While UEFA does not apparently keep a danh mục of Category 4 stadiums, regulations stipulate that only Category 4 (formerly five-star) stadiums are eligible to host UEFA Champions League Finals,which Atatürk Olympic Stadium did in 2005, và UEFA Europa League (formerly UEFA Cup) Finals,which Şükrü Saracoğlu Stadium did in 2009.

Bạn đang xem: Stipulate là gì


Những lý giải cho thay đổi dân số trước thời cùng hòa có thể luận ra trường đoản cú phần #Lịch sử. ^ trong khi UEFA không chỉ dẫn danh sách các sân vận động 4 sao rõ ràng, các quy định chỉ gần như sân thời thượng này có thể tổ chức các trận thông thường kết UEFA Champions League nhưng mà Sân vận động Olympic Atatürk tiến hành vào năm 2005, và những trận phổ biến kết cúp UEFA Europa (trước đây là Cúp UEFA), cơ mà Şükrü Saracoğlu Stadium thực hiện 2009.
Arab nationalism is the "sum total" of the characteristics & qualities exclusive lớn the Arab nation, whereas pan-Arab unity is the modern idea that stipulates that the separate Arab countries must unify to khung a single state under one political system.
Chủ nghĩa dân tộc là "tổng thể" các điểm sáng và phẩm chất độc hại quyền cho non sông Ả rập, trong những lúc thống độc nhất pan-arab là ý tưởng phát minh hiện đại, quy định rằng các quốc gia Ả rập riêng lẻ cần thống tốt nhất để tạo thành thành một bên nước tốt nhất dưới một hệ thống chính trị.
The Lausanne Convention stipulated a population exchange between Greece and Turkey, whereby 1.1 million Greeks left Turkey for Greece in exchange for 380,000 Muslims transferred from Greece to Turkey.
Hiệp định Lausanne quy định trao đổi người dân giữa Hy Lạp cùng Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên vì thế 1,1 triệu người Hy Lạp tránh Thổ Nhĩ Kỳ trong những khi 380 nghìn tín đồ Hồi giáo chuyển từ Hy Lạp sang trọng Thổ Nhĩ Kỳ.
"Demon" Kane lost his WWE World Heavyweight Championship match against Rollins at Hell in a Cell, & as per the stipulation, "Corporate" Kane was fired from his role as The Authority"s Director of Operations.
"Demon" Kane đại bại trận tranh đai WWE World Heavyweight Championship của ông trước Rollins tại Hell in a Cell, với theo các thỏa thuận, "Corporate" Kane bị đào thải khỏi vị trí giám đốc điều hành của ông.
As part of the 1979 contract with IAI, the Argentine Air Force had stipulated that the Daggers would be equipped with new avionics & HUD systems, enabling them to conform to the Kfir C.2 (and beyond in some subsystems) standard.
Trong hợp đồng năm 1979 cùng với IAI, không quân Argentina quy định rằng các cái Dagger sẽ được trang bị hệ thống điện tử cùng HUD mới đặt lên chuẩn Kfir C.2 (và không chỉ có vậy trong một số hệ thống con).
The meeting stipulated Bengali as an official language of the Dominion of Pakistan & as a medium of education in East Bengal.
Cuộc tập vừa lòng yêu cầu ngôn từ Bengal là 1 ngôn ngữ bằng lòng của nước nhà tự trị Pakistan và là một ngôn ngữ đào tạo tại Đông Bengal.
Business entities selling goods or services in Taiwan need lớn issue a Government Uniform Invoice (GUI) lớn the buyer at the time of purchase, as stipulated in the Time Limit for Issuing Sales Documentary Evidence section of Taiwan"s Value-added & Non-value-added Business Tax Act.
Các pháp nhân là doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ sinh hoạt Đài Loan nên phát hành Hóa đơn Thống tốt nhất của chính phủ nước nhà (GUI) cho những người mua tại thời điểm mua hàng, như được quy định vào mục Giới hạn thời gian phát hành dẫn chứng chứng từ bán sản phẩm của Đạo hình thức thuế giá bán trị ngày càng tăng và thuế marketing không bắt buộc giá trị gia tăng của Đài Loan.
A law with far-reaching effects was the 1973 Child Day Care Act, which stipulated that all local governments were to provide good child day care for all families that desired it.
Dịch vụ chăm lo trẻ em: Luật tất cả hiệu lực vĩnh viễn là Luật quan tâm trẻ mỗi ngày năm 1973, quy định tất cả các cơ quan ban ngành địa phương cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ hàng ngày rất tốt cho toàn bộ các mái ấm gia đình có nhu cầu.
The UN Charter stipulates that each primary organ of the United Nations can establish various specialized agencies to fulfil its duties.
Hiến chương lhq quy định rằng từng cơ quan chủ yếu của kết hợp Quốc hoàn toàn có thể thành lập những cơ quan chuyên môn khác nhau để triển khai nhiệm vụ của mình.
The contract stipulates that Veolia would provide consultancy services khổng lồ Egged until the company acquired the necessary expertise.
Hợp đồng quy định rằng Veolia sẽ cung ứng dịch vụ tư vấn cho Egged cho tới khi công ty chào đón các kỹ năng chuyên môn quan trọng .
The treaty signed on 12 May 1888 stipulated: Agreement between the British Government & the British North Borneo Company for the establishment of a British Protectorate. —Signed at London, 12 May 1888.
The treaty signed on 12 May 1888 stipulated: Hiệp định giữa chính phủ Anh và doanh nghiệp Bắc Borneo ở trong Anh về thành lập lãnh thổ bảo lãnh thuộc Anh. —Ký kết trên London, 12 tháng 5 năm 1888.
However, his uncle, in his will, had stipulated that René should continue the use of the name Châlon-Orange.
Tuy nhiên, chú của ông, trong di chúc của mình, vẫn quy định rằng Rene nên tiếp tục sử dụng thương hiệu Châlon-Orane.
The constitution also stipulated in Article I.4, that "the territory of the ROC is the original territory governed by it; unless authorized by the National Assembly, it cannot be altered."
Hiến pháp cũng quy định tại Khoản I.4, rằng "lãnh thổ trung hoa Dân Quốc là lãnh thổ nguyên trực thuộc quyền kẻ thống trị của họ; trừ khi được Quốc hội cho phép, vấn đề đó không thể được nắm đổi."
Article 4 of Vietnam’s Constitution stipulates that the Communist tiệc nhỏ of Vietnam is the leading force of the State and society, but it does not prohibit the formation of other political entities.
Điều 4 của Hiến pháp việt nam quy định rằng Đảng cùng sản nước ta là lực lượng chỉ huy Nhà nước với xã hội, cơ mà không cấm việc ra đời các tổ chức chính trị khác.
Note that Moses did not stipulate a precise amount that each one should give, nor did he use guilt or shame khổng lồ motivate the giving.
Xin để ý rằng Môi-se ko qui định số lượng đúng chuẩn mỗi fan phải cho, ông cũng không lợi dụng xúc cảm tội lỗi hay tạo nên dân xấu hổ khiến cho họ cần đóng góp.
The leaf petioles are short, the stipules often very conspicuous, resembling tiny, round leaves, & sometimes remaining for half the summer.
Cuống lá ngắn, những lá kèm rất dễ thấy, trông tương tự như như những lá nhỏ và tròn, nhiều lúc tồn tại mang đến giữa mùa hè.
The structure of the Swiss militia system stipulates that the soldiers keep their Army issued equipment, including all personal weapons, at home.
Cấu trúc của khối hệ thống dân quân Thụy Sĩ quy định rằng các binh sĩ duy trì thiết bị cơ mà Quân đội phát mang lại tại nhà, bao gồm toàn bộ vũ khí cá nhân.
9 In ancient Israel, the Mosaic Law stipulated that Hebrew slaves were lớn be freed either in the seventh year of servitude or during the Jubilee year.
9 trong nước Y-sơ-ra-ên xưa, pháp luật Môi-se quy định rằng những quân lính người Hê-bơ-rơ phải được trả tự do, hoặc trong thời điểm thứ bảy làm bầy tớ hoặc vào năm Hân hỉ.
These measures stipulate that one"s rights under the license (such as to lớn redistribution), may be terminated if one attempts khổng lồ enforce patents relating to lớn the licensed software, under certain circumstances.
Các biện pháp này quy định rằng những quyền của chính mình theo bản thảo (chẳng hạn như trưng bày lại), hoàn toàn có thể bị xong nếu một người cố gắng thực thi các văn bằng bản quyền trí tuệ liên quan đến ứng dụng được cấp cho phép, trong một vài trường hợp tốt nhất định.
In the World Heavyweight Championship match also held at the event, Christian defeated Randy Orton by disqualification and became the new champion as per the match stipulation.
Trong trận tranh đai World Heavyweight Championship cũng ra mắt trong sự kiện, Christian vượt qua Randy Orton bằng luật phòng phạm quy và biến chuyển nhà vô địch mới theo thể một số loại trận đấu.
In its terms of use, Thingiverse stipulates that users don"t include content that "contributes khổng lồ the creation of weapons, illegal materials or is otherwise objectionable".
Trong đk sử dụng, Thingiverse quy định rằng người tiêu dùng không chứa những nội dung "góp phần tạo nên vũ khí, đồ gia dụng liệu phạm pháp hoặc hoàn toàn có thể bị phản đối".
A bill of sale might contain a clause stipulating that the slave could not be employed for prostitution, as prostitutes in ancient Rome were often slaves.
Một dự luật mua sắm có thể đựng một lao lý quy định rằng các nô lệ không được phép thực hiện cho nạn mại dâm, mặc dù rằng gái mại dâm nghỉ ngơi La Mã cổ kính thường là nô lệ.
Although the new constitution stipulates that a debate be held between the two remaining candidates for the presidency, no debates took place và many declared this unconstitutional.

Xem thêm: Crops Là Gì Trong Tiếng Việt? Crop Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Mặc mặc dù hiến pháp bắt đầu quy định về một cuộc tranh biện giữa nhì ứng cử viên ở đầu cuối của cuộc thai cử tổng thống, tuy vậy trên thực tế đã không diễn ra buổi tranh luận như vậy.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M