Chương trình giờ Anh lớp 8 có khá nhiều kiến thức ngữ pháp quan lại trọng, vừa mang ý nghĩa nền tảng và cũng đều có sự nâng cao nhất định so với những lớp dưới. Vày vậy, nhằm tiếp chiếm được lượng kiến thức và kỹ năng này, học sinh không chỉ cần có sự chăm chỉ, lắng nghe bài bác trên lớp nhưng cũng cần có sự ôn luyện thường xuyên, làm nhiều chủng loại các bài bác tập làm việc nhà. Nội dung bài viết dưới đây đã điểm lại một số phần ngữ pháp đặc biệt và quan trọng đặc biệt kèm theo một vài đề minh họa bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 cụ thể để chúng ta học sinh có thể tham khảo với ôn luyện, từ kia củng nắm thêm kiến thức của mình.

Bạn đang xem: Bài tập và ngữ pháp tiếng anh lớp 8

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ tập trung ôn lại các thì đang học sinh sống lớp dưới: lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn, thừa khứ đơn, sau này đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen với một trong những thì mới

Tương lai gần: mô tả hành động chắc chắn là sẽ xảy ra về sau vì đã có sự chuẩn chỉnh bị, sắp xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc chắn là dựa vào căn cứ ở hiện nay tại

S + am/ is/ are + going to lớn + V…

Quá khứ tiếp diễn: diễn tả hành hễ đang xẩy ra tại một thời điểm trong vượt khứ, hành vi này đang xẩy ra thì hành động khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại trả thành: mô tả hành rượu cồn đã xảy ra trong thừa khứ với vẫn kéo dãn dài đến hiện tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu tạo này sẽ có được các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một số trong những câu tiêu cực dạng quan trọng cần để ý sẽ có cấu trúc khác với kết cấu trên: câu tiêu cực với think/ believe/ say, câu tiêu cực với have, get, make với need.

Câu trần thuật (Câu con gián tiếp): tùy thuộc theo câu trực tiếp có mục tiêu gì (mệnh lệnh, yêu thương cầu, ước xin, ra lệnh, nói nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu gián tiếp đã có cấu trúc tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu trằn thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia khác nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: có 4 loại

Loại 0: miêu tả sự thật phân minh hoặc thói quen.


If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: mô tả sự việc có thể xảy ra ở lúc này hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn đạt sự việc không có thật ở hiện nay tại.


If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: mô tả sự việc không tồn tại thật trong quá khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ phản bội thân: nhấn mạnh chủ thể tạo nên hành động (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài kết cấu khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + lớn V…

Một số đề ôn tập giờ đồng hồ Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn giải đáp đúng

Hoa got used to ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going khổng lồ drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want to get more …………, please tương tác Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. To lớn wait D. Waited

7. He says he’s been to ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: lựa chọn từ tất cả phần gạch chân được phát âm khác với rất nhiều từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: chia dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

You (be)……………….. Khổng lồ Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. Lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East & (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. To tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu sử dụng từ trong ngoặc

There is no building in the đô thị higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race oto runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và vấn đáp câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to gọi them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to lớn live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used lớn hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used lớn cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to lớn take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to call the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used lớn live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why do many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào nơi trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January và ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt thắc mắc cho phần gạch men chân

……………………………………………………………………?

Hoa went to lớn school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be home after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used to lớn live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam often walks lớn school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math và English.

……………………………………………………………………?

He was made to work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports & reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began khổng lồ study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn lời giải đúng để xong đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms & they always had big tapes which went round and round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper and much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of home computer owners used them mainly for (8)…………….

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Khổng lồ B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

bố and tuy nhiên plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

We buy two new rackets yesterday. We’re going to play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to do the homework for you. You should bởi vì it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend and I khổng lồ dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years and he doesn’t want lớn move to lớn other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, và also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: dùng từ gợi nhắc viết thành câu trả chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going lớn / take part / recycling program / save natural resources / & / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a oto / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. Lớn follow B. Following C. Khổng lồ following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. Lớn sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… khổng lồ award the prize khổng lồ you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… khổng lồ the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau cùng điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back to lớn the Romans. It is a đô thị of historic building & churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular thành phố with foreign tourists & has more than eight million visitors a year. The đô thị is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to lớn get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings and churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to lớn travel around London.

Bài 4: phân chia dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. To lớn the zoo very often. Lan & Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In tp hcm city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: chọn từ tất cả phần gạch chân được phạt âm không giống với đông đảo từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng đông đảo đề ôn tập mà nội dung bài viết cung cấp trên đây đang là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích, giúp các bạn củng cố kiên cố kiến thức của mình, đoạt được mọi kì thi. 

Đáp án bỏ ra tiết

Đề 1: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will vì 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening to fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to call them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used lớn live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For

5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go khổng lồ school late this morning?

2. What vì chưng you have to vị every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does nam giới go lớn school?

7. What subjects vì you need khổng lồ improve?

8. By whom was he made khổng lồ work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me khổng lồ carry those chairs into the house.

2. He told me to give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me lớn help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to vị the housework without the help of modern equipment.

Xem thêm: Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh 11 : Cách Dùng V+To, Từ Vựng Và Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 11 Đầy Đủ

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in

4. I => me 9. With => from

5. Learning => to lớn learn 10. And => but

Đề 3: Đề bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going to lớn take part in a recycling program to lớn save natural resources and money for the