Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài xích tập tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 hơn. Để sở hữu tài liệu bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp án

Mục lục bài tập tiếng Anh 8

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 8 học kì 1 có đáp án

Unit 1: Leisure activities

Unit 2: Life in the countryside

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 8 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Peoples of Viet Nam

Đề soát sổ 1 huyết Tiếng Anh 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: Our customs and traditions

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Festivals in Viet Nam

Unit 6: Folk tales

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 có đáp án

Unit 7: Pollution

Unit 8: English speaking countries

Đề chất vấn 15 phút giờ đồng hồ Anh 8 học tập kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Natural disasters

Đề chất vấn 1 huyết Tiếng Anh 8 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Communication

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 8 học tập kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Science và technology

Unit 12: Life on other planets

Đề thi tiếng Anh lớp 8 học kì 2 có đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 Unit 1

I. PHONETICS & SPEAKING

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. Adore B. WorldC. WorkerD. Word

Question 2: A. Beach B. PeachC. Watch D. Chemistry

Question 3: A. CulturalB. CommunicateC. MusicD. Student

Question 4: A. LeisureB. FurnitureC. FeatureD. Nurture

Question 5: A. Mind B. FireC. KitD. Socialize

Question 6: A. Weird B. RelaxC. NetlingoD. Detest

Question 7: A. CraftB. GameC. CommunicateD. Bracelet

Question 8: A. CentreB. Detest C. LeisureD. Relax

Question 9: A. AddictedB. AdoreC. SatisfiedD. Virtual

Question 10: A. SocializeB. WindowC. NetlingoD. Communicate

Question 11: A. HookedB. AddictedC. WatchedD. Shopped

Question 12: A. WatchingB. RelaxC. SatisfiedD. Cultural

Question 13: A. LeisureB. Detest C. SociableD. Spend

Question 14: A. CraftB. AddictedC. CentreD. Cook

Question 15: A. NetlingoB. SaiisfiedC. WindowD. Virtual

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɔː/ các đáp án còn lại phát âm là /ɜ:/

Question 2: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /k/ các đáp án còn sót lại phát âm là /tʃ/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ʌ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ju/

Question 4: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /ə:/ các đáp án còn sót lại phát âm là /ə/

Question 5: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phân phát âm là /ɪ/ các đáp án còn sót lại phát âm là /aɪ/

Question 6: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C phạt âm là /e/ những đáp án sót lại phát âm là /ɪ/

Question 7: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ɑː/ những đáp án còn lại phát âm là /ei/

Question 8: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phân phát âm là /i/ những đáp án còn sót lại phát âm là /e/

Question 9: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /æ/ các đáp án sót lại phát âm là /ə/

Question 10: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ə/ những đáp án sót lại phát âm là /əʊ/

Question 11: Đáp án B

Giải thích: Đáp án B vạc âm là /id/ những đáp án còn lại phát âm là /t/

Question 12: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phạt âm là /ə/ các đáp án còn sót lại phát âm là /æ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ʒ/ các đáp án sót lại phát âm là /s/

Question 14: Đáp án C

Giải thích: Đáp án C vạc âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /k/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D vạc âm là /ɜ:/ những đáp án còn lại phát âm là /i/


II. VOCABULARY và GRAMMAR

Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: He adores __________ out with his friends at weekends.

A. HangB. Hanging

C. Lớn hangD. Hangs

Question 2: My brother is addicted ___________ playing beach games.

A. OnB. Of

C. ToD. At

Question 3: We need a craft ___________ to vày dome DIYs.

A. KitB. Street

C. BraceletD. Leisure

Question 4: What is your favorite ___________ activity?

A. CulturalB. Leisure

C. HookedD. Addicted

Question 5: Anna wants lớn ___________ the team so much.

A. JoinB. Hang

C. Detest D. Relax

Question 6: I don’t mind window ___________ if you like.

A. ShopB. Shopping

C. To shopD. Shopped

Question 7: The young use ___________ to socialize on the internet.

A. NetlingoB. Activity

C. EventD. Centre

Question 8: People watching is right ___________ my street.

A. DownB. Up

C. ToD. Of

Question 9: I detest ___________ with weird people.

A. CommunicatingB. Relaxing

C. JoiningD. Minding

Question 10: Are you ___________ on making bracelets?

A. HookedB. Hanged

C. AddictedD. Adored

Question 11: Will your parents be ___________ with your school results?

A. RelaxedB. Joined

C. SatisfiedD. Detested

Question 12: What do you often ___________ at leisure time?

A. GoB. Do

C. GetD. Have

Question 13: do you think friendship on the internet is ___________?

A. SatisfiedB. Cultural

C. VirtualD. Addicted

Question 14: Have you ever attended a ___________ sự kiện in your neighborhood?

A. LeisureB. Relaxing

C. CulturalD. Craft

Question 15: How many people are there in the community ___________?

A. CenterB. Area

C. WindowD. Leisure

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án B

Giải thích: adore + Ving: thích làm gì

Dịch: Anh ấy thích đi chơi với bằng hữu vào cuối tuần.

Question 2: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be addicted to Ving”: nghiện làm gì

Dịch: Anh ấy nghiện chơi các trò chơi kho bãi biển.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: craft kit: cỗ đồ thủ công bằng tay

Dịch: công ty chúng tôi cần 1 bộ đồ thủ công bằng tay để làm những sản phẩn thủ công.

Question 4: Đáp án B

Giải thích: leisure activity: chuyển động thư giãn

Dịch: hoạt động giải trí ưa thích của người sử dụng là gì?

Question 5: Đáp án A

Giải thích: join the team: tham gia vào đội

Dịch: Anna rất mong muốn tham gia vào nhóm.

Question 6: Đáp án B

Giải thích: window shopping: đi chơi ngắm đồ xung quanh cửa hàng.

Dịch: Tôi ko ngại đi dạo ngắm đồ ngoại trừ cửa hàng.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: netlingo: ngữ điệu dùng bên trên mạng

Dịch: Mọi người dùng ngôn ngữ mạng để tiếp xúc tạo quan hệ trên mạng.

Question 8: Đáp án B

Giải thích: thành ngữ “be right up my street”: đúng vị của mình

Dịch: Ngắm bạn qua lại là đúng vị của tớ.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: communicate with sb: tiếp xúc với ai

Dịch: Tôi vô cùng ghét rỉ tai với mấy bạn kì cục.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: be hooked on Ving: say mê làm cái gi

Dịch: chúng ta có say mê có tác dụng vòng tay không?

Question 11: Đáp án C

Giải thích: cấu trúc: “be satisfied with st”: hài lòng với vật gì

Dịch: phụ huynh sẽ thích hợp với kết quả học tập của người tiêu dùng chứ?

Question 12: Đáp án B

Giải thích: What…do…? thắc mắc làm gì

Dịch: bạn thường làm gì vào thời gian thư giãn ngủ ngơi?

Question 13: Đáp án C

Giải thích: virtual: ảo, không có thật, chỉ bao gồm trên mạng

Dịch: bạn có nghĩ về tình bạn trên mạng chỉ là ảo không?

Question 14: Đáp án C

Giải thích: cultural event: sự kiện văn hoá

Dịch: Bạn đã từng tham gia một sự khiếu nại văn hoá ở khu vực bạn sinh sống chưa?

Question 15: Đáp án A

Giải thích: community center: trung tâm cộng đồng

Dịch: gồm bao nhiêu tín đồ đang ngơi nghỉ trong trung tâm xã hội vậy?


III. READING

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

Hello everyone. This is Alice. What vì chưng you often vị when you have không lấy phí time? There are a lot of leisure activities for young people lớn choose from. I myself adore doing DIYs. I have a craft kit with a lot of things to lớn make crafts. Thanks khổng lồ the craft kit, I can make some gifts for my friends and relatives. My mother taught me to lớn make bracelets. Last week, I made a bracelet for my younger sister. I will make another for my close friend tomorrow. Making bracelet is my favorite leisure activity. I want khổng lồ learn to lớn make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the internet for more information. Also, I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs and pullovers by wool. After watching them, I hope I will be able lớn make woolen clothes for my puppy.

Question 1: Alice enjoys doing DIYs.

A. TrueB. False

Question 2: She doesn’t have any craft kits.

A. TrueB. False

Question 3: Her mother told her how to lớn make bracelets.

A. TrueB. False

Question 4: Alice surf the mạng internet for information on collage making.

A. TrueB. False

Question 5: Alice has found lots of Youtube video on puppies.

A. TrueB. False

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I myself adore doing DIYs.”.

Dịch: bản thân tôi thích làm cho đồ bằng tay tự chế.

Question 2: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I have a craft kit with a lot of things to lớn make crafts.”.

Dịch: Tôi tất cả một cỗ đồ bằng tay để làm các sản phẩm thủ công.

Question 3: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My mother taught me to lớn make bracelets”.

Dịch: mẹ tôi dạy giải pháp làm vòng tay.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “I want to lớn learn khổng lồ make photo collages và frames, too. Therefore, I surf the internet for more information.”.

Dịch: Tôi có muốn làm hình ảnh ghép và khung ảnh nữa. Chính vì như thế tôi đang lướt mạng để sở hữu thêm thông tin.

Question 5: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “I have found a lot of useful Youtube videos teaching how lớn make scarfs và pullovers by wool.”.

Dịch: Tôi đã với đang kiếm tìm thấy rất nhiều đoạn clip youtube hữu ích dạy phương pháp làm khăn choàng và áo len chui đầu bằng len.


Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the passage below

The British spend their free time in different ways. People generally use it khổng lồ relax. But many people also take part (6) _____________ voluntary work, especially for charities.

People spend a lot of their không tính phí time in the home, where (7) _______ popular leisure activity is watching television, the average viewing time being 25 hours a week. People often (8)______ programs on đoạn clip so that they can watch later.

Reading is also a favourite way of spending leisure time. The British ________ (9) a lot of time reading newspapers & magazines.

In the summer gardening is popular. And in winter it is often replaced by “Do-it-yourself”, (10) ________people spend their time improving or repairing their homes. Many people have pets lớn look after: taking the dog for a daily walk is a regular routine.

Question 6: A. OnB. InC. AtD. For

Question 7: A. The mostB. MostC. MoreD. More than

Question 8: A. Record B. Scan C. Print D. Nguồn

Question 9: A. SpendB. SpendsC. SpendingD. To spend

Question 10: A. What B. Why C. When D. While

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng không ít người cũng thâm nhập các chuyển động tình nguyện, đặc biệt là cho những tổ chức trường đoản cú thiện.

Question 7: Đáp án A

Giải thích: câu so sánh nhất với tính từ nhiều năm “the most + adj dài”

Dịch: Con người dành tương đối nhiều thời gian ngơi nghỉ nhà, nơi hoạt động giải trí phổ cập nhất là xem phim…

Question 8: Đáp án A

Giải thích: record: ghi lại

Dịch: Mọi tín đồ thường ghi băng lại những chương trình sẽ phát để thấy lại.

Question 9: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: bạn ta cùng để nhiều thời gian lướt web đọc báo và tạp chí.

Question 10: Đáp án C

Giải thích: when thay thế sửa chữa mệnh đề chỉ thời gian

Dịch: cùng vào mùa thu nó được thay bởi “Tự làm rất nhiều thứ”, là thời hạn khi mọi bạn dành thời gian tân trang bên và thay thế nhà cửa.


Choose the letter A, B, C or D khổng lồ answer these following questions

A favourite pastime with children và adults alike is betting on cricket fights during the rainy season. Children catch crickets và sell them for this purpose.

Horse racing held on Saturday và Sunday in a Saigon suburb draws large crowds as thousands of Vietnamese, young and old, turn out lớn cheer the pint-sized Asiatic horses và jockeys on khổng lồ victory. Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam. It is not uncommon to see a horse run the wrong way around the track.

Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis. Vietnam teams often compete with other countries in soccer, tennis, bicycling, basketball, và other sports.

There are few golf courses in Southern Vietnam. The one in Saigon is located near tung Son Nhat Airport. It may well be the only golf course in the world fortified by pillbox installations on its perimeter, with soldiers & machine guns inside. There is an excellent golf course in da lat. Caddies are usually women.

Question 11: What vì children vì chưng with crickets?

A. SellB. Play

C. TalkD. Give

Question 12: When are horse-racing held?

A. MondayB. Tuesday

C. SaturdayD. Friday

Question 13: Where does the betting go?

A. Local treasury

B. National treasury

C. International treasury

D. Individuals

Question 14: vì Vietnamese play soccer?

A. Yes, they do

B. No, they didn’t

C. Yes, they are

D. No, they don’t

Question 15: Are there any golf courses in Vietnam?

A. Yes, there are no golf course.

B. Yes, there are few.

C. No, there aren’t

D. No, There are many

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án A

Giải thích: dựa vào câu: “Children catch crickets and sell them for this purpose.”.

Dịch: trẻ em bắt dế và xuất bán cho mục đích trên.

Question 12: Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “Horse racing held on Saturday & Sunday in a Saigon suburb”.

Dịch: Đua ngựa được tổ chức vào thứ 7- nhà nhật ở ngoại thành Sài Gòn.

Question 13: Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “Betting is heavy, with profits going into the national treasury of Southern Vietnam.”.

Dịch: chi phí cá cược siêu lớn, với lãi suất vay được gửi vào ngân khố nước nhà phía phái nam Việt Nam.

Question 14: Đáp án

Giải thích: phụ thuộc câu: “Other popular sporting events include soccer, basketball, volleyball, swimming, hiking, ping pong, and tennis.”.

Dịch: gần như sự kiện thể thao khác bao gồm bóng đá, nhẵn rổ, láng chuyền, tập bơi lội, đạp xe đường dài, ping pong và tennis.

Question 15: Đáp án B

Giải thích: dựa vào câu: “There are few golf courses in Southern Vietnam.”.

Dịch: tất cả rất ít sân golf ở miền nam Việt Nam.


IV. WRITING

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question 1: How much/ time/ day/ you/ spend/ playing game?

A. How much time a day do you spend on playing game?

B. How much time a day vày you spend in playing game?

C. How much time a day did you spend in playing game?

D. How much time a day did you spend on playing game?

Question 2: Nick/ just/ buy/ a CD/ Vietnamese folk songs/ & he/ think/ he/ enjoy/ listen/ lớn the melodies.

A. Nick just bought a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to the melodies.

B. Nick has just bought a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

C. Nick did just buy a CD of Vietnamese folk songs & he thinks he’ll enjoy listening khổng lồ the melodies.

D. Nick just buys a CD of Vietnamese folk songs and he thinks he’ll enjoy listening to lớn the melodies.

Question 3: Ping/ not/ mind/ do/ a lot of/ homework/ in the evenings.

A. Ping doesn’t mind to bởi a lot of homework in the evenings.

B. Ping didn’t mind to vì a lot of homework in the evenings.

C. Ping didn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

D. Ping doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.

Question 4: Marie/ like/ window shopping/ her close friend/ Saturday evenings.

A. Marie likes window shopping with her close friend in Saturday evenings.

B. Marie like window shopping with her close friend in Saturday evenings.

C. Marie likes window shopping with her close friend on Saturday evenings.

D. Marie like window shopping with her close friend on Saturday evenings.

Question 5: Why/ not/ we/ help/ our parents/ some DIY projects?

A. Why not we help our parents with some DIY projects?

B. Why not we help our parents some DIY projects?

C. Why don’t we help our parents some DIY projects?

D. Why don’t we help our parents with some DIY projects?

Hiển thị đáp án

Question 1: Đáp án AGiải thích: spend time on Ving: dành thời hạn vào việc làm cái gi

Dịch: chúng ta dành bao nhiêu thời gian 1 ngày để đùa game?

Question 2: Đáp án B

Giải thích: câu phân chia thời hiện tại xong xuôi vì bao gồm trạng từ bỏ “just”

Dịch: Nick vừa mới tậu một đĩa CD dân ca vn và anh ấy suy nghĩ anh ấy sẽ tận hưởng nghe giai điệu.

Question 3: Đáp án D

Giải thích: mind + Ving: phiền/ ngại làm gì

Dịch: Ping không ngại làm nhiều bài tập vào buổi tối.

Question 4: Đáp án C

Giải thích: lượt thích + Ving

On + lắp thêm + buổi

Dịch: Marie say đắm đi ngắm đồ dùng ở siêu thị với bạn thân vào tối thứ 7.

Question 5: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo đề nghị: “Why don’t we + V…?”: trên sao bọn họ không…

Dịch: tại sao họ không giúp cha mẹ chút quá trình sửa chữa tự làm nhỉ?


Rearrange the sentences khổng lồ make meaningful sentences

Question 6: look/ does/ she/ what/ like?

A. What like she look does?

B. What does she look like?

C. What does lượt thích she look?

D. What she look does like?

Question 7: a/ received/ Lan/ letter/ yesterday/ her/ from/ friend.

A. Lan a letter received her friend from yesterday.

B. Lan her friend received a letter from yesterday.

C. Lan received a her friend letter from yesterday.

D. Lan received a letter from her friend yesterday.

Question 8: is/ My/ gardening/ activity/ favourite/ leisure.

A. My favourite leisure activity is gardening.

B. My leisure activity favourite is gardening.

C. My gardening is favourite leisure activity.

D. My activity is favourite leisure gardening.

Question 9: not/ get/ is/ She/ to/ old/ married/ enough.

A. She is not old khổng lồ get enough married.

B. She is not get married old enough to.

C. She is not old enough lớn get married.

D. She is not enough old khổng lồ get married.

Question 10: long/ is/ a/ girl/ She/ with/ nice/ hair.

A. She is a nice girl with long hair.

B. She is a long hair girl with nice.

C. She is with a nice girl long hair.

D. She is with a long hair girl nice.

Hiển thị đáp án

Question 6: Đáp án B

Giải thích: thắc mắc ngoại hình: “What do/ does + S + look like?”: trông như thế nào…

Dịch: Cô ấy trông như thế nào?

Question 7: Đáp án D

Giải thích: cấu trúc: “receive st from sb”: nhận cái gì từ ai

Dịch: Lan nhận được lá thư từ cô bạn ngày hôm qua.

Question 8: Đáp án A

Giải thích: leisure activity: vận động thư giãn ưa thích

Dịch: vận động thư giãn yêu mến của tôi là có tác dụng vườn.

Question 9: Đáp án C

Giải thích: kết cấu với enough: “be + adj + enough + to lớn V”: đủ…để làm gì…

Dịch: Cô ấy không đủ tuổi kết hôn.

Question 10: Đáp án A

Giải thích: with + N dùng để diễn đạt kèm theo

Dịch: Cô ấy là 1 trong những cô nhỏ xíu xinh xắn có mái tóc dài.


Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: Making craft is more interesting than collecting stamps.

A. Making craft is as interesting than collecting stamps.

B. Making craft is less interesting than collecting stamps.

C. Collecting stamps is as interesting than making craft.

D. Collecting stamps is less interesting than making craft.

Question 12: It’s tiring to sit in front of the computer for hours.

A. Sitting in front of the computer for hours is tiring.

B. Sit in front of the computer for hours is tiring.

C. Sat in front of the computer for hours is tiring.

D. To lớn sit in front of the computer for hours is tiring.

Question 13: He passed the exam because he’s intelligent.

A. He’s intelligent, but he passed the exam.

B. He’s intelligent, & he passed the exam.

C. He’s intelligent, for he passed the exam.

D. He’s intelligent, so he passed the exam.

Question 14: He hates playing board games.

A. He doesn’t lượt thích playing board games.

B. He doesn’t dislike playing board games.

C. He doesn’t detest playing board games.

D. He doesn’t want playing board games.

Question 15: We would prefer to lớn make crafts rather than play tennis.

A. We would rather to lớn make crafts than play tennis.

B. We would rather make crafts rather than play tennis.

C. We would rather make crafts than play tennis.

D. We would rather making crafts rather than play tennis.

Hiển thị đáp án

Question 11: Đáp án D

Giải thích: cấu tạo so sánh kém: “be less + adj + than”

Dịch: có tác dụng đồ thủ công bằng tay thú vị hơn tích lũy tem.

Question 12: Đáp án A

Giải thích: danh cồn từ mở đầu câu hễ từ chia số ít

Dịch: Ngồi trước máy vi tính hàng giờ cực kỳ mệt.

Question 13: Đáp án D

Giải thích: so: vị vậy

Dịch: Anh ấy thông minh, bởi vì vậy anh ấy đỗ kì thi.

Xem thêm: Từ Vựng, Ngữ Pháp, Bài Tập Tiếng Anh 5 Cơ Bản Và Nâng Cao, Học Tiếng Anh Lớp 5

Question 14: Đáp án A

Giải thích: hate + Ving = not lượt thích + Ving: không thích làm cái gi

Dịch: Anh ấy không phù hợp chơi các trò đùa trên bàn cờ.

Question 15: Đáp án C

Giải thích: cấu tạo would prefer lớn V rather than V = would rather V than V: thích làm gì hơn làm gì