Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh lớp 6 bao gồm đáp án

Loạt bài bác tổng phù hợp Từ vựng rất đầy đủ, Ngữ pháp cụ thể cụ thể, dễ dàng nắm bắt và bài tập giờ Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để thiết lập tài liệu bài xích tập tiếng Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit khớp ứng .

Bạn đang xem: Bộ đề ôn tập môn tiếng anh lớp 6

Mục lục bài xích tập tiếng Anh 6

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open


Hiển thị đáp án Đáp án C giải thích : Đáp án C

*
*
*
*
*
*
*
*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having Hiển thị đáp án Đáp án A lý giải : cấu trúc “ play + môn thể dục ” : chơi môn thể dục gì “ Spend + thời hạn + Ving ” : dành thời hạn làm cái gi Dịch : Tôi hay dành vào cuối tuần chơi mong lông với anh trai .

Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, & Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had Hiển thị đáp án Đáp án C phân tích và lý giải : Câu phân chia ở thời lúc này đơn do gồm mốc thời hạn “ every ” Dịch : Linda gồm tiết giờ đồng hồ Anh vào sản phẩm 3, 5 và 6 mỗi tuần .

Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident Hiển thị đáp án Đáp án B giải thích : Reserved có nghĩa là ngần ngại, nhút nhát Dịch : Clara là cô nhỏ xíu khá nhút nhát. Cô không nói những khi gặp mặt bạn bắt đầu .

Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under Hiển thị đáp án Đáp án C lý giải : nhiều từ chỉ địa điểm “ between … & … ” : trọng điểm … cùng … Dịch : – con mèo đâu rồi ? – Nó nghỉ ngơi giữa cái bàn và kệ đựng sách .

Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes Hiển thị đáp án Đáp án D phân tích và lý giải : Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do bao gồm mốc thời hạn “ usually ” Dịch : Alex thường làm kết thúc bài tập về nhà thời điểm 8 giờ buổi tối .

Question 6: There ____________ two pencils on the desk.

A. Are B. Is C. Was D. Being Hiển thị đáp án Đáp án A giải thích : kết cấu “ there + are + danh từ số các ” : bao gồm … Dịch : có 2 chiếc cây viết chì trên bàn học tập .

Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do Hiển thị đáp án Đáp án D lý giải : kết cấu “ vị physical exercise ” : số đông dục Dịch : chúng ta nên tập thể dục liên tục .

Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does / bởi vì B. Is / bởi C. Does / doing D. Is / does Hiển thị đáp án Đáp án A lý giải : câu hỏi nghi vấn thời bây giờ đơn Dịch : gồm phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm đồ vật lý sau giờ học không ?

Question 9: We _________ lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take Hiển thị đáp án Đáp án A phân tích và lý giải : các từ “ go to lớn the judo club ” đi mang đến câu lạc cỗ judo Dịch : công ty chúng tôi đến câu lạc cỗ judo 2 lần mỗi tháng .

Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to lớn us.

A. Explain B. Is explaining C. Explains D. To lớn explain Hiển thị đáp án Đáp án B giải thích : Câu phân tách ở thời hiện tại tại tiếp diễn do gồm mệnh lệnh thức “ Listen ! ” Dịch : Nghe kìa ! Cô đang phân tích và lý giải bài học tay nghề cho chúng mình đấy .

Question 11: – What vì chưng you vị in your free time? – I always ________ books in my free time.

A. Is reading B. To read C. Reads D. Read Hiển thị đáp án Đáp án D giải thích : Câu phân tách ở thời bây giờ đơn vì gồm trạng trường đoản cú “ always ” Dịch : – Lúc từ tốn cậu làm những gì ? – Tớ luôn đọc sách khi nhàn .

Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller Hiển thị đáp án Đáp án A lý giải : Câu đối chiếu nhất Dịch : Peter là bạn tối đa lớp mình .

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. To lớn ride Hiển thị đáp án Đáp án B lý giải : Câu phân tách ở thời hiện tại tại tiếp tục vì tất cả trạng từ “ at the moment ” Dịch : Bây giờ, Ann đang đạp xe đến trường .

Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. Visit C. To lớn visit D. To lớn visiting Hiển thị đáp án Đáp án A lý giải : cấu tạo “ enjoy + Ving ” : thích làm gì Dịch : Tớ say mê thăm bà vào kì ngủ hè .

Question 15: These new words are __________ difficult for me khổng lồ study.

A. So B. Such C. Enough D. Too Hiển thị đáp án Đáp án D giải thích : cấu trúc “ be too adj ( for sb ) lớn V ” : vượt … nên không thể … Dịch : Mấy từ new này vượt khó đề nghị tớ chả học được .

Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

Johnson __________ ( 1 ) a student. He’s 12 years old. He studies __________ ( 2 ) bố Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ ( 3 ) trang chủ for school __________ ( 4 ) 6.30 a. M. He lives __________ ( 5 ) near the school, _________ ( 6 ) he usually walks to lớn school with some of his friends. But today his father ___________ ( 7 ) him to school. He loves Literature và English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ ( 8 ) school, he often plays volleyball in the school field .

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án Đáp án A lý giải : Câu sống thời hiện tại đơn với công ty ngữ số không nhiều Dịch : Johnson là 1 trong học viên .

Question 2: A. In B. On C. At D. From

Hiển thị đáp án Đáp án C giải thích : Study at + tên trường học Dịch : Cậu ấy học ở ngôi trường trung học tập cơ sở bố Đình trê tuyến phố Hoàng Hoa Thám .

Question 3: A. Left B. Leave C. Is leaving D. Leaves

Hiển thị đáp án Đáp án D giải thích : Câu chia ở hiện tại đơn kết cấu “ leave sw for sw ” rời nơi nào đến ở đâu Dịch : Cậu ấy thường xuyên rời nhà đi học lúc 6 : 30 sáng .

Question 4: A. At B. Khổng lồ C. For D. On

Hiển thị đáp án Đáp án A giải thích : At + tiếng : vào tầm mấy giờ đồng hồ Dịch : Cậu ấy hay rời nhà đi học lúc 6 : 30 sáng .

Question 5: A. Also B. Quite C. Much D. Well

Hiển thị đáp án Đáp án B phân tích và lý giải : Quite near : khá ngay gần Dịch : Cậu ấy sinh sống khá sát trường .

Question 6: A. Yet B. For C. So D. But

Hiển thị đáp án Đáp án C lý giải : So : nên, vày vậy Dịch : Cậu ấy sống khá gần trường, vì thế cậu ấy thường đi bộ với một vài ba người bạn .

Question 7: A. Is driving B. Drive C. Drives D. Driving

Hiển thị đáp án Đáp án A phân tích và lý giải : Câu phân chia thời hiện nay tại tiếp diễn vì bao gồm mốc thời hạn “ today ” Dịch : nhưng ngày lúc này bố cậu ấy đang gửi cậu ấy đến trường .

Question 8: A. Before B. After C. During D. When

Hiển thị đáp án Đáp án B phân tích và lý giải : After school : sau giờ học tập Dịch : Sau tiếng học, cậu ấy thường chơi bóng chuyền trên sân sức mạnh thể chất .

Xem thêm: Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Bài 2, Trắc Nghiệm Địa 12 Bài 2 (Có Đáp Án)

Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5 : 30 o ’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go khổng lồ school. My school is not very far from my house so I often go to lớn school on foot. But today I ride my xe đạp because I want khổng lồ attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon .