Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Suppress là gì
Bạn đang xem: Suppress là gì

*

*

*

*

suppress /sə"pres/ ngoại hễ từ
chặn (bệnh); triệt (tiếng ồn) bọn ápto suppress a rebellion: bầy áp một cuộc nổi loạn bỏ, cấm, cấm hoạt độngto suppress a fascist association: cấm một tổ chức phạt xít nín, nén, thay lạito suppress a laugh: nín cười giữ kín; đậy liếm, ỉm đito suppress evidence: giữ kín chứng cớ; đậy liếm triệu chứng cớto suppress a book: ỉm một quyển sách đi (không gồm phát hành); thu hồi một cuốn sáchto suppress one"s conscience làm im ngôn ngữ của lương tâmxóa bỏto suppresschặnto suppresskhửto suppresstrietylen glycol
*
Xem thêm: Bài Tập & Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 10 (Có Đáp Án), Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh 10 Có Đáp Án

suppress

Từ điển Collocation

suppress verb

1 stop sth by using force

ADV. bloodily, brutally, ruthlessly, vigorously, violently A pro-democracy uprising was brutally suppressed.

VERB + SUPPRESS attempt to, seek to, try khổng lồ | use sth to using violence lớn suppress opposition

PHRASES an attempt to lớn suppress sth

2 stop sth from being seen/known

ADV. completely | effectively The medication effectively suppressed the pain. | deliberately This information had been deliberately suppressed. | systematically

VERB + SUPPRESS attempt to, seek to, try to lớn

PHRASES an attempt to lớn suppress sth

3 stop yourself doing/expressing sth

ADV. firmly | hardly He could hardly suppress his surprise. | instantly The disloyal thought was instantly suppressed. | quickly

VERB + SUPPRESS be unable to, cannot/could not She was unable khổng lồ suppress a giggle. | try lớn | manage to lớn | be hard to

PHRASES barely suppressed Her face was charged with barely suppressed anger.

Từ điển WordNet

v.

English Synonym & Antonym Dictionary

suppresses|suppressed|suppressingsyn.: arrest bridle kiểm tra curb hold back inhibit keep down limit quell repress restrain restrict squash squelch stifle subdue