Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (103.67 KB, 6 trang )


ĐỀ CƯƠNG ƠN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 4

NĂM 2019 - 2020

I. Từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 4 giữa trung tâm học kì 2

Từ vựng theo những chủ điểm sau: thời gian; nghề nghiệp; thiết bị ăn; biểu đạt ngoại hình; ngàylễ; địa điểm; trang phục; số điện thoại; những con vật; chủ thể nghỉ hè

II. Ngữ pháp giờ Anh học tập kì 2 lớp 4Unit 11: What’s time is it?

- What’s time is it?  It’s + time.- What time vì chưng you….?

 I+ ….+ at (time)

Unit 12: What does your father do? - What does your…..do?

 He’s/ she’s a ……..- Where does he/she works?

 He/ she works in……Unit 13: Would you like some milk?

- What is + your/ his/ her + favourite drink/food ?  It’s + ……

-Would you like some + ….?  Yes, please/ No, thanks.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 4 học kỳ 2


Unit 14: What does he look like?

-What does he/ she look like?  He/ She + is + Adj.

- Who"s + Comparatives (Adj-er)?  S1 + is + Adj-er + than + S2. Unit 15: When"s Children"s Day?


(2)

 It"s on the + (ordinal number) + of + (month). - What do you vị at/ on + (festival)?

 I/ We + (Verb).Unit 16: Let"s go to lớn the bookshop.

- Let’s go khổng lồ the + (place).

 Good idea!/ Sorry. I’m busy-Why bởi vì you want khổng lồ go to lớn the…..?

 Because I want to …….Unit 17: How much is the T-shirt?

- How much is the ………?  It’s…..

- How much are the ………?  They’re

Unit 18: What"s your phone number?
- What"s your phone number?

 It’s.. ...

- Would you like to + V?

 Yes, I’d love to/ Sorry, I can’t. Unit 19: What animal vị you want lớn see?

- What animal bởi you want to lớn see?  I want to see………

- What animal does he/she want khổng lồ see?  He/ she wants to lớn see………- Why + do/ does + (Subject) + lượt thích + …….?

 S + like/ likes + …….. + because + they are + ……..Unit 20: What are you going to do this summer?

- What are you going to bởi this summer? I’m going lớn + (Verb).


(3)

 I’m going lớn + (Verb).III. Đề ơn tập học kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 4

I. Odd one out:

1. Have breakfast have dinner have lunch go lớn bed

2. Farmer factory doctor driver

3. Bread beef pork chicken

4. Old clerk strong slim

5. Water orange juice milk fish

6. Nurse hospital field office

7. Taller young short big

8. Make banh thông thường wear new clothes get lucky money firework9. Buy flowers decorate the house visit friends New Year

10. Th is thin thick thanks

II. Read and circle A, B or C:

1. What time is it? - ………nine o’clock.

A. Its B. It is C. It’s is

2. …………do you get up? - I get up at 6 o’clock

A. What time B. What C. What’s

3. What time vày you …………? - At 10 p.mA. Have lunch B. Get up C. Go lớn bed4. ………… does your father do? - He’s a teacher


A. When B. What C. Where

5. My uncle is a ………… - He drives a taxi.

A. Driver B. Farmer C. Worker

6. ………… does a worker work?

A. What B.where C.when

7. A farmer………… in a …………


(4)

A hospital B. A school C. An office9. ………… your favourite food?

A. Would B. What C. What’s

9. What’s your favourite drink?

A. It’s beef. B. It’s táo bị cắn juice. C. It milk.10.………… is his favourite drink.

A. Bread B. Rice C. Lemonade

11………… you like some lemonade?

A. Would B. Vày C. What

12.What does he ………… like? – He’s tall.


A. Vì B. Slim C. Look

13. She is tall và

A. Taller B. Slim C. Short

14. What ……… they look like?

A. Vị B. Does C. Are

15. Trang is ………… than Hoa.

A. Younger B. Young C. Younger than16. ………… is smaller? – Jenny is.

A. Who’s B. What C. Who

17. The mother is ………… than the sister.

A. Younger B. Old C. Older

18. When is………… ? –It’s on the first of June.

A. Christmas B. Children’s Day C. New Year19. Teacher’s Day is on ………… .

A. The twentieth of November.B. The first of January.

C. The twenty- fifth of December.

20. We …………banh tầm thường and…………the house at Tet.


(5)

A. Firework display B. Display firework C. Firework displays

III. Matching:

A A-B B

1. What time is it? 1- a. A doctor works in a hospital2. What time vì you go to

school?

2 - b. He’s tall & slim.3. When’s Children’s Day? 3 - c. It’s seven thirty.4. What does your father do? 4 - d. He is a driver.

5. Where does a doctor work? 5 - e. She decorates the house.6. What’s your favourite food? 6 - f. It’s lemonade.

7. What’s your favourite drink? 7 - g. It’s on the first of June.8. Would you like some bread? 8 - h. It’s beef.

9. What does your brother looklike?

9 - i.I go to school at six thirty.10. What does Mai bởi at Tet? 10 - j. Yes, please.


IV.Reading:

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go toschool. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beefand orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse.She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is talland slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. Wemake banh chung, decorate the house & wear new clothes at Tet.

A. Write True (T) or False (F):

1. Joe is in class 6A.2. He has a brother.3. His father is a farmer.


(6)

6. Joe is shorter than his brother.7. He likes beef và orange juice.

B. Answers the questions:

1. How old is Joe?

………..2. What time does he get up?

………3. Where does his father do?

……….4. What does his brother look like?

………..5. What vì chưng they do at Tet?

………

V. Translate into English?

1. Cha tôi cao hơn mẹ tôi.

………..2. Tôi đi bán buôn và mặc xống áo mới vào trong ngày Tết.

……….3. Tom đi ngủ vào tầm 9 giờ.

………..4. Một công nhân thao tác làm việc ở bên máy.

Xem thêm: Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 10 Cơ Bản Và Nâng Cao, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Thí Điểm Có Đáp Án

………5. Thịt kê là thức ăn hâm mộ của tôi.


Tài liệu liên quan


*
Đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 9 học tập kỳ II trung học cửa hàng 15 5 36
*
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 potx 8 8 460
*
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 2 2012 potx 8 3 103
*
bài tập tiếng anh lớp 10 học kỳ 1 13 1 41
*
Ôn tập giờ Anh lớp 2 học tập kì II 33 2 22
*
bài tập tiếng anh lớp 8 học tập kỳ 1 năm học 2014 - năm ngoái 52 3 6
*
bài bác tập giờ anh lớp 9 học tập kỳ 1 thcs nguyễn khuyến 60 3 đôi mươi
*
Tieng Anh lop 4-Hoc ky I 5 356 3
*
Đề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 7 học tập kỳ 2 13 2 38
*
Đề cưng cửng ôn tập giờ anh lớp 7 học tập kỳ 2 13 1 4
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(14.5 KB - 6 trang) - Ôn tập tiếng anh lớp 4 học tập kỳ 2
Tải bản đầy đủ ngay
×