The most important among the coordinating conjunctions are and, but and or.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh 6 thí điểm

a.And: The conjunction and is used khổng lồ suggest:

a) That one action follows another in the chronological order.

Eg : Jane sent in her applications and waited for a điện thoại tư vấn from the HR office.

b) That one idea is the result of another

Eg : Rain began lớn fall and the creek rose rapidly.

And can also be used lớn suggest a kind of phản hồi on something mentioned in the first clause.

Eg : James became addicted to lớn drugs – and that was hardly surprising.

b. But: The conjunction but is used lớn suggest a contrast.

Eg : It was a sunny day, but the wind was cold. (Here the second clause suggests a contrast that is unexpected in the light of the first clause.)

The stick was thin but it was strong. Ex: He was ill but he went lớn work.

She is poor but honest.

But can be used with the meaning of ‘with the exception of’.

Eg : Everybody but James turned up.

c. Or: The conjunction or is used lớn suggest that only one possibility can be realized.

Eg : You can have tea or coffee. Ex:You can work hard or you can fail.

 

UNIT 8. SPORTS and GAMES

1. NEW WORDS.

Word

Pronunciation

Type

Meaning

athlete

/"æθ.li:t/

n

vận rượu cồn viên

basketball

/"bɑ:.skit.bɔ:l/

n

Môn trơn rổ

boat

/bəʊt/

n

thuyền

career

/kə"riər/

n

nghề nghiệp, sự nghiệp

congratulation

/kən,græt.∫ʊ"lei.∫ən/

n

xin chúc mừng!/ sự chúc mừng

elect

/i"lekt/

v

Lựa chọn, thai chọn

equipment

/i"kwip.mənt/

n

Thiết bị, dụng cụ

exhausted

/ig"zɔ:.stid/

adj

kiệt sức, mệt mỏi lử, mệt nhọc lử

fantastic

/fæn"tæs.tik/

adj

Tuyệt diệu, kỳ diệu; xuất xắc vời

fit

/fit/

adj

mạnh khỏe

goggles

/"gɔg.lz/

n

Kính (để bơi) kính bảo vệ mắt

gym

/"dʒim/

n

Trung trung ương thể dục

last

/lɑ:st/

v

Kéo dài

marathon

/"mær.ə.θən/

n

cuộc đua ma-ra-tông

racket

/"ræk.it/ 

n

Cái vợt (cầu lông)

regard

/ri"gɑ:d/

v

Coi là

ring

/riŋ/

n

Sàn đấu (boxing)

skateboard

/"skeit.bɔ:d/

n.v

ván trượt, trượt ván

ski

/ski:/

v,n

trượt tuyết, ván trượt tuyết

skiing

/"ski:iŋ/

n

môn trượt tuyết; sự trượt tuyết

Sports competition

/spɔ:ts ,kəmpə"ti∫.ən/

n

Cuộc đua thể thao

sporty

/"spɔ:ti/

adj

Khỏe mạnh, dáng vẻ thể thao

volleyball

/"vɔl.i.bɔ:l/ 

n

Môn láng chuyền

II. GRAMMAR.

1. PAST SIMPLE.

a. Định nghĩa thì vượt khứ đơn

Thì thừa khứ đơn (Past simple) dùng để miêu tả hành hễ sự vật xác minh trong vượt khứ hoặc vừa mới kết thúc.

b. Bí quyết dùng thì vượt khứ đơn

 

Diễn đạt một hành vi xảy ra một, một vài ba lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ

Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Diễn đạt một hành vi xen vào một hành động đang ra mắt trong quá khứ

Dùng trong câu điều kiện loại II

c. Công thức thì thừa khứ đơn

Thể

Động tự “tobe”

Động trường đoản cú “thường”

Khẳng định

S + was/ were

S + V-ed

Phủ định

S + was/were not

S + did not + V (nguyên thể)

Nghi vấn

Was/Were+ S?

Did + S + V(nguyên thể)?

d. Lốt hiệu nhận thấy thì quá khứ đơn

Trong câu có những trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong vượt khứ:

– yesterday (hôm qua)

– last night/ last week/ last month/ last year: tối qua/ tuần trước/ mon trước/ năm ngoái

– ago: Cách đây. (two hours ago: cách trên đây 2 giờ/ two weeks ago: cách trên đây 2 ngày …)

– when: khi (trong câu kể).

2. IMPERATIVES: GIVING INSTRUCTIONS .

Imperative sentences are used to issue a command or instruction, make a request, or offer advice. Basically, they tell people what lớn do. Imperative sentences usually kết thúc with a period but can occasionally kết thúc with an exclamation point. These sentences are sometimes referred to as directives because they provide direction lớn whomever is being addressed. 

Eg: Pass the salt. Eg: Move out of my way!

Eg: Shut the front door. Eg: Find my leather jacket

Giving instructions

You often see the imperative form in instruction manuals or when someone tells you how to vì something. There are often "sequencing" words to show the steps in the process.

For example, "firstly", "secondly" and "finally".

Eg : Simple instructions to lớn replace a light bulb

Firstly, turn off the electricity.

Secondly, remove the light bulb.

Then, screw in the new light bulb.

Finally, turn the electricity on & switch on the light.

You can also say "after that" instead of "then" & "first" / "second" instead of "firstly" & "secondly".

3. Adverbs of frequency - Trạng từ bỏ tần suất

+ Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency): Ý nghĩa của trạng trường đoản cú tần suất các trạng từ gia tốc được dùng làm trả lời cho câu hỏi về tần suất:

How often + do/ does + nhà ngữ + rượu cồn từ?

Các trạng từ bỏ chỉ gia tốc phổ biến: Always (luôn luôn luôn ), Usually (thường xuyên ), Often (thường), Sometimes (thỉnh thoảng), Seldom (hiếm khi), Never (không bao giờ)

Lưu ý: các trạng từ trên được thu xếp theo thứ tự nút độ tiếp tục giảm dần.

Eg : He always gets up early. (Bạn ấy luôn luôn dậy sớm.)

He often goes to lớn the park. (Cậu ấy thường đi công viên.)

He sometimes eats out. (Cậu ấy thỉnh phảng phất đi nạp năng lượng bên ngoài.)

He seldom goes camping. (Cậu ấy hãn hữu khi đi cắn trại.)

He never plays tennis. (Cậu ấy không khi nào chơi tennis.)

+ Vị trí những trạng từ tần suất

a/ Đứng sau động từ “to be”

Eg: I am never late for school. Eg:- My cat is always hungry

b/ Đứng sau chủ ngữ cùng đứng trước cồn từ bao gồm trong câu

Eg: He sometimes flies his kite. Eg:- They usually go fishing.

c/ Đứng ngơi nghỉ đầu câu. địa chỉ này chỉ dành cho những trạng từ: usually, often và sometimes. Eg: - Usually he eats noodles. (Anh ấy liên tiếp ăn mỳ.) - Sometimes my father drinks coffee. (Ba tớ thi phảng phất uống cà phê.)

 

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD

I. NEW WORDS.

Word

Pronunciation

Type

Meaning

Asia 

/ˈeɪ.ʒə/ (n):

n

châu Á

Africa

/ˈæf.rɪ.kə/ 

n

châu Phi

Europe

/ˈjʊr.əp/ 

n

châu Âu

Holland

/ˈhɑː.lənd/

n

Hà Lan

design

/dɪˈzɑɪn/ 

n,v

thiết kế

creature

/ˈkri·tʃər/ 

n

sinh vật, sinh sản vật

continent

/ˈkɑn·tən·ənt/ 

n

châu lục

common

 /ˈkɒm ən/ 

adj

phổ biến, thông dụng

award

/əˈwɔrd/ 

n,v

giải thưởng, trao giải thưởng

America

/əˈmer.ɪ.kə/ 

n

châu Mỹ

Antarctica

/ænˈtɑːrk.tɪ.kə/

n

châu nam giới Cực

 Australia

/ɑːˈstreɪl.jə/ 

n

Úc

 journey

/ˈdʒɜr·ni/ 

n

chuyến đi

symbol

/ˈsɪm·bəl/ 

n

biểu tượng

postcard

/ˈpoʊstˌkɑrd

n

bưu thiếp

popular

/ˈpɑp·jə·lər/

adj

nổi tiếng, phổ biến

palace

ˈpæl·əs/

n

cung điện

musical

/ˈmju·zɪ·kəl/ 

n

vở nhạc kịch

landmark

/ˈlændˌmɑrk/ 

n

danh chiến hạ (trong thành phố)

 lovely

/ˈlʌv·li/ 

adj

đáng yếu

UNESCO World Heritage

/juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ/

n

di sản nhân loại được UNESCO công nhận

well-known

/ˈwelˈnoʊn/

adj

nổi tiếng

tower

/ˈtɑʊ·ər/: 

n

tháp

II. GRAMMAR.

a. The present perfect.

1. Định nghĩa thì hiện tại hoàn thành

Thì lúc này hoàn thành (the present perfect tense) dùng để diễn tả về một hành vi đã kết thúc cho tới thời điểm này mà không bàn về thời gian ra mắt nó

2. Cách dùng thì bây giờ hoàn thành

Hành đụng đã kết thúc cho tới lúc này mà không nói tới nó xẩy ra khi nào.

Hành động bắt đầu ở thừa khứ và đang thường xuyên ở hiện tại tại

Hành động đã có lần làm trước đó và hiện thời vẫn còn làm

Một ghê nghiệm cho tới thời điểm lúc này (thường cần sử dụng trạng tự ever )

Về một hành động trong thừa khứ nhưng đặc biệt tại thời điểm nói

3. Phương pháp thì hiện hoàn thành

Câu khẳng định

Câu bao phủ định

Câu nghi vấn

S + have/ has + VpII

S + haven’t/ hasn’t + VpII

Have/ Has + S + VpII ?

 

4. Lốt hiện phân biệt thì lúc này hoàn thành

just, recently, lately: gần đây, vừa mới

already: rồi

before: trước đây

ever: đã từng

never: chưa từng, ko bao giờ

for + N – quãng thời gian: trong khoảng chừng (for a year, for a long time, …)

since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1992, since June, …)

yet: chưa (dùng trong câu đậy định cùng câu hỏi)

so far = until now = up lớn now = up khổng lồ the present: cho mang lại bây giờ

b. Superlative (So sánh nhất)

Short adj:S + V + the + adj + est + N/pronoun

Long adj:S + V + the most + adj + N/pronoun.

Ex:She is the tallest girl in the village. Ex: He is the most gellant boy in class.

Dạng khác:S + V + the least + adj + N/pronoun(ít nhất)

Các tính trường đoản cú so sánh quan trọng đặc biệt

good/better/the best bad/worse/the worst many(much)/more/the most

little/less/the least far/farther(further)/the farthest(the furthest)

 

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

1. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

apartment 

/əˈpɑrt·mənt/

n

căn hộ

flat

/flæt/

n

căn hộ

condominium 

/ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/

n

chung cư

penthouse 

/ˈpent·hɑʊs/

n

tầng trèn thuộc của một tòa đơn vị cao tầng

basement apartment 

/ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/ 

n

căn hộ tầng hầm

 houseboat 

/ˈhɑʊsˌboʊt/ 

n

nhà thuyền

villa 

/ˈvɪl·ə/ 

n

biệt thự

cable television (TV cable) 

 /ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/ 

n

truyền hình cáp

 appliance 

/əˈplɑɪ·əns/

n

thiết bị, dụng cụ

wireless TV

/ˈwɑɪər·ləsˌtiːˈviː/

n

 ti vi có kết nối mạng không dây

wireless  

/ˈwɑɪər·ləs/ 

adj,n

vô đường điện, không dây

wifi

/ˈwɑɪˈfɑɪ/

n

hệ thống mạng không dây thực hiện sóng vô tuyến

fridge 

/frɪdʒ/ 

n

 tủ lạnh

automatic 

/ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/

adj

tự động

look after 

/lʊk ˈæf tər/

V

trông nom, siêng sóc

iron 

/aɪrn/ 

v

bàn là, ủi (quần áo

hi-tech 

/ˈhɑɪˈtek/ 

adj

kỹ thuật cao

helicopter 

/ˈhel·ɪˌkɑp·tər/

n

máy bay trực thăng

dry 

/drɑɪ/ 

v

làm khô, sấy khô

comfortable 

/ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/ 

adj

đầy đủ, tiện nghi

castle 

/ˈkæs·əl/ (n):

n

lâu đài

skyscraper 

/ˈskɑɪˌskreɪ·pər/ 

n

nhà chọc trời

motorhome 

/ˈməʊtəˌhəʊm/ 

n

nhà lưu động (có oto kéo)

2. GRAMMAR

Simple future tense (Thì sau này đơn)1. Định nghĩa thì tương lai đơn Thì tương lai đơn trong giờ đồng hồ anh (Simple future tense) được dùng khi không có kế hoạch xuất xắc quyết định làm cái gi nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời khắc nói. Thường áp dụng thì tương lai đối chọi với cồn từ to think trước nó.

2. Giải pháp dùng thì tương lai đơn

Diễn đạt một ra quyết định tại thời khắc nói

Đưa ra lời yêu thương cầu, đề nghị, lời mời

Diễn đạt dự đoán không tồn tại căn cứ

 

3. Cách làm thì sau này đơn

Câu khẳng định

Câu bao phủ định

Câu nghi vấn

S + will + V(nguyên thể)

S + will not + V(nguyên thể)

Will + S + V(nguyên thể)

Trả lời: Yes, S + will./ No, S + won’t.

 

 

 

 

 

4. Vệt hiệu nhận thấy thì tương lai đơn

Trong câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong tương lai:

– in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

– tomorrow: ngày mai

– Next day: ngày hôm tới

– Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới

Trong câu gồm có động tự chỉ ý kiến như:

– think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ mang đến là

Will và might for future. Both "will" & "might" are modal auxiliary verbs. This means that they are followed by the infinitive of the verb without "to":

Eg : "It will rain later/ "It might rain later."

We use "will" when we are sure that something will happen. "It will be sunny later." (100% probability)

We use "might" when something is less sure. "It might rain later. Take an umbrella with you." (50% probability)

The negative forms are:

"It won"t..." "It won"t snow until December."

"It might not..." "It might not be sunny at the beach."

 

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

1. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

air pollution 

/eər pəˈlu·ʃən/ 

n

ô nhiễm ko khí

be in need

/bɪ ɪn nid/

v

cần

water pollution

/ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/

n

 ô lây nhiễm nước

noise pollution

/nɔɪz pəˈlu·ʃən/ 

n

ô lây truyền tiếng ồn

deforestation

/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ 

n

nạn phá rừng, sự phá rừng

 soil pollution /

sɔɪl pəˈlu·ʃən/

n

ô lây nhiễm đất

charity

/ˈtʃær·ɪ·t̬i/

n

 từ thiện

disappear

 /ˌdɪs·əˈpɪər/ 

v

biến mất

electricity 

/ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ 

n

điện

effect 

/ɪˈfɛkt/ 

n

 ảnh hưởng

do a survey 

/du eɪ ˈsɜr·veɪ/

v

tiến hành cuộc điều tra

environment

/ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ 

n

môi trường

energy

/ˈen·ər·dʒi/ 

n

năng lượng

pollute

/pəˈlut/ 

v

làm ô nhiễm

exchange

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ 

v

trao đổi

natural 

/ˈnætʃ·ər·əl/

adj

tự nhièn

invite 

/ɪnˈvɑɪt/ 

v

mời

pollution

/pəˈlu·ʃən/ 

n

sự ô nhiễm

president

/ˈprez·ɪ·dənt/ 

n

chủ tịch

refillable

/ˌriːˈfɪl.ə.bəl/

adj

có thể bơm, làm đầy lại

wrap

/ræp/ 

v

gói, bọc

reuse

/riˈjuz/ 

v

tái sử dụng

recycling bin

/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ 

n

thùng đựng thiết bị tái chế

recycle

/riˈsɑɪ·kəl/

v

tái chế

reduce

/rɪˈdus/

v

giảm

sea màn chơi

/ˈsi ˌlev·əl/ 

n

mực nước biển

II. GRAMMAR.

1.If – clause : Type 1 (Câu đk loại 1)

Câu đk loại 1 còn được hotline là câu điều kiện có thực ở hiện tại. Điều kiện rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Mô tả sự việc có thể xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.

2. Cấu trúc – công thức

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

Trong mệnh đề điều kiện, rượu cồn từ (V) chia ở thì hiện tại tại. Trong mệnh đề chính, đụng từ (V) chia ở dạng nguyên thể.

=> Nói cách khác, ở câu đk loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn. Mệnh đề bao gồm dùng thi tương lai đơn.

Eg : If I tell her everything, she will know how much I love her.

=> trong mệnh đề điều kiện, cồn từ tell chia ở hiện tại, còn nghỉ ngơi mệnh đề chính, đụng từ know chia sinh hoạt dạng nguyên mẫu.

If it rains, we will not go to the cinema.

=> trong mệnh đề điều kiện, hễ từ rains chia ở thì hiện tại, còn nghỉ ngơi mệnh đề chính, hễ từ go được đặt tại dạng nguyên mẫu.

3. Cách dùng câu điều kiện loại 1

a. Chỉ sự việc có thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai:

Eg: If I get up early in the morning, I will go to lớn school on time.

b. Hoàn toàn có thể sử dụng để đề nghị và gợi ý:

Eg: If you need a ticket, I can get you one.

c. Dùng làm cảnh báo hoặc ăn hiếp dọa:

Eg: If you come in, he will kill you.

4. Một số trường hợp quánh biệt

a. Đôi khi hoàn toàn có thể sử dụng thì hiện tại đơn trong cả hai mệnh đề.

Cách cần sử dụng này có nghĩa là sự bài toán này luôn tự động xảy ra theo sau vấn đề khác.

Eg: If David has any money, he spends it.

b. Rất có thể sử dụng “will” trong mệnh đề IF khi bọn họ đưa ra yêu thương cầu

Eg: If you’ll wait a moment, I’ll find someone to lớn help you. (= Please wait a moment)

c. Có thể sử dụng thì hiện tại tiếp tục (chẳng hạn như “are doing”) hoặc hiện nay tại hoàn thành ( chẳng hạn như “have done”) trong mệnh đề IF

Eg: If we’re expecting a lot of visitors, the museum will need a good clean.

 

UNIT 12: ROBOTS  

1. NEW WORDS:

Word

Pronunciation

Type

Meaning

play football 

/pleɪ ˈfʊtˌbɔl/

v

chơi nhẵn đá

do the dishes 

/du ðə dɪʃ:ez/

v

rửa chén

cut the hedge 

/kʌt ðə hedʒ/: 

v

 cắt tỉa sản phẩm rào

make the bed

/meɪk ðə bed/:

v

dọn giường

laundry

/ˈlɑːn.dri/ (n)

n

sự giặt ủi

home robot

/hoʊm ˈroʊ.bɑːt/

n

người sản phẩm công nghệ gia đình

doctor robot 

/ˈdɑk·tər/ 

n

người máy bác sĩ

worker robot 

 /ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/

n

người sản phẩm công nghệ công nhân

sing a song 

/sɪŋ eɪ /sɔŋ/

v

hát một bài hát

teaching robot 

/ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/

n

người máy dạy học

(good/bad) habits

/ˈhæb.ɪt/

n

thói thân quen (tốt /xấu)

lift 

/ lɪft/

n

nâng lèn, nhấc lên, giơ lên

laundry 

ˈlɑːn.dri/

n

quần áo rất cần phải giặt

gardening 

/ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

n

công câu hỏi làm vườn

go out 

/ɡoʊ aʊt/: 

v

đi ra ngoài, đi chơi

go/come to lớn town

/ˈnætʃ·ər·əl/

v

đi ra thành phố

there’s a lot to bởi

  

có các việc rất cần được làm

guard (v)

/ɡɑːrd/ 

v

canh giữ, canh gác

go khổng lồ the pictures/the movies

 

v

đi coi tranh/ đi xem phim

minor

/ˈmɑɪ·nər/ 

adj

nhỏ, ko quan trọn

type

/taɪp/ 

n

kiểu, loại

space station /speɪs

ˌsteɪ·ʃən/ (n):

n

trạm vũ trụ

water 

/ˈwɔ·t̬ər/ 

v

tưới, tưới nước

recognize

/ˈrek·əɡˌnɑɪz/ 

v

(v): nhận ra

robot

/ˈroʊ.bɑːt/ 

n

người máy

planet 

/ˈplæn·ɪt/ 

n

hành tinh

II. GRAMMAR.

1. MODAL VERBS: Can/Could : Động tự tình thái can (có thể) được dùng để làm nói lên khả năng có thể thực hiện tại được điều gì đó hoặc biểu thị sự mang đến phép. áp dụng yêu cầu hay được dùng could thanh lịch hơn can.

Thể khẳng định:

S + can/could + verb (inf. Without to)

Thể bao phủ định:

S + cannot/ could not+ Vinf.

Thể nghi vấn:

Can/Could + S + verb…?

Ex: I can swim. (Tôi có thể bơi.)

He can speak English. (Anh ấy nói theo một cách khác Tiếng Anh.)

I can’t go ahead. (Tôi cần thiết đi về phía trước.)

Can I help you? (Tôi có thể giúp bà không?.)

Can you swim? (Bạn hoàn toàn có thể bơi không?)

No, I can’t. (Không, Tôi không thể) – Yes, I can. (Có, tôi gồm thể)

I couldn’t see anything. (Tôi không thể nhận thấy gì.)

It could rain tomorrow. (Ngày mai trời có thể mưa.)

2. Will be able to

a.Cách dùng của "will be able to"

Chúng ta sẽ thực hiện cụm động từ will be able to để nói về kĩ năng trong tương lai.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Nguyên Hàm Tích Phân Và Ứng Dụng, 99 Câu Trắc Nghiệm Nguyên Hàm Hay (Có Đáp Án)

Eg : The baby will be able to speak next month. You will be able to communicate in English after finishing the course.

b.Cấu trúc câu cùng với "will be able to"

Dạng xác định S + will be able lớn + V

Dạng bao phủ định S + will not be able khổng lồ + V

Dạng nghi vấn Will + S + not be able to lớn + V ?

Cấu trúc này nhằm nói về phiên bản thân hoặc ai đó có / không có hoặc hỏi về khả năng làm việc gì đấy trong tương lai. Eg: He will be able to get khổng lồ the đứng top of the mountain.