Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 4 năm 2020 - 2021 giúp những em ôn tập thật xuất sắc từ vựng, ngữ pháp cũng giống như các dạng bài tập trọng tâm để ôn tập thật tốt, chuẩn bị cho bài xích thi học tập kì 2 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4 năm 2020

Tài liệu được sưu tầm với biên soạn bám đít nội dung công tác học của môn Anh lớp 4, giúp chúng ta dễ dàng ôn tập sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối học tập kì II. Mời những em cùng tìm hiểu thêm nội dung chi tiết tài liệu trên đây.


Từ vựng trung tâm học kì 2 tiếng Anh lớp 4

Từ vựng theo các chủ điểm sau: thời gian; nghề nghiệp; vật dụng ăn; diễn đạt ngoại hình; ngày lễ; địa điểm; trang phục; số năng lượng điện thoại; những con vật; chủ thể nghỉ hè


Ngữ pháp giờ Anh học kì 2 lớp 4

Unit 11: What’s time is it?

- What’s time is it?

→ It’s + time.

- What time vày you….?

→ I+ ….+ at (time)

Unit 12: What does your father do?

- What does your…..do?

→ He’s/ she’s a ……..

- Where does he/she works?

→ He/ she works in……

Unit 13: Would you like some milk?

- What is + your/ his/ her + favourite drink/food ?

→ It’s + ……

- Would you lượt thích some + ….?

→ Yes, please/ No, thanks.

Unit 14: What does he look like?

- What does he/ she look like?

→ He/ She + is + Adj.

- Who"s + Comparatives (Adj-er)?

→ S1 + is + Adj-er + than + S2.

Unit 15: When"s Children"s Day?

- When is + (festival)?

→ It"s on the + (ordinal number) + of + (month).

- What vì chưng you vị at/ on + (festival)?

→ I/ We + (Verb).

Unit 16: Let"s go to the bookshop.

- Let’s go to lớn the + (place).

→ Good idea!/ Sorry. I’m busy

-Why do you want khổng lồ go to the…..?

→ Because I want khổng lồ …….

Unit 17: How much is the T-shirt?


- How much is the ………?

→ It’s…..

- How much are the ………?

→ They’re

Unit 18: What"s your phone number?

- What"s your phone number?

→ It’s.. ...

- Would you like to + V?

→ Yes, I’d love to/ Sorry, I can’t.

Unit 19: What animal do you want to see?

- What animal vày you want to lớn see?

→ I want to see……………

- What animal does he/she want to see?

→ He/ she wants to see……………

- Why + do/ does + (Subject) + lượt thích + …….?

→ S + like/ likes + …….. + because + they are + ……..

Unit 20: What are you going to bởi vì this summer?

- What are you going to vì chưng this summer?

→ I’m going lớn + (Verb).

- Where are you going to bởi vì this summer?

→ I’m going to + (Verb).

Đề ôn tập học tập kì 2 tiếng Anh lớp 4

I. Odd one out:

1. Have breakfasthave dinnerhave lunchgo khổng lồ bed
2. Farmerfactorydoctordriver
3. Breadbeefporkchicken
4. Oldclerkstrongslim
5. Waterorange juicemilkfish
6. Nursehospitalfieldoffice
7. Talleryoungshortbig
8. Make banh chungwear new clothesget lucky moneyfirework
9. Buy flowersdecorate the housevisit friendsNew Year
10. Thisthinthickthanks

II. Read and circle A, B or C:


1. What time is it? - …………………nine o’clock.

A. Its

B. It is

C. It’s is

2. …………do you get up? - I get up at 6 o’clock

A. What time

B. What

C. What’s

3. What time vì you …………? - At 10 p.m

A. Have lunch

B. Get up

C. Go lớn bed

4. ………… does your father do? - He’s a teacher

A. When

B. What

C. Where

5. My uncle is a ………… - He drives a taxi.

A. Driver

B. Farmer

C. Worker

6. ………… does a worker work?

A. What

B.where

C.when

7. A farmer………… in a …………

A. Work/ field

B. Works/ field

C. Field/ works

8. My sister is a clerk. She work in………… .

A hospital

B. A school

C. An office

9. ………… your favourite food?

A. Would

B. What

C. What’s

9. What’s your favourite drink?

A. It’s beef.

B. It’s táo bị cắn dở juice.

C. It milk.

10.………… is his favourite drink.

A. Bread

B. Rice

C. Lemonade

11………… you lượt thích some lemonade?

A. Would

B. Do

C. What

12.What does he ………… like? – He’s tall.

A. Do

B. Slim

C. Look

13. She is tall and

A. Taller

B. Slim

C. Short

14. What ……… they look like?

A. Do

B. Does

C. Are

15. Trang is ………… than Hoa.

A. Younger

B. Young

C. Younger than

16. ………… is smaller? – Jenny is.

A. Who’s

B. What

C. Who

17. The mother is ………… than the sister.

A. Younger

B. Old

C. Older

18. When is………… ? –It’s on the first of June.

A. Christmas

B. Children’s Day

C. New Year

19. Teacher’s Day is on ………… .

A. The twentieth of November.

B. The first of January.

C. The twenty- fifth of December.

20. We …………banh tầm thường and…………the house at Tet.

A. Make/ decorate

B. Decorate/ make

C. Makes/ decorates

21. Nam & his family watch ………… at Tet.

A. Firework display

B. Display firework

C. Firework displays

III. Matching:


A

A-B

B

1. What time is it?

1-

a. A doctor works in a hospital

2. What time bởi vì you go to lớn school?

2 -

b. He’s tall and slim.

3. When’s Children’s Day?

3 -

c. It’s seven thirty.

4. What does your father do?

4 -

d. He is a driver.

5. Where does a doctor work?

5 -

e. She decorates the house.

6. What’s your favourite food?

6 -

f. It’s lemonade.

7. What’s your favourite drink?

7 -

g. It’s on the first of June.

8. Would you lượt thích some bread?

8 -

h. It’s beef.

9. What does your brother look like?

9 -

i.I go to lớn school at six thirty.

10. What does Mai bởi vì at Tet?

10 -

j. Yes, please.

Xem thêm: Đề Trắc Nghiệm Địa Lý 10 Học Kì 1 0, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Địa Lý Lớp 10 Năm 2021

IV. Reading:

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go lớn school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef và orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall và slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house & wear new clothes at Tet.