As a result, indixephangvanban.comdual preferences actually reflect the preferences of entrenched corporations, a "dependence effect", and the economy as a whole is geared lớn irrational goals.

Bạn đang xem: Irrational là gì


Sự ưa chuộng tiêu dùng thực chất là bội nghịch ánh ao ước muốn của những tập đoàn lớn, một "hiệu ứng phụ thuộc", với nền tài chính như một toàn diện sẽ dấn thân những mục tiêu sai lầm.
Christenhusz và Chase (2014) in their đánh giá of classification schemes proxephangvanban.comde a critique of this usage, which they discouraged as irrational.
Christenhusz và Chase (2014) khi xem xét các sơ đồ phân loại cung cấp một phê phán về cách sử dụng này, điều mà người ta không khuyến khích là không đúng theo lý.
A-đam và Ê-va đã hành xephangvanban.com phi lý giống hệt như vậy khi từ chối các tiêu chuẩn đạo đức của Đấng sinh sản Hóa.
Tertullian đứng ra bênh vực cho mọi tín đồ gia dụng Đấng Christ này và phản đối xephangvanban.comệc họ bị đối xử một giải pháp vô lý như thế.
This easy variability is the sign of a bad explanation, because, without a functional reason to lớn prefer one of countless variants, advocating one of them, in preference to the others, is irrational.
Sự biến đổi dễ dàng này là tín hiệu của xephangvanban.comệc lý giải tệ do vì, nếu không tồn tại một lí do chức năng để biểu đạt một trong hàng vạn biến thể, đống ý một trong những chúng, hơn các thứ khác sẽ rất phi lí.
Denialism is an essentially irrational kích hoạt that withholds the validation of a historical experience or event, when a person refuses to lớn accept an empirically verifiable reality.
Chủ nghĩa không đồng ý là một hành xephangvanban.com mang bản chất bất đúng theo nhằm mục đích che cất một lịch sử vẻ vang đã trãi qua hoặc sự kiện xác thực, khi một người từ bỏ chối đồng ý một thực tế hoàn toàn có thể kiểm chứng.
This one was very unexpected because, you know, I grew up with the scientific worldxephangvanban.comew, và I was shocked learning how much of my life is governed by irrational forces.
Đó là điều rất không mong đợi vì chưng vì, các bạn biết đấy, Tôi đã khủng lên với thế giới quan khoa học, và tôi vẫn sốc lúc biết rằng cuộc sống của bản thân mình đang bị ách thống trị bởi những quyền năng siêu nhiên.
In addition, some day traders also use contrarian investing strategies (more commonly seen in algorithmic trading) lớn trade specifically against irrational behaxephangvanban.comor from day traders using the approaches below.
Bên cạnh đó, một trong những thương nhân trong thời gian ngày cũng sử dụng những chiến lược trái ngược (ngược lại) (thường được thấy trong giao dịch thanh toán thuật toán) để giao dịch quan trọng đặc biệt chống lại hành động không hợp lý từ các thương nhân trong ngày sử dụng các phương thức tiếp cận này.
For the philosopher Edward W. James, astrology is irrational not because of the numerous problems with mechanisms và falsification due lớn experiments, but because an analysis of the astrological literature shows that it is infused with fallacious lô ghích and poor reasoning.
Đối với bên triết học tập Edward W. James, chiêm tinh học tập phi lý không phải cũng chính vì đa số những vấn đề với nguyên lý và mang định bởi những thí nghiệm mà do sự phân tích văn học tập chiêm tinh cho thấy nó được xephangvanban.comral với xúc tích và ngắn gọn giả định với lý luận kém.
If this meta-human can engender irrational feelings of anger in his xephangvanban.comctims, he can vị a lot of damage.
Nếu meta-human này rất có thể gây ra xúc cảm tức giận phi lý này mang lại nạn nhân của hắn, hắn rất có thể gây ra rất mối nguy hại.
Like Kierkegaard, Sartre saw problems with rationality, calling it a khung of "bad faith", an attempt by the self to lớn impose structure on a world of phenomena—"the Other"—that is fundamentally irrational và random.
Giống như Kierkegaard, Sartre đã nhận thức thấy những vấn đề về tính duy lý, điện thoại tư vấn đó là một trong dạng "đức tin xấu", một cố gắng nỗ lực của phiên bản thân để áp đặt cấu tạo lên một thế giới của hiện tại tượng bí ẩn "Cái Khác" về cơ bản là phi lý cùng ngẫu nhiên.
So, can we make a one-to-one match between the whole numbers and the phối of all the decimals, both the rationals & the irrationals?
Vậy, ta có thể ghép cặp 1-1 giữa toàn bộ các số nguyên và số thập phân, bao gồm cả số hữu tỷ với số vô tỷ không?
And it sounds so strange khổng lồ me now, but at 22, I longed to have dramatic experiences, và in that moment, I was irrational và furious and devastated, và weirdly enough, I thought that this somehow legitimized the feelings I had for the guy who had just left me.
Và nó nghe cực kỳ lạ cùng với tôi bây giờ, nhưng mà ở tuổi 22, tôi khao khát gồm có trải nghiệm ấn tượng, với vào thời khắc đó, tôi rất vô lí, giận dữ và hoang tàn với đủ kì quặc, tôi cho rằng điều này bằng phương pháp nào này đã hợp thức hóa cảm hứng tôi có với những người vừa bắt đầu rời vứt tôi.
The International Union of Pure và Applied Chemistry (IUPAC) defines chemophobia as an "irrational fear of chemicals".
Liên minh nước ngoài về chất hóa học thuần túy và vận dụng (IUPAC) quan niệm chemophobia là 1 trong những "nỗi lo âu hóa học tập phi lý".
An irrational decision for a mountain climber may cost him his life; an unwise choice of a marriage mate can likewise be disastrous.
Một đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ hoàn toàn có thể khiến tín đồ leo núi trả giá bằng mạng sống, hôn phối lầm bạn cũng hết sức tai hại.
It has been suggested that Fibonacci relationships are not the only irrational number based relationships exephangvanban.comdent in waves.

Xem thêm: Trade Register Number Là Gì ? Company Registration Number Là Gì


Nó gợi nhắc rằng những mối quan hệ Fibonacci không phải chỉ là vô danh hợp lý dựa trên vật chứng mối quan tiền hệ trong các sóng.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M