Tham khảo tư liệu "trắc nghiệm toán 10 nâng cao", tư liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ ship hàng nhu cầu học tập, nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu quả
Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 nâng cao

*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KỲ I – Toán 10 Nâng caoCâu 1: mang lại góc x mãn nguyện 90o 2 A. X x 2 B. X x 2Câu 6 : Tập nghiệm của phương trình : 2 x − 3 = x − 3 là : A. T = 6, 2 B. T = 2 C. T = 6 D. T =.Câu 7. Đồ thị của hàm số nào đi qua điểm A ( -1; -3 ) và giảm trục hoành tại điểm có x = 4 3 12 3 12 3 12 3 12 A. Y = − x + B. Y = x + C. Y = x − D. Y = − x − 5 5 5 5 5 5 5 5Câu 8 : cho phương trình 3x - 8 = 2( x - 12 ) + x + 16 A. Phương trình vô nghiệm B. Phương trình vô số nghiệm C. Phương trình gồm nghiệm x > 0 D. Phương trình có một nghiệm −mx − 2 y = 1Câu 9: cho hệ phương trình: . Xác minh m để hệ vô nghiệm − +3 x + 2 y = 3 A. M 3 C. M = 3 D. M = 3Câu 10: Phương trình x + 9 x + 8 = 0 4 2 A. Vô nghiệm; B. Có 3 nghiệm biệt lập C. Bao gồm 2 nghiệm phân biệt; D. Tất cả 4 nghiệmphân biệt;Câu 11: Phương trình x − 1 + x − 2 = x − 3 A. Vô nghiệm; C. Có đúng 1 nghiệm; B. Gồm đúng 2 nghiệm; D. Tất cả đúng 3 nghiệm;Câu 12: với mức giá trị như thế nào của m thì phương trình x − 2mx + 144 = 0 vô nghiêm: 2 D. M m −a2 tuyệt m 12 ; C. −12 1 2 2 2 B− C. − A. D. 52 5 10 10Câu 20. Tập các giá trị của m nhằm phương trình: x − 4( m + 1) x + m (m − 5) = 0 ( m là tham số ) tất cả nghiệm 2là: �1 � � 1� �1 � � 1� A. ( −� −4� � ; +�� B. �4; − � C. ( −� −4) �� ; +�� ;�− − − D. � 4; − � − � ; , �3 3� �3 3� � � � � r uuu uuu uuu uuu r r r rCâu 21. Cho 4 điểm A , B , C , D . Tính : u = AB + DC + BD + CA 2 uuu r uuu r r uuu r A. AC B. AC C. 2AC D. 0 3 uuuu uuur uuur r uCâu 22. đến tam giác ABC , bao gồm bao nhiêu điểm M thỏa : MA + MB + MC = 1 D. Vô số A. 0 B. 1 C. 2Câu 23. Mang đến tam giác ABC tất cả G là trung tâm , M là trung điểm cạnh BC . Chọn hệ thức sai uuur uuur r u uuu uuu uuu r r r r a) MB + MC = 0 b) GA + GB + GC = 0 uuu uuu uuu r r r uuu r uuu uuu uuuu r r r c) OA + OB + OC = 3OG vôùmoï O d)AB + AC = AM i iCâu 24 mang lại 3 điểm ABC . Trong những mệnh đề sau tìm kiếm mệnh đề đúng uuu uuu r r uuu uuu r r uuu uuu uuu r r r r uuu uuu uuu r r r B. A B + BC + CA = 0 C. AB = BC � AB = BC D. A B − CA = BC A. AB + BC = ACCâu 25. Cho hình bình hành ABCD , bao gồm M là giao điểm của 2 đường chéo cánh . Trong số mệnh đề sau tìmmệnh đề saurtìm mệnh đề sai uuu uuu uuu uuu uuu uuu r r r r r uuu uuu r r uuuu r uuuu uuur uuur uuuu r u r A. A B + BC = AC B. A B + AD = AC C. Cha + BC = 2BM D. M A + MB = MC + MDCâu 26. đến tam giác ABC . điện thoại tư vấn M cùng N thứu tự là trung điểm của AB và AC . Trong các mệnh đề sau tìmmệnh đề không đúng uuur 1 uuu r uuu r uuu r uuur uuuur uuur uuuu r D. Công nhân = − AC B. A C = 2NC C. BC = −2MN A. AB = 2AM 2 1Câu 27.Tập khẳng định của hàm số y = 1 − x + 3 là: x +1 C. D = (-∞ ; 1> -1 D. D = (-∞ ; -1> ∪ (1; +∞ ) A. D = (-1; 1) B. D = (-1; 1>Câu 28. Mang lại hàm số (P) : y = ax + bx + c . Tìm a, b, c biết (P) qua 3 điểm A(-1; 0), B( 0; 1), C(1; 0). 2 A. A = 1; b = 2; c = 1. B. A = 1; b = -2; c = 1. C. A = -1; b = 0; c = 1. D. A = 1; b = 0; c= -1.Câu 29. Cho hàm số y = x + mx + n bao gồm đồ thị là parabol (P). Tra cứu m, n nhằm parabol tất cả đỉnh là S(1; 2). 2 A. M = 2; n = 1. B. M = -2; n = -3. C. M = 2; n = -2. D. M= -2; n = 3.Câu 30. Mang đến hàm số y = 2 x − 4 x + 3 gồm đồ thị là parabol (P). Mệnh đề nào tiếp sau đây sai? 2 A. (P) đi qua điểm M(-1; 9). B. (P) tất cả đỉnh là S(1; 1). C. (P) tất cả trục đối xứng là mặt đường thẳng y = 1. D. (P) không tồn tại giao điểm với trục hoành. 1Câu 31. Tập khẳng định của hàm số y = f ( x ) = x − 1 + là: 3− x A. (1;3) , B. <1;3> , C. (1;3> , D. <1;3)Câu 32: Đỉnh của Parabol y = x – 2x +2 là : 2 A. I(-1;1) B. I(1;1) C. I(1;-1) D. I(1;2)Câu 33 : Hàm s ố y = 2x – 4x + 1 2 A) Đồng trở nên trên khoảng (-∞ ; 1 ) B) Đồng biến chuyển trên khoảng tầm ( 1 ;+∞ ) C) Nghịch phát triển thành trên khoảng tầm ( 1 ;+∞ ) D) Đồng biến chuyển trên khoảng chừng ( -4 ;2 )Câu 34: đến phương trình: mx − 2(m+ 2)x + m− 1= 0 .Phương trình gồm hai nghiệm biệt lập khi còn chỉ 2khi thông số m thỏa điều kiện: 4 4 4 A. M −m , m 0 0 5 5 5Câu 35: đến phương trình: (x − 1 )(x − 4mx − 4) = 0 .Phương trình có bố nghiệm khác nhau khi: 2 3 3 A. MmR D. M 4 − B. M m 0 C. M 4 4 4Câu 36: mang lại phương trình: mx + x + m = 0 . Tập hợp tất cả các giá trị của m nhằm phương trình bao gồm hai 2nghiệm âm rành mạch là: �1 � � 1 1� � 1� − − A. � ;0� B. � ; � 0; C. (0 ; 2) D. � � �2 � � 2 2� � 2�Câu 37: đến phương trình x4 + x2 + m = 0 . Khẳng định nào sau đấy là đúng: 1 B. Phương trình tất cả nghiệm m m 0 A. Phương trình có nghiệm 4 m 4 C. Phương trình tất cả nghiệm duy nhất � m = −2 D. Phương trình luôn luôn vô nghiệm với mọim. 4Câu 38: Tập hòa hợp nghiệm của phương trình 2 − x + = 2 là: 2− x + 3 A. 0 ; 2 B. 0 C. 1 D.Câu 39: Tập phù hợp nghiệm của phương trình | x2 − 4x + 3 | = x2 − 4x + 3 là: B. < 1 > A. (−; ;1 C. (−� > �<3; +� D. (−� �(3; +� ;3 ) ;1 ) ;1) )Câu 40: Phương trình - x4 + ( 2 − 3)x2 = 0 có: A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm −> −>Câu 41. Mang lại hình chữ nhật ABCD gồm cạnh AB bởi 1, cạnh BC =2. Tích vô hướng AB . AC bởi : 5 A. 1 B. 2 C. D. 5 2Câu 42. Mang lại tam giác ABC có AB = 5 , AC = 8 , góc BAC = 60o. Diện tích tam giác ABC bởi : A. 20 B. 40 3 C. đôi mươi 3 D. 10 3Câu 43. Trong phương diện phẳng tất cả hệ trục tọa độ Oxy, đến tam giác ABC bao gồm A (0;3),B(2,-2),C(7;0). B. Tam giác ABC đều. A. Tam giác ABC vuông cân. C. Tam giác ABC vuông trên A. D. Tam giác ABC cân tại C. RrCâu 44. Cho hai vectơ a , b ngược hướng cùng khác vec tơ không. −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> −> A. A . B = a . B B a. B = − a . B C. A . B = − a b D . A . B = −1Câu 45. Cho tam giác ABC tất cả AB = 5 , AC = 8 , BC = 7 . Góc BAC bằng : A. 30o B. 45o C. 120o D. 60oCâu 46. Lựa chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A. Đồ thị của hàm số chẵn dấn trục hoành có tác dụng trục đối xứng. B. Đồ thị của hàm số lẻ nhấn trục tung làm cho trục đối xứng. C. Đồ thị của hàm số chẵn dấn trục tung có tác dụng trục đối xứng. D. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục hoành làm trục đối xứng. +x +2 + 1 (x 2)Câu 47. Mang lại hàm số y = + 2 quý giá của hàm số đã cho tại x = -1 là: −x − 2 (x Câu 53. Hàm số nào sau đây đồng biến trong vòng ( - 1 ; 1 ) (A). Y = x2 - 2 (B). Y = x2 - 4x + 1 (C). Y = x2 - 2x + 3 (D). Y = - x2 + 3x - 2 22Câu54. Hàm số y = − x + 4 x + 1 . Xác định nào sau đây là đúng ? 3 (A). Hàm số đồng biến trong vòng (3;+ ∞ ) (B). Hàm số đồng biến trong tầm ( -3;+ ∞ ) (C). Hàm số nghịch biến trong tầm (4;5) (D). Hàm số nghịch biến trong tầm (2;4) x 2 − 1 ( x ≤ 2)Câu 55. Mang đến hàm số y = f(x) =  . Vào 5 điểm bao gồm tọa độ sau đây, có bao nhiêu điểm x + 1 ( x > 2)thuộc đồ vật thị của hàm số f ? M (0;-1) , N( -2;3), E(1;2) , F( 3;8) , K( -3;8 ) (D). Một đáp số khác. (A). 1 (B). 2 (C). 3 x x 2 +x 1 ( x 2) +Câu 56. Mang đến hàm số f(x) = + 2 . Hỏi gồm bao nhiêu điểm thuộc đồ gia dụng thị của hàm số f có −x − 8 x + 17 ( x > 2) tung độ bởi 2 ? (A). 2 (B). 3 (C). 1. (D). 4 cùng với m ≠Câu 57. Tọa độ đỉnh của parabol (P) : y = (m2 – 1)x2 + 2(m + 1 )x + 1 1 là điểm : 2 2 1 1 2 2 1 2 , , , , (A). ( ) (B). ( ) (C ). ( ) (D). ( ) m −1 m −1 1− m 1− m 1− m 1− m 1− m 1− mCâu 57. Trong những hệ thức sau, hệ thức nào đúng: 1 (sina ≠ 0) A. 1 + tung 2 a = B.sin4a = 4 sinacosa sin2 a 1 (cosa ≠ 0). C. Sin 2 2a + cos 2 2a = 1 D. 1 + cot 2 a = cos2 a 1 , cùng với 900Câu 65. đến parabol ( p. ) : y = x 2 − mx + 2m .Giá trị của m nhằm tung độ của đỉnh ( p ) bằng 4 là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 66) Hàm số y = f ( x) = x − 2 x + 5 : 2 ( −1 ; −1) ( 2; +; )a/ sút trên b/ Tăng trên ( −2 ; 2 ) d/ Tăng trên ( 1; +; )c/ bớt trên x + 5 − 4 − 2 x là: Tập xác định của hàm số y =1) (A) D = (−∞ ; − 5> ∪ <2 ; + ∞) (B) D = <–5 ; 2> (C) D = ∅ (D) D = R 16 − x 22) cho hàm số f (x) = . Công dụng nào sau đây đúng: x+2 15 (A) f(0) = 2 ; f(1) = (B) f(–1) = 15 ; f(0) = 8 3 14 ; f(–3) = − 7 (C) f(3) = 0 ; f(–1) = 8 (D) f(2) = 43) trong số parabol sau đây, parabol nào trải qua gốc tọa độ:(A) y = 3x2 - 4x + 3 (B) y = 2x2 - 5x(C) y = x2 + 1 (D) y = - x2 + 2x + 34) Hàm số y = -x2 + 4x - 3 Đồng trở nên trên (−∞ ; 2) (B) Đồng phát triển thành trên (2 ; + ∞)(A)(C) Nghịch biến đổi trên (−∞ ; 2) (D) Nghịch đổi mới trên (0 ; 3)5) Parabol y = 3x2 - 2x + 1 có trục đối xứng là: 1 2 1 1 (A) x = (B) x = (C) x = – (D) y = 3 3 3 36) Tọa độ giao điểm của đường thẳng y = -x + 3 cùng parabol y = - x2 - 4x + 1 là: 1 (A)  − ;1 (B) (0 ; 3) C) (-1 ; 4) cùng (-2 ; 5) D) (0 ; 1) và (-2 ; 2) 3 1. Mang đến tam giác ABC đa số . Lựa chọn câu trả lời đúng uuu r uuu r uuu uuu r r uuu r uuu r (A) AB = BC ; (B) AB = − AC ; (C) AB = AC Cho hình vuông ABCD bao gồm I là trọng tâm . Những đẳng thức sau đúng tốt sai ? 2. Uuu uuu r r uuu uuu r r uu uu r r uu uu rr (A) AB = CD (D) − AB = CD (C) IA = IC ; (B) IA = IB ; ; 3. Mang lại tam giác ABC vuông trên A gồm BC = 15 , G là trong thâm tâm tam giác ABC . Uuu uuu r rTính độ nhiều năm GB + GC ? (A) 2 3 ; (B) 8 ; (C) 4 ; (D) 5 uuu r uuur 4. Cho tam giác ABC vuông cân nặng tại A tất cả AB = AC = 2 . Độ nhiều năm của tổng nhị vectơ AB với AC làbao nhiêu ? (A) 2 2 ; (B) 2 ; (C) 4 ; (D) 2 5. Mang đến hình bình hành ABCD tâm O . Có bao nhiêu cặp vectơ đối nhau ? (D) toàn bộ đều không nên (A) 12 ; (B) 14 ; (C) 15 ; −→ cho lục giác gần như ABCDEF gồm tâm O. Số các vectơ không giống vectơ không, ngược hướng với O A , có1.điểm đầu với điểm cuối là đỉnh của lục giác , bởi :A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 đến tam giác ABC tất cả G là trọng tâm, M là trung điểm của BC.2.Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng ? −→ −→ A .G A = 2G M −→ −→ −→ B .G B + G C = 2.G M −→ −→ −→ C .G B + G C = G A 1 −→ −→ D .M G = − M A 3 vào mpOxy, đến hình bình hành OABC, C nằm tại Oy.3.Mệnh đề làm sao sau đây là đúng ? −→A. A B có hoành độ không giống 0. B. A và B tất cả hoành độ khác nhau.C. Điểm C gồm tung độ bởi 0. D. YA +yC -yB = 0. → → đến a =(6 ; 1) với b =(-2 ; 3) xác minh nào sau đó là đúng ?4. → → →A. A + b cùng a ’=(4 ; -4) ngược phía → →B. A cùng b cùng phương → → →C. A - b với b ’=(-24 ; 6) thuộc hướng → → →D. 2 a + b với b thuộc phương mang đến A(1; 1), B(-1; -1), C(9; 9). Xác định nào đúng ?5.A. G(3; 3) là giữa trung tâm của tam giác ABCB. Điểm B là trung điểm của ACC. Điểm C là trung điểm của AB −→ −→D. A B với A C ngược hướng mang lại hai điểm M(8 ; -1) cùng N(3 ; 2). Hotline P là vấn đề đối xứng với điểm M qua điểm N thì tọa độ của P6.là cặp số nào sau đây ?A. (-2 ; 5) B. (11/2 ; 1/2)C. (13 ; -3) D. (11 ; -1) Câu 1: quý giá của sin900 là : 1 2 2 3 A. B. C. - D. 2 2 2 2. Câu 2 : Mệnh đề làm sao sau đây là đúng ? cùng với 00 ≤ α ≤ 1800 A. S.in α ≥ 0 B. Cos α ≥ 0 C . Chảy α ≥ 0 D . Cot α ≥ 0 Câu 3 : cho tam giác ABC mọi . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?  → →   → →      A.  AB , BC  = 600 B .  AC , AB  = 600          → →   → →      C.  CB , AB  = 1200 D.  AC , CB  = 600         Câu 4: khẳng định nào sao đó là đúng? → → →→ →→ →→ → →  A. A . B = a b B a . B = a b sin  a ; b      → → →→ →→ →→ →→ →→ C. A . B = a . B cos  a ; b  D . A . B = a b cos  a ; b      Câu 5 : đến tam giác ABC bao gồm a=3 ; b= 4 cùng ; c = 5 .Diện tích tam giác ABC là : A . 6 B. 7 C . 8 D . 9 Câu 6 : mang đến hai điểm M (-2;2) và N(1 ; 1).Điều xác định nào sao đấy là đúng?  →  →  →  →      MN = (3;1)  MN = (−3;1)  MN = (3;−1)  MN = (−1;1)     A .  → B.   → C.   → D .  →      MN 10  MN 10  MN 10  MN 2        Câu 1: rước điểm M bất kỳ trên nửa con đường tròn đối chọi vị làm thế nào cho xOM = α .Hãy chọn phương pháp đúng :A ) 0 ≤ sinα ≤ 1 B ) sinα = 0 C ) sinα = 1 D ) 1 ≤ sinα ≤ +∞Câu 2uuu uuu :r rBiết AB. AC = AB. AC , em tất cả nhận xét gì về 3 điểm A , B , C ?A) B nằm trong lòng A với B) C nằm giữa A với C) 3 điểm A,B,C A nằm ko kể D) thẳng mặt hàng đoạnC B thẳng BCCâu 3:Trong tam giác ABC có a = 3 , b = 7 , c = 8 , độ nhiều năm trung tuyến CM bằng : 52 65 52 52A) B) C) D) 4 2 2 4 uuu uuu rrCâu 4: Cho hình vuông vắn ABCD , cạnh a . Cực hiếm của AB. AC là uuu uuu rrA) AB. AC = a 2 uuu uuu rrB) AB. AC = 2a 2 a2 uuu uuu rrC) AB. AC = 2 uuu uuu rrD) AB. AC = 0Câu 5: đến tam giác ABC vuông trên B, gồm BC = 4, AC = 12. Nửa đường kính đường tròn nước ngoài tiếp của tam giácấy bởi ? D) Một đáp số khácA) 2 B) 6 C) 4 2Câu 6 :Cho tam giác ABC , p là nửa chu vi của tam giác ABC.Nếu SABC = P(P - a) D) ABC vuông cân nặng tại A C) b2 = a2 + c2A) C = 900 B) A = 9001) thời gian chạy 50m của 20 học sinh được đánh dấu trong bảng tiếp sau đây : thời gian (giây) 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 Tần số 2 3 9 5 1Số vừa phải cộng thời hạn chạy của học viên A/ 8,54 B/ 4 C/ 8,50 D/ 8,532) Điểm kiểm soát của 24 học viên được ghi lại trong bảng sau : 7 2 3 5 8 2 8 5 8 4 9 6 6 1 9 3 6 7 3 6 6 7 2 9Tìm mốt của điểm bình chọn A/ 2 B/ 7 C/ 6 D/ 93) Số trái cam hái được từ bỏ 4 cây cam trong sân vườn là : 2, 8, 12, 16Số trung vị là : A/ 5 B/ 10 C/ 14 D/ 9,5Câu 1 : Xác xác định trí 3 điểm A, B, C thỏa hệ thức : AB = CA là b/ ∆ ABC cân a/ C trùng B c/ A, B, C thẳng sản phẩm d/ A là trung điểm của BCCâu 2 : đến 4 điểm A, B, C, D bất kỳ, chọn đẳng thức đúng a/ AB + AC = AD b/ AB + CD = AC + BD c/ CB + tía + AD = DC d/ tía − CA − DC = BDCâu 3: đến G là giữa trung tâm ∆ ABC, O là điểm bất kỳ thì: OB + OC AB + BC + AC a/ AG = b/ AG = 2 3 2 c/ AG = ( AB + AC ) d/ OA + OB + OC = 3OG 3Câu 4 : trong hệ (O, i, j ), tọa độ u thỏa hệ thức 2u = −3i + j là : a/ (-3, 1) b/ (3, -1) 3 1 31 c/ ( , − ) d/ ( − , ) 2 2 22Câu 5 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu đến hai điểm A(4, 0), B(0, -8) và điểm C chia đoạn trực tiếp ABtheo tỉ số -3 thì tọa độ của C là : a/ (3, -2) b/ (1, -6) c/ (-2, -12) d/ (3, -1)Câu 6 : vào hệ trục tọa độ Oxy, đến hai điểm A(5, 5) với B(-1, -6), khi ấy tọa độ điểm đối xứng C của Bqua A là : 1 b/ (4, − ) a/ (-3, 7) 2 1 d/ (7, − ) c/ (11, 16) 2Câu 1r:Mệnh đềr uuu sau đó là đúng uuu uuunàor uuu ? r uuu uuu r r uuu uuu rr uuu uuu rr uuu uuu rr I. AB.CD = −AB.CD II. AB.CD = −AB.DC III. AB.CD = −DC.BA D. Không có mệnh đề nàoA. I B. II C. IIICâu 2 :uuuọi H là uuu c trọng điểm của ABC .uuuệnh đề nào sau đâyrsai r uuu uuu uuu G uuu trự uuu M uuu uuu uuu uuu? rr rr rr rr rrI. HA.BC = HA.CB II. BH.BC = BA.BC III. BH.BC = BH.BA D. Không có mệnh đề nàoA. I B. II C. III rr rr rrCâu 3 : từ bỏ hệ thức a.b = a.c với hệ thức sau đây ta suy ra được b = c : r r rr r rA. B = c c cùng a.b a 0 B. B thuộc phương với r r rr rr D. A.b = a.c = 0C. A a 0Câu 4r:uuu đoạn thẳng AB = 2a cùng O là trung điểm củar uuu .Với điểm M bất kì,ta bao gồm : uuu cho uuuABr 2 rA. MA.MB = OM − a B. MA.MB = a − MO 2 2 2 uuu uuu rr uuu uuu rrC. MA.MB = OM 2 D. MA.MB = a 2Câu 5 : cho ABC biết các cạnh a = 52,1cm; b = 85cm; c = 54cm. Góc tội phạm của ABC là : ˆA. Không có góc làm sao B. A ˆ ˆC. B D. CCâu 6 : cho = 300 với 2 điểm A, B lần lượt cầm tay trên Ox, Oy .Biết AB = 1. Độ dài lớn nhất của đoạnOB bằng :A. 1,5 B. C. 2 D. 2 2Câu 1: cos 150 bằng: o 1 1 3 3 A. B. – C. D. – 2 2 2 2Câu 2: ABC phần đa đường cao AH. Xác định nào đúng? 1 3 ˆ B. Cos ABH = ˆ A. Sin HAB = 2 2 1 3 ˆ ˆ D. Cos ACH = C. Sin AHB = 2 2Câu 3: mang đến a , b ngược hướng với khác 0 . Chọn hiệu quả đúng: A. A.b = 0 B. A.b = 0 C. A.b = − a . B D. A.b = a . BCâu 4: đến ABC có AB= 4, AC= 6, =120o thì: A. AB.AC = -12 3 B. AB.AC = 12 C.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 10 Bài 10 Bài 10 Có Đáp Án (Phần 2)

AB.AC = 24 C. AB.AC = -12Câu 5: trường hợp ABC tất cả a2