈbænjən triː | cây đa13. Strength /streŋθ/ sức mạnh14. Independent country /ˌɪndɪˈpendənt ˈkʌntri | tổ quốc độc lập15. Thanks lớn /θæŋks tuː | nhờ có16. Victory /ˈvɪktərɪ | chiến thắng17. Boating /ˈbəʊtɪŋ | chèo thuyền18. Green Water Lake /ɡriːn ˈwɔːtə leɪk | hồ nước Tả Vọng19. Suddenly /sʌdn̩li | bất thình lình20. Golden Turtle /ˈɡəʊldən ˈtɜːtl̩ | rùa Vàng21. Surface /ˈsɜːfɪs | nổi lên22. Belt / belt | thắt lưng23. Dive / daɪv | lặn24. Depth / depθ |độ sâu25. Glowing / ˈɡləʊɪŋ | léo sáng, lan hào quang26. Acknowledge |əkˈnɒlɪdʒ | phát âm được27. Rename / riːˈneɪm/ thay đổi tênB. Sự tích hồ Hoàn Kiếm“Of the many legends and stories told about Lê Lợi, the most famous concerns his magical sword.The Legend tells that the blade of the sword, inscribed with the words The Will of Heaven, came from the long King in his underwater palace.
A fisherman, who later joined Lê Lợi’s army, caught the blade of the sword in his net. The hilt was found by Lê Lợi himself in a banyan tree.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Honorable Là Gì, The Right Honourable


The stories claim Lê Lợi grew very tall when he used the sword & that it gave him the strenght of many men.One day, not long after the Chinese had accepted Viet nam as an independent country (thanks lớn Lê Lợi victories), Lê Lợi was out boating on the Green Water Lake. Suddenly a large turtle surfaced, took the sword from Lê Lợi’s belt, và dived back into the depths, carrying the glowing sword in his mouth.
Lê Lợi then acknowledged thet the sword had gone back lớn the rồng King with the Golden Turtle, và he renamed the lake The Lake of the Returned Sword: trả Kiếm Lake.”